Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agenda voor de algemene en zakenluchtvaart

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Agenda voor de algemene en zakenluchtvaart

Door de toename van het luchtverkeer in Europa moet in de initiatieven van de Europese Unie (EU) op vervoersgebied ook rekening worden gehouden met de algemene en zakenluchtvaart. De belangrijkste doelstellingen zijn de gegevensverzameling te verbeteren, de evenredigheid van de regelgeving te garanderen, deze sector op passende wijze te integreren in de initiatieven van de Commissie en de benutting van de bestaande capaciteit en de toegang tot de wereldmarkten te verbeteren, zonder de milieuduurzaamheid uit het oog te verliezen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 11 januari 2008 – "Een agenda voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart" [COM(2007) 869 definitief – Niet gepubliceerd in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

De Commissie heeft de sector van de algemene en zakenluchtvaart bestudeerd * en stelt voor deze sector te integreren in het luchtvervoersbeleid van de Europese Unie teneinde de evenredigheid van de regelgeving te garanderen en de beperkte infrastructuur en middelen optimaal te benutten.

Deze mededeling heeft betrekking op:

 • alle burgerluchtvaartactiviteiten, behalve het commerciële luchtvervoer;
 • burgerluchtvaartactiviteiten op verzoek en tegen betaling (luchtvaartwerkzaamheden, pilotenopleidingen, recreatieve luchtvaart, luchttaxidiensten op verzoek enz.).

Voordelen van de algemene en zakenluchtvaart voor de EU

De algemene en zakenluchtvaart is een sector in volle groei, die in Europa over een gediversifieerde vloot van ongeveer 50 000 gemotoriseerde luchtvaartuigen beschikt. Daarnaast worden 180 000 à 200 000 ultralichte en niet-gemotoriseerde luchtvaartuigen gebruikt voor sportieve en recreatieve luchtvaart. Deze sector vertegenwoordigde in 2006 bijna 10 % van alle vliegtuigbewegingen die door Eurocontrol (EN) zijn geregistreerd. De sector zal zich blijven ontwikkelen ten gevolge van factoren als:

 • de toenemende vraag naar mobiliteit, flexibiliteit en punt-puntdiensten;
 • de toenemende overbelasting van de grote luchthavens;
 • de veiligheidsvoorschriften;
 • de aanhoudende inspanningen van ondernemingen en personen om productiviteitswinst te boeken;
 • de ontwikkeling van nieuwe technologieën die vliegtuigen efficiënter en minder duur maken.

De algemene en zakenluchtvaart draagt bij tot het onderzoek en de ontwikkeling in de luchtvaartsector en is een belangrijke bron van gekwalificeerd personeel voor de ruimere luchtvaartindustrie. Deze sector levert specifieke sociale en economische voordelen op doordat ze particulieren, ondernemingen en lokale overheden aangepaste en flexibele vervoersdiensten van goede kwaliteit aanbiedt. Deze diensten verhogen de mobiliteit van personen en de productiviteit van ondernemingen en dragen bij tot regionale cohesie.

Agenda voor de algemene en zakenluchtvaart

De Europese Commissie heeft zeven prioriteiten voor een duurzame toekomst van de algemene en zakenluchtvaart vastgesteld:

