Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gezond ouder worden in de informatiemaatschappij: actieplan inzake informatie- en communicatietechnologieën voor ouderen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Gezond ouder worden in de informatiemaatschappij: actieplan inzake informatie- en communicatietechnologieën voor ouderen

De Europese Commissie geeft de aftrap voor een nieuw actieplan in het kader van het i2010-initiatief: de doelstelling is ouderen te begeleiden naar een gezondere en zelfstandigere oude dag en tegelijk de informatie- en communicatietechnologieën (ICT) in de diensten voor personen te bevorderen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 14 juni 2007 - Gezond ouder worden in de informatiemaatschappij - Een i2010-initiatief - Actieplan inzake informatie- en communicatietechnologieën voor ouderen [COM(2007) 332 definitief - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

SAMENVATTING

De veroudering van de Europese bevolking vormt een uitdaging voor de Europese werkgelegenheidsmarkt, de systemen voor sociale diensten en de gezondheidsdiensten. Tegelijk biedt die veroudering ook nieuwe economische en sociale kansen. De informatie- en communicatietechnologieën (ICT) maken immers nieuwe producten en diensten mogelijk die toegankelijker zijn en beantwoorden aan de behoeften van ouderen.

Het actieplan heeft tot doel de ontwikkeling van ICT ten behoeve van diensten voor ouderen in de Europese Unie (EU) te bevorderen en te coördineren, opdat bedoelde ouderen:

 • langer actief kunnen blijven op de arbeidsmarkt, waarbij een evenwicht wordt gewaarborgd tussen werk en privéleven;
 • sociaal actief en creatief kunnen blijven, dankzij de ontwikkeling van een sociaal netwerk en toegang tot publieke en commerciële diensten. Daardoor wordt het sociaal isolement van bejaarden, voornamelijk in plattelandsgebieden, doorbroken;
 • thuis gezond ouder kunnen worden: de ICT moeten het mogelijk maken de levenskwaliteit en onafhankelijkheid te vergroten.

Europa moet de ICT voor gezond ouder worden * ten volle benutten. Deze technologieën kunnen immers uitgroeien tot een drijvende kracht voor banen en groei en kunnen een bloeiende toonaangevende Europese markt doen ontstaan.

Momenteel is de markt voor ICT-producten en diensten voor ouderen nog zeer versnipperd. Bovendien beschikt geen van de betrokken partijen (oudere mensen, professionele hulpverleners, overheidsinstanties, enz.) over een totaalzicht op het geheel van de problemen en oplossingen. De ontwikkeling van de markt wordt afgeremd door het feit dat ervaring en goede praktijken onvoldoende worden gedeeld. De normen, procedures, terugbetalingsstelsels en tenuitvoerlegging van bepalingen inzake handicaps verschillen van land tot land. Tot slot zijn er ook technische belemmeringen: ouderen beschikken niet altijd over de vereiste technologische instrumenten en vaardigheden.

Om dit systeem te rationaliseren, spoort de Commissie de betrokken partijen ertoe aan zich over de problematiek te buigen en daarbij de gebruiker centraal te stellen.

Het actieplan voor gezond ouder worden van de Commissie heeft ten doel de voordelen van ICT sneller tot bij de Europese burgers, bedrijven en overheden te brengen. De doelstellingen zijn:

 • voor burgers, een betere levenskwaliteit en gezondheid;
 • voor bedrijven, een grotere markt met meer kansen op de Europese interne markt voor ICT voor ouderen, beter opgeleide en productievere werknemers en een sterkere positie op de groeiende markten op wereldschaal;
 • voor overheden, besparingen, meer efficiëntie en een algemene kwaliteitsverbetering van de sociale en gezondheidszorg.

