Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Goederenlogistiek in Europa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Goederenlogistiek in Europa

Deze mededeling van de Commissie heeft ten doel de doeltreffendheid van het Europese vervoerssysteem dankzij de logistiek te verbeteren. In de mededeling wordt onder meer de intermodaliteit aangemoedigd als middel om het goederenvervoer milieuvriendelijker, veiliger en energie-efficiënter te maken. Deze mededeling zal in de loop van 2007 gevolgd worden door een actieplan.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie over de goederenlogistiek in Europa, de sleutel tot duurzame mobiliteit [COM(2006) 336 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De mondialisering en uitbreiding naar het oosten hebben het vervoer in Europa voor nieuwe uitdagingen geplaatst. De snelle toename van het goederenvervoer is weliswaar bevorderlijk voor de economie, maar zorgt ook voor opstoppingen, geluidsoverlast, milieuverontreiniging en ongevallen. Tezelfdertijd is het verkeer ook afhankelijker geworden van fossiele brandstoffen. De Commissie wijst er in deze mededeling op dat de toestand zonder passende maatregelen zal verergeren en dat de gevolgen voor het concurrentievermogen van Europa en voor het milieu zich steeds sterker zullen doen gevoelen.

De Commissie dringt derhalve aan op een modernisering van de logistiek om de efficiëntie van de verschillende vervoerswijzen en de combinaties daarvan te verbeteren. Zij wenst met name verschuivingen tot stand te brengen naar milieuvriendelijker vervoerswijzen die veiliger en tevens energie-efficiënter zijn. Derhalve kondigt de Commissie aan dat in 2007 op dit gebied een actieplan zal worden voorgesteld.

De Europese logistiekmarkt

Volgens de ramingen is de logistieke sector wereldwijd 5 400 miljard euro waard of 13,8 % van het mondiale BBP. Gemiddeld vertegenwoordigen de kosten voor logistiek 10 tot 15 % van de uiteindelijke kostprijs van een afgewerkt product. Deze kosten worden steeds belangrijker maar een betrouwbaar statistisch onderzoek is nog niet voorhanden. Niettemin erkent het Europese bedrijfsleven meer en meer dat er voor het vervoer over de weg concurrerende alternatieven bestaan.

Het scheppen van nauwere banden tussen logistiek en vervoersbeleid

De Commissie wijst er in deze mededeling nogmaals op dat een evenwicht moet worden gevonden tussen de behoefte aan veiligheid (zie [COM(2006) 79]) en de behoefte aan een vlotte doorstroming van het verkeer. Zij wenst dan ook het aspect logistiek in het vervoersbeleid te integreren en logistieke overwegingen tot een vast onderdeel van de beleidsbeslissingen te maken.

De Commissie wenst op de volgende gebieden op te treden:

  • de knelpunten aanwijzen: de Commissie wenst de knelpunten aan te wijzen om deze belemmeringen voor de logistiek en voor de vlotte doorstroming van het verkeer uit de weg te ruimen;
  • zich de informatie- en communicatietechnologie ten nutte maken: de Commissie wenst systemen als GALILEO voor de tracking en tracing van goederen bij de logistiek te betrekken. De ondernemingen zouden eveneens op vrij goedkope wijze toegang moeten krijgen tot deze technologie. De logistiek zou in het zevende kaderprogramma voor onderzoek dan ook een prioriteit moeten blijven;
  • de certificaten op Europees niveau harmoniseren: in Europa lopen de aangeboden opleidingen op het vlak van vervoer sterk uiteen. De Commissie overweegt derhalve de ontwikkeling van geharmoniseerde certificaten voor specialisten in de logistiek. In het kader van het programma Leonardo Da Vinci zijn al werkzaamheden ondernomen met betrekking tot de beroepsopleiding;
  • statistische gegevens uitwerken: de Commissie wenst een betrouwbaar beeld te krijgen van de logistieke prestaties van de Europese vervoersmarkt. Zij is derhalve voornemens hiervoor geschikte methoden en indicatoren op te stellen;
  • beter gebruik maken van de infrastructuur: bepaalde situaties zorgen voor knelpunten in het verkeer of verhinderen de vlotte doorstroming ervan. Nieuwe infrastructuur is in dat geval evenwel niet de enige oplossing. De Commissie oordeelt dat de overslagfaciliteiten, zoals zee- en luchthavens, gebruik moeten maken van moderne technologische oplossingen zoals geavanceerde informaticatoepassingen. De Europese regels zouden in dat verband in een geschikt kader moeten voorzien;
  • zorgen voor kwaliteitscertificaten: de vervoerssector maakt reeds gebruik van een aantal prestatie-indicatoren of benchmarks om de kwaliteit van de dienstverlening te beoordelen of te controleren (met name voor het luchtverkeer). Zo zou een kwaliteitslabel in het leven kunnen worden geroepen dat kan worden uitgebreid tot andere vervoerswijzen van de logistieke keten;
  • de multimodale ketens vereenvoudigen: het vervullen van de formaliteiten kan worden vereenvoudigd en vergemakkelijkt door de invoering van één enkel loket waar alle douaneformaliteiten op gecoördineerde wijze kunnen worden afgehandeld;
  • een mondiale regelgevingsstructuur voor multimodaal vervoer bevorderen: de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid in het internationaal vervoer is geregeld door verdragen. Deze bevatten vaak verschillende regels voor verschillende vervoerswijzen hetgeen een gecombineerd gebruik in de weg staat. De Commissie wenst derhalve een mondiale regelgevingsstructuur op te zetten. Het probleem van het versnipperde karakter van het aansprakelijkheidsstelsel zou bovendien kunnen worden verlicht door de invoering van een uitgebreid vervoersdocument;
  • Europese laadnormen vaststellen: de voorschriften voor de afmetingen van voertuigen en laadeenheden moeten beantwoorden aan de behoeften van de moderne logistiek en duurzame mobiliteit. Anderzijds heeft de Commissie het initiatief genomen om gemeenschappelijke Europese normen voor intermodale laadeenheden voor te stellen. Het grote aantal verschillende configuraties van laadeenheden leidt immers tot hogere kosten voor intracommunautair vervoer.

Context

In 1997 publiceerde de Commissie reeds een mededeling over de intermodaliteit, waarin het belang werd onderstreept van de intermodaliteit voor een doeltreffender en milieuvriendelijker Europees goederenvervoer. De tekst maakte gewag van een aantal strategieën om "duurzame mobiliteit" te bevorderen waaronder de modernisering van de logistieke systemen. Voorts werd aangekondigd dat het programma PACT vervangen zou worden door Marco Polo. In de tussentijdse evaluatie van het Witboek van 2001 [COM(2006) 314 - Niet in het Publicatieblad verschenen] werd de nadruk gelegd op het belang van de logistiek. Door deze mededeling wordt de logistiek het sleutelelement van het concept "duurzame mobiliteit".

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 92/106/EEG van de Raad van 7 december 1992 houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten [Publicatieblad L 368 van 17.12.1992].

Laatste wijziging: 25.04.2008

Top