Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reorganisatie van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (GNSS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Reorganisatie van de Europese programma's voor radionavigatie per satelliet (GNSS)

Deze mededeling is gepubliceerd als antwoord op de door de Raad en het Europees Parlement gestelde vragen over de voortgang van de Galileo- en Egnos-programma's. Na de mislukking van de onderhandelingen over het concessiecontract in 2007 worden in de tekst met name de kosten van de infrastructuur en de noodzaak van reorganisatie van de fase van stationering van het systeem behandeld.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Voortzetting van Galileo: een nieuwe opzet voor de Europese GNSS-programma's [COM(2007) 534 definitief - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

SAMENVATTING

De mislukking van de onderhandelingen over het concessiecontract met het privéconsortium heeft verhinderend dat het Europese GNSS binnen de oorspronkelijk vastgelegde termijnen werd ontplooid. Op zijn vergadering van 21 en 22 juni 2007 heeft de Europese Raad echter opnieuw beklemtoond dat Galileo een essentieel project is voor de Europese Unie (EU). De Raad heeft de Commissie vervolgens verzocht nieuwe analyses en voorstellen voor te leggen.

Overeenkomstig de Commissie moet de EU de passende besluiten betreffende de uitvoering van het Europese GNSS nemen als het op lange termijn niet volkomen afhankelijk wil worden van de signalen van buitenlandse systemen. Galileo biedt bovendien talrijke macro-economische kansen voor de Europese industrie- en dienstensector.

Infrastructurele kosten van het systeem

Wat de infrastructurele kosten van het systeem betreft, raamt de Commissie de kosten op 3,4 miljard euro in de periode 2007-2013.

De Commissie herinnert eraan dat deze raming ervan uitgaat dat de inkooptransacties onmiddellijk worden verricht nadat de EU een geïntegreerd politiek besluit heeft genomen vóór eind 2007. Zij wijst er ook op dat de keuzen die bij het inkoopbeleid worden gemaakt, naar verwachting aanzienlijke gevolgen zullen hebben voor de definitieve kosten.

Risicobeheer

De Commissie is van mening dat het niet nodig is in dit stadium specifieke begrotingsmaatregelen te treffen. Zij geeft aan dat de geïnventariseerde risico's evenredig lijken te zijn met de reikwijdte van de Europese GNSS-programma's. Zij legt zich vast op de uitvoering van een geïntegreerde aanpak van het beheer van de programmarisico's in alle fasen en op alle niveaus van het programma.

Economische voordelen en exploitatie-inkomsten

In de mededeling wordt gewezen op het belang dat satellietnavigatie zal hebben voor de Europese burgers. De satellietnavigatiemarkt ontwikkelt zich zeer snel en de GNSS-markt zal een belangrijke motor van de wereldeconomie worden na 2010. Naar verwachting zullen er in 2010 ongeveer 10 miljoen GNSS-ontvangsttoestellen worden verkocht in de EU en dat aantal zou in 2011 tot 230 miljoen stuks oplopen. De exploitatie-inkomsten van het Galileo-systeem zullen naar verwachting aanzienlijk en zeer divers zijn.

De financiering van de Europese GNSS-programma's

Het door de Commissie voorgestelde scenario vereist financiële middelen ten belope van in totaal 3,4 miljard euro voor de periode 2007-2013. In de financiële vooruitzichten van de Gemeenschap voor 2007-2013 is evenwel slechts voorzien in een bedrag van 1 miljard euro. Er moeten dus andere mogelijkheden worden bekeken:

  • een financiering via de Gemeenschapsbegroting, wat inhoudt dat het meerjarig financieel kader moet worden herzien;
  • een intergouvernementele financiering, die verschillende vormen kan aannemen (samen met deze mededeling heeft de Commissie een voorstel voor een besluit betreffende de herziening van het meerjarenkader ingediend teneinde de vereiste overheidsfinanciering ter beschikking te stellen).

De Commissie stelt voor de volgende maatregelen te treffen:

  • een versterking van de rol van de GNSS-toezichtautoriteit die een centrale rol krijgt bij de coördinatie en voorbereiding van de Europese GNSS-aanbestedingen;
  • de oprichting van een comité voor de Europese GNSS-programma's;
  • de Commissie wordt belast met het beheer en de uitvoering van het programma;
  • het Europese Ruimteagentschap krijgt de rol van hoofdcontractant;
  • er wordt op geregelde en transparante wijze verslag uitgebracht bij de Raad en het Europees Parlement.

Het op 23 november 2007 bereikte akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad op het gebied van de financiering en de door de Raad Vervoer vastgestelde conclusies van 30 november 2007 bekrachtigen wat de essentie betreft de voorstellen van de Commissie.

Tijdschema

De Commissie is van mening dat de FOC (de "volledige operationele capaciteit") van de GNSS-programma's, mits er voor eind 2007 een positief politiek besluit valt, medio 2013 kan worden bereikt.

Laatste wijziging: 06.12.2007

Top