Het actieplan omvat vier deelgebieden:

 • de technische belemmeringen en belemmeringen op regelgevingsgebied voor de ontwikkeling van de markt overwinnen, meer bepaald door de markt te evalueren en de uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten te vergemakkelijken. De Commissie stelt voor de mogelijkheden van de technologie te evalueren en krachtlijnen en streefdatums vast te stellen teneinde juridische en technische belemmeringen voor de invoering van ICT voor zelfstandig leven weg te werken. De lidstaten moeten tegelijk de tenuitvoerlegging van de bepalingen van de bestaande wetgeving inzake e-toegankelijkheid versterken;
 • het bewustzijn versterken en een consensus bereiken dankzij samenwerking en het opzetten van partnerschappen tussen de diverse betrokken partijen. De ICT voor gezond ouder worden spelen een cruciale rol binnen het Europese initiatief inzake e-inclusie dat voor 2008 gepland is. Op het programma staat ook de opening van een internetportaal inzake ICT voor gezond ouder worden;
 • de invoering van nieuwe technologieën versnellen, bijvoorbeeld door het opzetten van een reeks proefprojecten en van een Europees systeem van vergoedingen voor intelligente huizen en voor toepassingen die de autonomie van ouderen bevorderen;
 • onderzoek en innovatie bevorderen, door de onverwijlde ondersteuning van een gezamenlijk onderzoeksprogramma van de openbare en particuliere sectoren, gewijd aan "bijstand voor zelfstandig wonen". Dit programma heeft ten doel de ontwikkeling van innoverende, op ICT gebaseerde producten, diensten en systemen te bevorderen, ten dienste van de ouder wordende bevolking van Europa.

De Commissie zal zich erop toeleggen het op ICT gebaseerde onderzoek ten behoeve van ouderen te bevorderen in het zevende kaderprogramma voor activiteiten van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. In het kader van het programma voor concurrentievermogen en innovatie worden ook andere initiatieven opgezet. Die worden ondersteund door een nieuw Europees programma voor gemeenschappelijk onderzoek. In het totaal resulteren die programma's in een investeringsinspanning van meer dan een miljard euro ten gunste van onderzoek en innovatie inzake ICT.

In de toekomst is een betere coördinatie tussen de lidstaten vereist om marktgericht onderzoek op dit gebied te bevorderen. Om die doelstellingen te bereiken zal een gemeenschappelijk onderzoeksinitiatief "Gezond ouder worden in de informatiemaatschappij" worden opgezet. Voorts worden de bedrijven, de hulpverleningssector, de leveranciers van diensten, enz. ertoe aangemoedigd met elkaar in dialoog te gaan, voornamelijk via technologieplatforms, teneinde een snellere introductie van innoverende producten, diensten en systemen mogelijk te maken.

Context

Dit actieplan is een integrerend onderdeel van het i2010-initiatief van de Europese Unie - Een informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid. In 2005 had de Commissie al een strategie ontwikkeld inzake de toegankelijkheid van online-producten en -diensten, terwijl de lidstaten in 2006, in Riga, het eens zijn geworden over een politieke agenda (DE) (EN) (FR) ten gunste van een informatiemaatschappij die voor iedereen toegankelijk is (e-inclusie).

De veroudering van Europa is een cruciaal economisch en maatschappelijk gegeven: in 2020 zal een vierde van de Europese bevolking ouder zijn dan 65 jaar en ten opzichte van vandaag zullen de uitgaven op het gebied van pensioenen en gezondheidszorg in 2050 verdrievoudigd zijn. Een ander aspect is dat bejaarden ook belangrijke consumenten zullen zijn, die alles samen over een rijkdom van meer dan 3000 miljard euro zullen beschikken.

Belangrijkste begrippen

 • ICT voor gezond ouder worden: informatie- en communicatietechnologieën die zijn toegespitst op diensten voor personen en erop gericht zijn die diensten, met name in de gezondheidssector, toegankelijker en efficiënter te maken voor een ouder wordende bevolking.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 1 juni 2005 - "i2010 - Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid" [COM(2005) 229 definitief - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 8 november 2007 - Europees i2010-initiatief voor e-inclusie "Deelnemen aan de informatiemaatschappij" [COM(2007) 694 definitief - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

Laatste wijziging: 03.12.2007

Top