 • de meetbare gegevens over de algemene en zakenluchtvaart verbeteren; de beleidmakers hebben immers behoefte aan betrouwbare gegevens om adequate regelgeving voor deze sector te kunnen vaststellen;
 • de definities verduidelijken, teneinde te vermijden dat de exploitanten en de regelgevende autoriteiten de juridische definities op verschillende wijze interpreteren. Interpretatieverschillen hebben immers een negatief effect op de werking van de interne markt en belemmeren de uniforme toepassing van het communautaire recht. In haar mededeling geeft de Commissie met name toelichting bij de begrippen "staatsluchtvaartuig/burgerluchtvaartuig" en "commerciële luchtvervoersactiviteiten";
 • garanderen dat de regelgeving evenredig is en toezien op de subsidiariteit van de regelgeving in het licht van de zeer diverse omstandigheden in deze sector. Verordening (EG) nr. 216/2008 is een goed voorbeeld omdat de algemene eisen van toepassing zijn op alle exploitanten en indien nodig strengere eisen worden toegevoegd op basis van toepasselijke criteria. De Commissie besteedt met name aandacht aan de bezorgdheid die de betrokken partijen hebben geuit over lokale vluchten en de activiteiten van de lichte luchtvaart;
 • een betere benutting van de bestaande capaciteit mogelijk maken (luchthavens, vliegvelden en het luchtruim) zodat de capaciteit gelijke tred kan houden met de algemene toename van het luchtverkeer. Als de capaciteit niet toeneemt, bestaat het risico dat de algemene en zakenluchtvaart met lijnvluchten moet concurreren om toegang tot het luchtruim en de infrastructuur te krijgen. De Commissie stelt voor het gebruik van de bestaande infrastructuur beter te plannen, nieuwe technologieën te ontwikkelen (systemen voor geautomatiseerd luchtverkeer, satellietnavigatiesystemen enz.) en een communautaire waarnemingspost op te richten. Bovendien voert de Commissie een reeks hervormingen uit in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim en het SESAR-project;
 • de toegang tot de wereldmarkten vergemakkelijken teneinde de Europese aanwezigheid op die markten te versterken. De Europese Gemeenschap heeft een gezonde industrie voor de productie van vliegtuigen voor de algemene en zakenluchtvaart; dankzij nieuwe technologieën heeft de EU een concurrentievoordeel op deze markt. De Commissie wenst de Europese aanwezigheid op de mondiale markten nog te versterken. Bovendien steunt zij de specifieke belangen van de commerciële zakenluchtvaart en zal zij met deze belangen rekening houden bij de opstelling van het buitenlandse luchtvervoersbeleid van de EG en de onderhandelingen over overeenkomsten voor luchtdiensten;
 • de milieuduurzaamheid garanderen, omdat deze sector, zoals de meeste vervoersvormen, geluidshinder en gasemissies veroorzaakt die een negatieve invloed hebben op het milieu. Met de hulp van het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (AESA) gaat de Commissie na of de "essentiële eisen" op het gebied van milieunormen in de luchtvaart moeten worden gewijzigd. Een doorlichting van de certificatienormen en een verbetering van de pilotenopleiding kunnen de bovenvermelde negatieve invloed eveneens helpen beperken. Wat de emissies van broeikasgassen betreft, stelt de Commissie voor het communautaire systeem voor handel in emissierechten uit te breiden tot luchtvaartactiviteiten, en dus ook tot de algemene en zakenluchtvaart. De Commissie gaat ook na welke mogelijkheden er bestaan op het gebied van milieuvriendelijke brandstoffen;
 • onderzoek en ontwikkeling aanmoedigen, omdat het klimaat voor onderzoek in deze sector zeer dynamisch is. Het concurrentiële en commerciële succes van de Europese algemene en zakenluchtvaart is sterk afhankelijk van innovatie en onderzoek. De Commissie zal daarom op basis van haar kaderprogramma voor onderzoek steun verlenen voor initiatieven in die zin.

Context

Door de uitbreiding van de communautaire bevoegdheden op het gebied van beveiliging en veiligheid, de actualisering van het gemeenschappelijk Europees luchtruim, de toepassing van nieuwe systemen voor luchtverkeersbeheer in Europa, de verwachte capaciteitsschaarste en de bezorgdheid over het milieu-effect van de luchtvaart, moet dringend rekening worden gehouden met de noden van de algemene en zakenluchtvaart. De Commissie heeft daarom een specifieke agenda voor een duurzame toekomst voor de algemene en zakenluchtvaart voorgesteld.

Belangrijkste begrippen

 • Algemene en zakenluchtvaart: de algemene en zakenluchtvaart is een term die vele activiteiten dekt, gaande van recreatieve luchtvaart met niet-gemotoriseerde luchtvaartuigen tot complexe exploitatie van krachtige zakenjets en gespecialiseerde luchtvaartwerkzaamheden.

Laatste wijziging: 06.05.2008

Top