Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naar een concurrerende en duurzame houtsector

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Naar een concurrerende en duurzame houtsector

De Commissie heeft een actieplan gepresenteerd dat gericht is op het versterken van het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de bedrijfstakken van de houtsector, om de economische en milieu-uitdagingen aan te kunnen gaan waarmee de Europese Unie inde toekomst geconfronteerd zal worden, waaronder klimaatverandering, innovatie, de toename van de wereldwijde concurrentie en de beschikbaarheid van hout en energie.

MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 27 februari 2008 betreffende een innovatieve en duurzame houtsector in de Europese Unie - Een bijdrage aan de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid [COM(2008) 113 definitief – niet in het Publicatieblad gepubliceerd].

SAMENVATTING

De ondernemingen in de houtsector in de Europese Unie (EU) zijn concurrerend. Hun productiewaarde bedraagt 365 miljard euro en zij creëren een toegevoegde waarde van ongeveer 120 miljard euro. Deze bedrijfstak biedt werk aan meer dan drie miljoen mensen in 344 000 ondernemingen, die vaak in landelijke gebieden gevestigd zijn. Kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) spelen een sleutelrol in de sectoren houtverwerking en papierproductie en de grafische industrie.

De houtsector bevindt zich in een overgangsproces naar een economie met geringe koolstofemissies, waarbij de ondernemingen in deze sector hun concurrentievermogen moeten handhaven. De sector moet levensvatbaar blijven en tegelijkertijd de uitdagingen van klimaatverandering, innovatie, toegang tot niet-Europese markten en stijgende energiekosten aangaan.

De Commissie stelt verschillende maatregelen voor ter verbetering van het concurrentievermogen van de houtsector van de EU, met name met betrekking tot de volgende thema's:

  • toegang tot grondstoffen;
  • bestrijding van klimaatverandering;
  • innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling;
  • handel en samenwerking met derde landen;
  • communicatie en informatieverstrekking.

Toegang tot grondstoffen

De stijgende vraag naar hout voor hernieuwbare energie, en in verband met biodiversiteit en recreatieve doeleinden, leidt tot toenemende concurrentie. Aangezien echter het aanbod achterblijft bij de vraag, stijgen de kosten. Het aanbod van hout binnen de EU moet gestimuleerd worden om de beschikbaarheid te waarborgen. De grondstof hout vormt de belangrijkste kostenpost voor veel bedrijfstakken van de sector: meer dan 30% van de totale kosten van productie van papier en bijna 70% voor zagerijen.

De Commissie bepleit duurzaam bosbeheer. Zij moedigt de lidstaten, de bedrijfstakken en boseigenaren aan om:

  • aanplant en herbebossing te bevorderen;
  • biomassa (es de en fr) op evenwichtige wijze te benutten en die niet exclusief voor de productie van hernieuwbare energie te reserveren, zodat de levering van hout aan de houtsector niet in gevaar komt en vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd kunnen worden;
  • de verdere ontwikkeling van de markt voor teruggewonnen papier en hout aan te moedigen, onder meer door een grotere deelname van de industrie, om het gebruik van teruggewonnen papier en hout in de houtsector te doen stijgen;
  • de inspanningen voort te zetten ter beperking van de illegale houtkap en de handel in producten op basis van illegaal gekapt hout (es de en fr).

Strijd tegen de klimaatverandering;

Bossen absorberen CO2, en de producten van de houtsector ook. De opslag van koolstof vormt de bijdrage van deze sector aan de bestrijding van de klimaatverandering. Intensievere recycling van papier en hout, in plaats van storten, verlengt het vermogen van houtproducten om koolstof op te slaan. De Commissie zal de voor- en nadelen van het voorstel om de opslag van koolstof in bosbouwproducten tot een vast onderdeel van haar beleid te maken, nader bestuderen.

De stijgende prijzen van gas en elektriciteit bedreigen het concurrentievermogen van de houtsector. Bepaalde bedrijfstakken van deze sector (chemische pulpfabrieken) zijn netto energieproducenten, andere (papierfabrieken) zijn grote energieverbruikers. De Commissie legt de nadruk op het actieplan "Een energiebeleid voor Europa" (2007-2009) met het doel een werkelijk concurrerende markt voor gas en elektriciteit te creëren.

De Commissie legt verder het accent op de toekomstige acties met betrekking tot klimaatverandering, en zij zal, in het kader van het communautaire systeem voor de uitwisseling van emissiequota's, voortgaan met het evalueren van de specifieke situatie van energie-intensieve sectoren en van het risico dat de productie verlegd wordt naar landen met minder strenge emissienormen ("koolstoflek").

Innovatie

De Commissie wijst nogmaals op het belang van innovatie en onderzoek en technologische ontwikkeling voor het ondersteunen van het concurrentievermogen en het waarborgen van de duurzaamheid van de houtsector. Het zevende kaderprogramma voor onderzoek biedt een kader voor het bestuderen van methoden voor de productie van biobrandstoffen en biologische chemische producten op basis van hout. Er zal een op het "clusterconcept" gebaseerde en innovatiegerichte aanpak worden gevolgd ter bevordering van het concurrentievermogen binnen de waardeketen van de bosbouw.

Handel en samenwerking met derde landen

De Commissie zal haar inspanningen voortzetten om de toegang tot grondstoffen op de wereldmarkt te waarborgen en tarifaire belemmeringen af te schaffen. Zij zal met het oog daarop een dialoog op gang brengen met derde landen.

Voorlichting en communicatie

De kennis over bosbouwproducten en de houtsector moet worden verbeterd. De lidstaten, regionale overheden en onderwijsinstellingen zal worden gevraagd samen te werken met multinationale netwerken om de veranderingen in de houtsector op lange termijn te bestuderen en op te volgen.

Context

Alle voorgestelde acties zijn onderwerp geweest van een publieke raadpleging [EN]. Deze mededeling betekent een nieuwe fase van de tenuitvoerlegging van het geïntegreerde industriebeleid van de EU. Het vormt daarnaast een aanvulling op het EU-actieplan voor de bossen.

Laatste wijziging: 10.06.2008

Top