Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
De bevordering van de binnenvaart NAIADES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

De bevordering van de binnenvaart „NAIADES”

Binnenvaart kan in belangrijke mate bijdragen tot een duurzaam vervoerssysteem in de Europese Unie en verkeersopstopping en luchtverontreiniging terugdringen. Initiatieven op nationaal en EU-niveau zijn echter noodzakelijk om het volledige potentieel ervan te ontwikkelen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie betreffende het bevorderen van de binnenvaart „NAIADES”: een geïntegreerd Europees Actieplan voor de binnenvaart (COM(2006) 6 final. van 17 januari 2006).

SAMENVATTING

WAT HOUDT DEZE MEDEDELING IN?

In de mededeling wordt een geïntegreerde strategie gepresenteerd om het gebruik van binnenvaart aantrekkelijker en haalbaarder te maken. Het actieplan NAIADES (beleidsvoering en ontwikkeling in de scheepvaart op de binnenlandse waterwegen in Europa) richt zich op 5 strategische gebieden.

KERNPUNTEN

  • Markten: er moeten perspectieven worden gecreëerd, vooral in nichemarkten zoals het transport van afval, gevaarlijke goederen, extreem grote ladingen en zee-rivier-vervoer.
  • Vloot: er zijn ononderbroken investering in modernisering en innovatie nodig om het ontwerp van schepen te verbeteren, het brandstofverbruik terug te dringen en veiligheidstechnieken te verbeteren.
  • Arbeid en vaardigheden: betere arbeidsvoorwaarden en sociale omstandigheden, in combinatie met gepaste onderwijs- en opleidingsfaciliteiten, moeten mensen aanmoedigen om in de sector te werken.
  • Imago: het verouderde imago van de binnenvaart moet worden aangepakt en gemoderniseerd zodat het een nauwkeurig beeld geeft van de technologische prestaties die de sector heeft behaald.
  • Infrastructuur: een Europees ontwikkelingsplan zou de vele bestaande knelpunten zoals lage bruggen en smalle sluizen kunnen wegwerken. Dit moet gepaard gaan met de modernisering van de algemene organisatiestructuur om administratieve hinderpalen op te heffen.

In 2013 heeft de Commissie het NAIADES-programma bijgewerkt (NAIADES II) en specifieke doelstellingen vastgesteld voor de periode tot en met 2020. Met het programma wordt beoogd om omstandigheden te scheppen waardoor binnenvaart een kwalitatieve vorm van transport kan worden.

In 2014 heeft de EU wetgeving vastgesteld waarmee regeringen in staat worden gesteld om maatregelen te treffen die de competitiviteit van de sector verbeteren via een vervroegde uittreding, een ruimer gebruik van innovatie, en opleidings- en veiligheidsprogramma's.

ACHTERGROND

Meer dan 37 000 km waterwegen en honderden binnenhavens verbinden veel van de belangrijkste industriegebieden van Europa. Dit netwerk kan een belangrijke duurzame rol spelen aangezien het volume van het goederenverkeer blijft toenemen.

Voor meer informatie, zie de website van de Europese Commissie inzake binnenwateren.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EU) nr. 546/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (PB L 163 van 29.5.2014, blz. 15-17).

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Naar een hoogwaardige binnenvaart NAIADES II (COM(2013) 623 final van 10.9.2013).

Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad van 29 maart 1999 betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (PB L 90 van 2.4.1999, blz. 1-5).

Laatste bijwerking 30.04.2015

Top