Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst op het gebied van het vervoer

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst op het gebied van het vervoer

De Alpenovereenkomst is een kaderovereenkomst met het oog op de bescherming en duurzame ontwikkeling van de Alpenregio en heeft tot doel het Alpenmassief in goede staat te bewaren en te beschermen (wat milieu en economische en sociale ontwikkeling betreft). Dit moet gebeuren door toepassing van het preventiebeginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt en door bevordering van de samenwerking tussen de overeenkomstsluitende partijen. De tekst omvat negen protocollen, die elk op een specifieke sector van toepassing zijn. Dit besluit heeft tot doel het vervoerprotocol van de Alpenovereenkomst te doen toepassen binnen de Europese Unie.

BESLUIT

Besluit 2007/799/EG van de Raad van 12 oktober 2006 betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap van het Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst op het gebied van het vervoer (Vervoerprotocol)

SAMENVATTING

Bij Besluit 96/191/EG van de Raad heeft de Europese Unie (EU) de Overeenkomst inzake de bescherming van de Alpen gesloten. Die overeenkomst heeft tot doel het natuurlijke ecosysteem van de Alpen in goede staat te houden en duurzame ontwikkeling van de regio te bevorderen, zonder daarbij afbreuk te doen aan de economische en culturele belangen van de betrokken bevolking. Krachtens de Alpenovereenkomst is een permanent comité ingesteld dat bestaat uit vertegenwoordigers van de overeenkomstsluitende partijen.

De ondertekening van dit protocol heeft voorts tot doel een politiek signaal te geven aan alle partijen en de overeenkomstsluitende partijen ertoe aan te sporen de overeenkomst te ondertekenen en te ratificeren.

Doelstellingen

Het protocol heeft tot doel:

 • de hinder en de risico's van het intra-alpiene verkeer te verminderen;
 • bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van de habitats en de economische ruimte door de uitvoering van een geharmoniseerd vervoersbeleid dat alle vervoerswijzen (weg, rail, enz.) omvat en dat door de verschillende overeenkomstsluitende partijen op elkaar wordt afgestemd;
 • bij te dragen tot de vermindering van de risico's voor de biodiversiteit van de Alpenregio's en het behoud van hun natuurlijke en culturele erfgoed;
 • het verkeer in de Alpen tegen economisch draagbare kosten te verzekeren door de doelmatigheid en duurzaamheid van de vervoerssystemen te vergroten;

De overeenkomstsluitende partijen verbinden zich dus ertoe om bij hun beheer van de Alpenregio's rekening te houden met de risico's en de hinder die het verkeer in de Alpen meebrengt, zoals verontreiniging (geluidsoverlast en chemische verontreiniging) en risico's voor de veiligheid van personen en goederen. Parallel daarmee moeten de partijen:

 • de rendabiliteit van de vervoersector verhogen;
 • het gebruik van de bestaande infrastructuur optimaliseren;
 • bij de evaluatie en de tenuitvoerlegging van andere beleidslijnen rekening houden met de vervoersproblematiek;
 • de territoriale overheden betrekken bij de besluitvorming.

Specifieke maatregelen en strategieën

In de Alpenovereenkomst worden voorts verscheidene specifieke maatregelen en strategieën afgebakend. Die hebben elk tot doel een rationeel en veilig beheer van het vervoer te waarborgen door de toepassing van de volgende beginselen:

 • een goede coördinatie van de verschillende vervoerswijzen en -middelen;
 • gebruikmaking van intermodale vervoerssystemen;
 • overschakeling op vervoerswijzen die milieuvriendelijker zijn;
 • bescherming van de verkeerswegen tegen natuurrisico's;
 • bescherming van de mens en het milieu;
 • geleidelijke vermindering van de emissies van schadelijke stoffen en de geluidsemissies;
 • creëren en ontwikkeling van gebruiks- en milieuvriendelijk openbaar vervoer;
 • uitvoering van milieueffectbeoordelingen van geplande projecten en raadpleging van de betrokken partijen.

In de overeenkomst worden tevens specifieke beginselen voor de verschillende vervoerstakken omschreven:

 • een versterking van het spoorvervoer door een verbetering van de infrastructuur, de optimalisering van de exploitatie van spoorwegbedrijven en de bevordering van de intermodaliteit bij het goederenvervoer;
 • een betere benutting van de capaciteit van de maritieme vaart en de binnenvaart;
 • wat het wegvervoer betreft, moeten de overeenkomstsluitende partijen afzien van het aanleggen van nieuwe wegen met een grote capaciteit. Bepaalde projecten kunnen echter worden uitgevoerd op voorwaarde dat hun milieueffecten worden geminimaliseerd;
 • vermindering, voor zover mogelijk, van de hinder die wordt veroorzaakt door het luchtverkeer. Ook de niet-gemotoriseerde vliegrecreatie moet worden beperkt.

Het beginsel dat de vervuiler betaalt

Krachtens de tekst moeten de overeenkomstsluitende partijen het beginsel dat de vervuiler betaalt toepassen en moeten zij een systeem uitwerken om de infrastructuurkosten en alle externe kosten te berekenen en te verhalen op de gebruiker.

De overeenkomstsluitende partijen moeten bovendien geregeld verslag uitbrengen aan het permanent comité over de krachtens dit protocol genomen maatregelen. Het comité stelt een verslag op over de naleving van het protocol.

Context

Op 14 mei 1991 heeft de Raad de Commissie gemachtigd om deel te nemen aan de onderhandelingen over de Alpenovereenkomst en de daarbij behorende protocollen.

Het vervoerprotocol stond open voor ondertekening door de partijen bij de overeenkomst op de ministeriële vergadering van de Alpenovereenkomst, die plaatsvond in Luzern op 30 en 31 oktober 2000.

De Raad heeft het vervoerprotocol van de Alpenovereenkomst ondertekend op 12 december 2006. Het onderhavige besluit gaat gepaard met een gezamenlijke verklaring van de Raad en de Commissie betreffende de interpretatie van het vervoerprotocol.

Afgezien van de Europese Unie zijn de overeenkomstsluitende partijen bij de Alpenovereenkomst Duitsland, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Monaco, Oostenrijk, Slovenië en Zwitserland.

REFERENTIES

Besluit

Inwerkingtreding - Vervaldatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2007/799/EG

12.1.2007

-

PB L 323 van 8.12.2007

GERELATEERDE BESLUITEN

Besluit van de Raad van 10 juni 2013 betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van het Protocol inzake de tenuitvoerlegging van de Alpenovereenkomst van 1991 op het gebied van vervoer (Vervoerprotocol) (( 2013/332/EU ) Publicatieblad L177 van 28.6.2013).

Ten gevolge van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009 is de Europese Unie in de plaats getreden van de Europese Gemeenschap, waarvan zij de opvolgster is, en vanaf die datum heeft zij alle rechten en plichten van de Europese Gemeenschap overgenomen. Derhalve dienen alle verwijzingen in de tekst van het protocol naar de Europese Gemeenschap of de Gemeenschap te worden gelezen als de Europese Unie of de Unie.

Laatste wijziging: 28.02.2014

Top