Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beperkende maatregelen met het oog op de strijd tegen terrorisme

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beperkende maatregelen met het oog op de strijd tegen terrorisme

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2580/2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

Met deze verordening wordt getracht financiering van terroristische daden* te voorkomen.

KERNPUNTEN

 • EU-landen besluiten unaniem welke personen, groepen en entiteiten onder deze wetgeving vallen.
 • De lijst bestaat uit natuurlijke en rechtspersonen, groepen of entiteiten die een terroristische daad plegen, pogen te plegen, daaraan deelnemen of het plegen van deze daden vergemakkelijken of gecontroleerd worden door een of meer van deze groepen.
 • Alle tegoeden, financiële activa en economische middelen* die in het bezit zijn van, eigendom zijn van of gehouden worden door iemand of iets op de verboden lijst, worden bevroren en mogen niet ter beschikking worden gesteld aan iemand anders.
 • Het is strafbaar om willens en wetens bevriezing van activa te trachten te voorkomen.
 • EU-landen mogen onder bepaalde voorwaarden toestaan dat bevroren tegoeden worden gebruikt voor:
  • essentiële persoonlijke behoeften, zoals het betalen van voedsel, medicijnen of accommodatie;
  • belastingen, verzekeringspremies en openbare nutsbedrijven zoals gas, water, elektriciteit en telecommunicatie, bankkosten;
  • contracten die vóór de inwerkingtreding van deze wetgeving zijn gesloten.
 • Banken, verzekeringsmaatschappijen en andere financiële instellingen moeten relevante informatie over bevroren rekeningen aan nationale autoriteiten verstrekken.
 • De wetgeving is van toepassing:
  • binnen de EU, met inbegrip van haar luchtruim en de luchtvaartuigen en vaartuigen die onder de rechtsbevoegdheid van een EU-land vallen;
  • op alle personen die onderdaan van een EU-land zijn;
  • op alle rechtspersonen, groepen of entiteiten die gevestigd zijn in of zaken doen binnen de EU.
 • De Europese Commissie moet binnen een periode van een jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag indienen over het effect ervan en zo nodig voorstellen voor een wijziging doen.
 • Besluit 2002/475/JBZ en Wijzigingsbesluit 2008/919/JBZ vereisen dat EU-landen hun wetgeving op één lijn brengen en minimumstraffen met betrekking tot terroristische misdrijven invoeren.
 • In december 2001 kwamen EU-regeringen overeen een lijst op te stellen met personen, groepen en entiteiten die betrokken zijn bij terroristische daden en van wie de tegoeden en financiële activa moeten worden bevroren (2001/931/GBVB).

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 28 december 2001 van toepassing.

ACHTERGROND

In september 2001, na de aanslagen van 9/11, hebben regeringsleiders de strijd tegen het terrorisme tot een van de prioriteiten van de EU gemaakt. Het bestrijden van terrorismefinanciering is een nieuwe manier om dit te bereiken. In dezelfde maand ondersteunde de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een bevriezing van alle financiële activa en economische middelen die gebruikt worden om terroristische daden te plegen.

* KERNBEGRIPPEN

Terroristische daden: opzettelijke acties die een land of internationale organisatie ernstig kunnen schaden en die in het kader van nationale wetgeving als misdaad worden beschouwd.

Tegoeden, andere financiële activa en economische middelen: activa van enigerlei aard, materieel of immaterieel, roerend of onroerend.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 2580/2001 van de Raad van 27 december 2001 inzake specifieke beperkende maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen het terrorisme (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 70-75)

Achtereenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 2580/2001 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding (PB L 164 van 22.6.2002, blz. 3-7)

Zie geconsolideerde versie.

Gemeenschappelijk standpunt 2001/931/GBVB van de Raad van 27 december 2001 betreffende de toepassing van specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 93-96)

Zie geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 09.01.2017

Top