Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Uitvoerend agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Uitvoerend agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk

De Europese Commissie richt het uitvoerend agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V UA) op, dat belast is met het beheer en de optimalisering van de tenuitvoerlegging van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V).

BESLUIT

Besluit 2007/60/EG van de Commissie van 26 oktober 2006 tot oprichting van het uitvoerend agentschap voor het trans-Europees vervoersnetwerk krachtens Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Er wordt een uitvoerend agentschap voor het beheer van de communautaire actie op het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-V) opgericht. Het statuut ervan valt onder Verordening (EG) nr. 58/2003. Het agentschap wordt bestuurd door een directiecomité en een directeur, die door de Commissie worden aangewezen.

Door de oprichting van een uitvoerend agentschap wordt het mogelijk een beroep te doen op hoogstaande expertise door de aanwerving van gespecialiseerd personeel. Dit moet leiden tot meer flexibiliteit in de toepassing van de communautaire actie op het gebied van TEN-V en tot een betere coördinatie tussen de financiering en andere communautaire instrumenten.

Het agentschap is in het kader van het communautaire programma op het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk belast met de uitvoering van de taken met betrekking tot de financiële communautaire steun uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2236/95 (EG) nr. 2236/95 en Verordening (EG) nr. 680/2007, met uitsluiting van de taken die beoordeling van politieke aard impliceren (programmaplanning, vaststelling van prioriteiten, evaluatie van het programma, enz.).

Het agentschap heeft met name de volgende taken:

  • de ondersteuning van de Commissie in de programmaplanning en de selectiefase, het beheer van de instructie- en financieringsfase en de voortgangscontrole op de communautaire financiële steun die verleend wordt aan projecten van gemeenschappelijk belang uit hoofde van de TEN-V-begroting en de uitvoering van de hiertoe noodzakelijke controles;
  • toezicht op een betere coördinatie van de toekenning van de financiële steun aan alle projecten van gemeenschappelijk belang die eveneens steun ontvangen van de Structuurfondsen, het Cohesiefonds en de Europese Investeringsbank (EIB);
  • technische bijstand aan de projectontwikkelaars op het gebied van financial engineering van de projecten en ontwikkeling van gemeenschappelijke evaluatiemethoden;
  • het vaststellen van het besluit tot uitvoering van de begroting, zowel aan de ontvangsten- als aan de uitgavenzijde, en het verrichten van alle handelingen die voor het beheer van de communautaire programma's op het gebied van TEN-V vereist zijn, als voorzien in Verordening (EG) nr. 2236/95 en Verordening (EG) nr. 680/2007;
  • het verzamelen, analyseren en toesturen aan de Commissie van alle informatie die zij nodig heeft voor de uitvoering van het TEN-V;
  • het nemen van begeleidende maatregelen die bijdragen aan de doeltreffendheid van het TEN-V-programma, met name maatregelen die het programma bij alle belanghebbenden onder de aandacht brengen en beter zichtbaar maken voor de burger;
  • iedere administratieve en technische bijstand die door de Commissie gevraagd wordt.

Het agentschap kan door de Commissie ook belast worden met de uitvoering van soortgelijke taken in het kader van andere communautaire programma's of acties, als deze programma's en acties onder het gebied van TEN-V vallen.

Subsidie en controle

Het agentschap ontvangt een subsidie die is opgenomen in de algemene begroting van de Europese Unie. Deze subsidie is afkomstig van de algemene toewijzing voor de communautaire actie op het gebied van TEN-V.

Het agentschap is onderworpen aan de controle van de Commissie en brengt regelmatig verslag uit over de uitvoering van de communautaire actie op het gebied van het trans-Europees vervoersnetwerk waarmee het is belast, op de wijze en met de frequentie die in het delegatiebesluit zijn vermeld.

Het agentschap voert zijn huishoudelijke begroting uit overeenkomstig het bepaalde in Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2007/60/EG

26.10.2006

-

L 32 van 6.2.2007

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2008/593/EG

11.7.2008

-

L 190 van 18.7.2008

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 651/2008 van de Commissie van 9 juli 2008 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1653/2004 houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd [Publicatieblad L 181 van 10.7.2008].

Verordening (EG) nr. 1821/2005 van de Commissie van 8 november 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1653/2004 ten aanzien van de posten van rekenplichtigen van uitvoerende agentschappen [Publicatieblad L 293 van 9.11.2005].

Verordening (EG) nr. 1653/2004 van de Commissie van 21 september 2004 houdende een model voor het financieel reglement van de uitvoerende agentschappen overeenkomstig Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd [PB L 297 van 22.9.2004].

Verordening (EG) nr. 58/2003 van de Raad van 19 december 2002 tot vaststelling van het statuut van de uitvoerende agentschappen waaraan bepaalde taken voor het beheer van communautaire programma's worden gedelegeerd [PB L 11 van 16.1.2003].

Laatste wijziging: 24.09.2008

Top