Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een Europese homologatienorm voor locomotieven

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Een Europese homologatienorm voor locomotieven

In deze mededeling worden een aantal maatregelen aangekondigd die ten doel hebben de spoorwegsector in vergelijking met andere vervoerwijzen concurrerender te maken. De Commissie stelt voor de procedure voor de homologatie van locomotieven te vereenvoudigen en terzake het principe van de wederzijdse erkenning te laten gelden. Voorts stelt de Commissie voor de richtlijnen betreffende de spoorweginteroperabiliteit samen te voegen tot één wettekst en de bevoegdheden van het Europees Spoorwegbureau uit te breiden.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 13 december 2006, "het verkeer van locomotieven in de Gemeenschap vergemakkelijken " [COM(2006) 782 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

In het witboek over de herziening van het Europees vervoersbeleid heeft de Commissie nogmaals de voordelen van het spoorvervoer voor het milieu benadrukt en tevens gewezen op de centrale rol die deze vervoerwijze kan spelen bij de totstandbrenging van duurzame mobiliteit. De Commissie heeft ook meer initiatieven genomen om de technische en operationele belemmeringen voor het internationale spoorvervoer - ongeacht of het om goederen- of passagiersvervoer, conventionele netten dan wel hogesnelheidsnetten gaat - uit de weg te ruimen. Het doel is het vervoer per spoor, met name in vergelijking met het vervoer over de weg en het luchtvervoer, concurrerender te maken door in de Unie een in toenemende mate geïntegreerde spoorwegruimte tot stand te brengen

Vereenvoudiging van de nationale procedures voor de homologatie van locomotieven

Eén van de belangrijkste obstakels bij de ontwikkeling van communautair spoorwegverkeer is het feit dat het rollend materieel dat in de ene lidstaat mag worden geëxploiteerd daarom nog niet in een andere lidstaat wordt aanvaard. Rollend materieel wordt pas in alle lidstaten aanvaard als het voldoet aan de uiteenlopende nationale voorschriften; internationale exploitanten moeten dan ook in elke lidstaat waar ze rollend materieel willen exploiteren de homologatieprocedures doorlopen. Vaak moet daarbij bewijsmateriaal worden overgelegd dat door de lidstaten onderling niet wordt erkend. Er is onderlinge erkenning voor de goederenwagons en rijtuigen maar niet voor de locomotieven. Uit ervaring is gebleken dat deze situatie leidt tot vertragingen en kosten veroorzaakt zowel voor de spoorwegmaatschappijen als voor de fabrikanten.

De nationale constructeurs van rollend materieel onderhielden traditioneel nauwe banden met de genationaliseerde spoorwegindustrie. De kennis van de specifieke nationale behoeften heeft bijgedragen tot een afgeschermde markt. Momenteel wordt één en ander opgelost door, onder meer, de ondertekening van bilaterale en multilaterale overeenkomsten. De proliferatie van dergelijke overeenkomsten leidt evenwel veeleer tot verdere fragmentering en maakt de situatie nog complexer.

Zo is tijdens het raadplegingsproces gebleken dat het beginsel van onderlinge erkenning onvoldoende wordt toegepast in de spoorwegsector. Dit beginsel wordt door de ondernemingen en de nationale autoriteiten inderdaad miskend. Bovendien heerst er op juridisch vlak onzekerheid over de werkingssfeer van het beginsel en de bewijslast. De Commissie wenst derhalve:

  • de lidstaten voor te stellen de gids (EN) toe te passen die werd opgesteld door een "task force" die zich in 2005 met dit probleem heeft beziggehouden. Hierdoor zouden, samen met de volledige openstelling van de markt voor goederenvervoer per 1 januari 2007, gunstige omstandigheden worden gecreëerd voor het ontstaan van nieuwe diensten met name op het gebied van goederenvervoer;
  • de regelgeving te wijzigen om de procedure voor de indienststelling van nieuw en bestaand rollend materieel te verduidelijken. Deze wijziging zou het mogelijk maken een nauwkeurig omschreven kaderprocedure vast te stellen waarop de pas gecreëerde nationale veiligheidsautoriteiten zich kunnen baseren;
  • ervoor te zorgen dat het Europees Spoorwegbureau een procedure voor onderlinge erkenning kan ontwikkelen en bijwerken op basis van bijdragen van de lidstaten.

Codificatie- samenvoeging-herschikking van de richtlijnen inzake spoorweginteroperabiliteit

De richtlijnen 96/48/EG en 2001/16/EG inzake de interoperabiliteit van het trans-Europees hogesnelheidssysteem en het conventionele systeem, die in 2004 grondig zijn gewijzigd, zouden bovendien tot één wettekst moeten worden samengevoegd.

Wijziging van de richtlijn inzake spoorwegveiligheid

De Commissie stelt bovendien voor artikel 14 van Richtlijn 2004/49/EEG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen, te wijzigen teneinde op gemeenschapsniveau een procedure in te stellen die de volgende elementen inhoudt:

  • de invoering van het beginsel van wederzijdse erkenning waarbij vergunningen voor indienststelling die in de ene lidstaat worden afgegeven ook in een andere lidstaat worden erkend;
  • de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europees Spoorwegbureau zodat het een overzicht kan opstellen van de verschillende nationale procedures en technische voorschriften en ook een lijst van de voorschriften kan opstellen en actualiseren;
  • de wijziging van de verordening tot oprichting van het Europees Spoorwegbureau.

De volgende nieuwe taken moeten door het Europees Spoorwegbureau worden uitgevoerd:

  • de opstelling van een referentiedocument dat toelaat verbanden te leggen tussen de nationale voorschriften;
  • de coördinatie van de werkzaamheden van het netwerk van nationale veiligheidsautoriteiten;
  • de opstelling van technische adviezen op verzoek van de nationale veiligheidsautoriteiten of de Commissie.

Laatste wijziging: 14.01.2008

Top