Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Financiëlezekerheidsovereenkomsten - verbetering van juridische duidelijkheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Financiëlezekerheidsovereenkomsten - verbetering van juridische duidelijkheid

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/47/EG - financiëlezekerheidsovereenkomsten - verbetering van juridische duidelijkheid

SAMENVATTING

WAT DOET DE RICHTLIJN?

De richtlijn is bedoeld om een duidelijk en eenvormig EU-rechtskader te creëren voor het gebruik van als zekerheid verschafte effecten en contanten in financiële transacties.

KERNPUNTEN

De richtlijn is van toepassing op bepaalde gespecificeerde categorieën zoals centrale banken en financiële instellingen waarop toezicht wordt gehouden. EU-landen kunnen bepaalde categorieën zoals ondernemingen zonder rechtspersoonlijkheid uitsluiten.

De richtlijn is van toepassing op financiële zekerheden, waaronder contanten en financiële instrumenten zoals aandelen en obligaties. Bepaalde uitzonderingsbepalingen zoals door de zekerheidsverschaffer aangehouden „eigen aandelen” zijn toegestaan door EU-landen.

Bij deze richtlijn worden door EU-landen minimale te vervullen formaliteiten betreffende zekerheidsovereenkomsten vastgesteld. Zo moeten zulke overeenkomsten bijvoorbeeld met schriftelijke stukken of op juridisch gelijkwaardige wijze worden aangetoond.

Afdwingbaarheid van een financiëlezekerheidsovereenkomst door de zekerheidsnemer is mogelijk bij, bijvoorbeeld, verkoop of toe-eigening van financiële instrumenten.

De zekerheidsnemer heeft een contractueel overeengekomen gebruiksrecht van de als zekerheid verschafte financiële activa als ware hij volledig eigenaar. Indien hij ervoor kiest om dit recht te laten gelden, is hij verplicht om het gelijkwaardig bedrag aan zekerheden opnieuw over te dragen.

EU-landen moeten overeenkomsten ter saldering bij vroegtijdige beëindiging* erkennen, ook indien de zekerheidsnemer of -verschaffer betrokken is bij insolventieprocedures of reorganisatie.

EU-landen worden belet om in bepaalde gevallen hun nationale insolventieprocedures toe te passen op financiële zekerheidsovereenkomsten. Zulke overeenkomsten kunnen niet ongeldig of nietig worden verklaard om, bijvoorbeeld, rekening te houden met veranderingen van de marktwaarde.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 27 juni 2002.

ACHTERGROND

De website van de Europese Commissie over financiële zekerheden

KERNBEGRIPPEN

* Financiële zekerheden (bijvoorbeeld effecten) is wat een kredietnemer ter beschikking stelt van een kredietgever om het risico op financieel verlies van de kredietgever te minimaliseren voor het geval dat de kredietnemer zijn financiële verplichtingen niet volledig nakomt.

* Saldering bij vroegtijdige beëindiging is een wettelijk mechanisme dat de risico’s tussen twee tegenpartijen vermindert. Indien een van de twee tegenpartijen in gebreke blijft, worden alle toekomstige vorderingen en contractuele betrekkingen tussen hen opeisbaar, berekend, gesaldeerd en daarna verrekend. Wat ten slotte overblijft als daadwerkelijke betaling kan slechts een klein deel zijn van de oorspronkelijke vordering tussen beide partijen.

BESLUIT

Richtlijn 2002/47/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2002 betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2002/47/EG

27.6.2002

27.12.2003

PB L 168 van 27. 6.2002, blz. 43-50

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2009/44/EG

30.6.2009

30.12.2010

PB L 146 van 10.6.2009, blz. 37-43

Richtlijn 2014/59/EU

2.7.2014

31.12.2014

PB L 173 van 12.6.2014, blz. 190-348

Zie geconsolideerde versie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verslag van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement: Evaluatieverslag over Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten (COM(2006) 833 def. van 20.12.2006)

Laatste bijwerking 07.10.2015

Top