Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Digitale vaardigheden voor de 21e eeuw: een stimulans voor concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Digitale vaardigheden voor de 21e eeuw: een stimulans voor concurrentievermogen, groei en werkgelegenheid

Met deze mededeling wil de Europese Commissie bevorderen dat er actiepunten op lange termijn komen voor de informatie- en communicatietechnologie (ICT). De ICT is namelijk een belangrijke troef voor het concurrentievermogen van de Europese Unie (EU) in deze tijd van globalisering en het is van cruciaal belang dat er gewerkt wordt aan onderzoek en investeringen.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 7 september 2007 met als titel: "E-vaardigheden voor de eenentwintigste eeuw: bevordering van concurrentiekracht, groei en werkgelegenheid" [COM(2007) 496 definitief - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan een belangrijke troef zijn voor de productiviteit, de groei en de werkgelegenheid. De EU en haar lidstaten moeten snel aansluiting vinden bij de ICT - waar de ontwikkelingen elkaar heel snel opvolgen - om de achterstand in digitale vaardigheden in te halen en tot een èchte kenniseconomie te komen.

De Commissie is tot de volgende conclusies gekomen:

 • digitale vaardigheden worden niet echt als een belangrijke politieke uitdaging beschouwd;
 • er bestaat binnen de EU geen totaalstrategie voor digitale vaardigheden en de regelgeving verschilt nog steeds van land tot land;
 • er moet iets worden gedaan aan het imagoprobleem en de terugloop van het aanbod van hooggekwalificeerde ICT-vakmensen, waardoor er op dit gebied een personeelstekort ontstaat;
 • zolang er nog sprake is van digibetisme, ontstaat er voor bepaalde digitale vaardigheden een steeds bredere kloof tussen vraag en aanbod.

De Commissie dringt er dan ook op aan dat er een actieprogramma op lange termijn voor digitale vaardigheden wordt opgezet. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze maatregelen, maar ze moeten wel een echte Europese toegevoegde waarde hebben.

De Commissie wil initiatieven ondersteunen door de hoofdpunten van het programma te specificeren en de actiepunten te formuleren die op Europees niveau zullen worden uitgevoerd.

De hoofdpunten van het programma zijn:

 • samenwerking op lange termijn organiseren tussen de verschillende betrokkenen (overheid, privésector, universiteiten, verenigingen enz.);
 • investeren in menskracht;
 • natuurwetenschappen, wiskunde, digitale vaardigheden en ICT stimuleren en de status van een loopbaan op dit gebied opvoeren, vooral bij jongeren en met name meisjes;
 • digibetisme aanpakken en daarbij vooral aandacht geven aan bevolkingsgroepen als werkzoekenden, ouderen en mensen met een laag opleidingsniveau om zo de inzetbaarheid en de integratie via ICT te bevorderen;
 • zorgen dat iedereen een leven lang digitale vaardigheden kan opdoen door met name kennis op te frissen en online leren te ontwikkelen.

Actiepunten op Europees niveau

De Commissie stelt vijf actiepunten voor, waar in 2007 een begin mee moet worden gemaakt en die in 2010 moeten worden afgerond. Voor de uitvoering daarvan zal gebruik worden gemaakt van Europese programma's zoals het programma Een leven lang leren, het Zevende kaderprogramma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (KP7), het Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie en de Structuurfondsen die bedoeld zijn voor de ondersteuning van werkgelegenheid en regionale samenhang.

Deze actiepunten zijn:

 • samenwerking op lange termijn stimuleren en de vorderingen op de voet volgen: de Commissie zal een geregelde dialoog tussen alle betrokken partijen (lidstaten, bedrijven, verenigingen enz.) bevorderen. De Commissie zal ook een jaarlijks verslag publiceren over de opgedane digitale vaardigheden;
 • werken aan ondersteunende activiteiten en hulpmiddelen. Er moet met name een Europees kader voor digitale vaardigheden worden opgezet, de steun aan het Europass -initiatief moet worden opgevoerd, er moet een Europees handboek voor samenwerkingsverbanden met verschillende partners worden opgezet, een snelle toelating van ICT-professionals uit derde landen tot de EU moet mogelijk worden gemaakt, vrouwen moeten ertoe worden aangezet voor een ICT-loopbaan te kiezen (actie IT-girls) (EN) en online-opleidingen op het gebied van de landbouw en in plattelandsgebieden moeten worden gestimuleerd;
 • bewustmaking, vooral door de uitwisseling van informatie en goede praktijk tussen de lidstaten te bevorderen en bewustmakings- en voorlichtingscampagnes op Europees en nationaal niveau te ondersteunen;
 • inzetbaarheid en sociale integratie bevorderen: in samenhang met het initiatief voor de-inclusie [EN] wil de Commissie initiatieven en partnerschappen tussen aanbieders en gebruikers van opleidingen stimuleren en nagaan welke mogelijkheden er zijn voor publieke en private financiering van meerpartijeninitiatieven;
 • een intensievere en effectievere benutting van online-onderwijs stimuleren: de Commissie zal in 2008 een verslag publiceren met aanbevelingen voor gerichte online-onderwijsactiviteiten. Zij zal ook de totstandkoming van online-cursussen en mechanismen voor de uitwisseling van onderwijsmiddelen vóór 2009 bevorderen. Ten slotte zal zij de opbouw van netwerken van centra voor opleiding en onderzoek ondersteunen, die een beter inzicht moeten geven in de toekomstige behoeften aan digitale vaardigheden.

Laatste wijziging: 27.02.2008

Top