Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Een concurrerend regelgevingskader voor de auto-industrie voor de 21e eeuw

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Een concurrerend regelgevingskader voor de auto-industrie voor de 21e eeuw

Het doel van de strategie die de Europese Commissie ingevolge de aanbevelingen van CARS 21 heeft uitgewerkt, is de duurzame ontwikkeling van de auto-industrie. Zo blijft de versterking van het mondiale concurrentievermogen van de sector door betere regelgeving en ruimere toegang tot buitenlandse markten nauw verweven met het boeken van vooruitgang op het gebied van veiligheid en milieubescherming.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 7 februari 2007 aan het Europees Parlement en de Raad: Een concurrerend regelgevingskader voor de automobielindustrie voor de 21e eeuw - Standpunt van de Commissie over het eindverslag van de CARS 21-groep op hoog niveau [COM(2007) 22 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen].

SAMENVATTING

De strategie voor duurzame ontwikkeling van de auto-industrie brengt een evenwicht tot stand tussen versterking van het mondiale concurrentievermogen van de Europese automobielsector en continue vooruitgang op het gebied van veiligheid en milieubescherming.

De uitdagingen van de auto-industrie

De auto-industrie is goed voor 3% van het Europese BBP en 7% van de werkgelegenheid in de productiesector en wordt algemeen erkend als een sleutelsector van de Europese economie.

Een agressievere internationale concurrentie, hoog oplopende vaste kosten, bijzonder hoge grondstoffen- en energieprijzen, structurele overcapaciteit en daaruit voortvloeiende herstructureringen en verplaatsingen van activiteiten wekken bezorgdheid bij constructeurs, werknemers en consumenten.

Het is van essentieel belang een gunstig kader te creëren voor een concurrerende Europese auto-industrie zodat zij op de uitdagingen van de concurrentie kan anticiperen en op sociaal verantwoorde en innoverende wijze kan reageren.

Strategie voor duurzame ontwikkeling van de auto-industrie

Het beleid dat de Commissie voor de toekomst van de auto-industrie wil uitstippelen, is opgebouwd rond de verschillende sleutelgebieden die in het verslag van CARS 21 zijn geïdentificeerd.

  • Interne markt: uitbreiding van het EG-typegoedkeuringssysteem tot alle voertuigen

Volgens het EG-typegoedkeuringssysteem voor complete voertuigen stellen de autoconstructeurs een voertuigtype ter beschikking van de autoriteiten van een lidstaat om het goed te keuren, d.w.z. om te certificeren dat het in overeenstemming is met de communautaire technische voorschriften, waarna ze dankzij het certificaat van overeenstemming alle voertuigen van dat type in de hele EU in de handel kunnen brengen.

Het systeem, dat voor personenauto's, motorfietsen en trekkers is ingesteld, is efficiënt gebleken en moet niet alleen worden gehandhaafd, maar tot alle voertuigcategorieën (lichte bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens en bussen) worden uitgebreid om de werking van de interne markt nog te verbeteren.

  • Regelgevingskader: vereenvoudiging en internationalisering

Achtendertig communautaire richtlijnen zullen door gelijkwaardige internationale reglementen van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) worden vervangen. Door de autoconstructeurs aan één regelgevingspakket te onderwerpen, kan het negatieve effect van de cumulatieve kosten van de wetgeving op het concurrentievermogen - een onnodige verhoging van de voertuigprijzen - ongedaan worden gemaakt zonder daardoor de eisen inzake veiligheid en milieubescherming af te zwakken.

In diverse communautaire richtlijnen en VN/ECE-reglementen zullen ook automatische of virtuele controles worden geïntegreerd, zodat het in overeenstemming brengen met de regelgeving goedkoper en sneller kan gebeuren.

De Europese Unie behoudt zich evenwel het recht voor om los van het VN/ECE-systeem wetgeving voor te stellen.

  • Milieuvriendelijkheid: duurzaam wegvervoer

Motorvoertuigen zijn in de EU een belangrijke emissiebron van verontreinigende stoffen. Het is dus essentieel dat de automobielindustrie zich schikt naar de richtsnoeren van de thematische strategie inzake luchtverontreiniging. De belangrijkste lopende acties om de emissie van verontreinigende stoffen door motorvoertuigen te beperken, zijn de Euro 5- en Euro 6-emissiegrenswaarden (fr) en de promotie van schone voertuigen voor wegvervoer.

De geïntegreerde aanpak ter beperking van de CO2-emissies draagt ertoe bij om tegen 2012 het communautaire doel van 120g CO2/km te verwezenlijken. Daarvoor moet uiteraard de motortechnologie verder worden verbeterd, maar ook andere technologische verbeteringen (aircosystemen enz.) en het toenemend gebruik van biobrandstoffen (es de en fr) zullen het nodige bijdragen.

Aan recycling van autowrakken en lawaai van motorvoertuigen moet eveneens bijzondere aandacht worden besteed.

Ook overwegingen in verband met energieprijzen en -voorziening zullen in de toekomst wellicht meespelen bij het nemen van besluiten over de vorm en werking van motorvoertuigen.

De lidstaten zullen de duurzaamheid van het wegvervoer bevorderen door beter verkeersmanagement, verbetering van het rijgedrag en fiscale stimulansen.

  • Verkeersveiligheid: een gezamenlijke inspanning

Een efficiënte verkeersveiligheidsstrategie vereist een combinatie van betere voertuigtechnologie, betere wegeninfrastructuur, beter rijgedrag en betere toepassing van de regelgeving.

De verbetering van de zichtbaarheid van zware vrachtwagens (es de en fr) en de toepassing van geavanceerde veiligheidstechnologie (intelligente auto's (es de en fr)) dragen er al toe bij om het doel van de Europese Commissie te verwezenlijken, namelijk tegen 2010 het aantal verkeersslachtoffers tot de helft terug te dringen.

Op het gebied van elektronische stabiliteitscontrole, veiligheidsgordelverklikkers, verplicht dagrijlicht en noodremsystemen moeten echter nog extra inspanningen worden geleverd.

  • Handel en buitenlandse markten: streven naar eerlijke wereldwijde concurrentie

De Europese auto-industrie moet overal ter wereld in eerlijke omstandigheden kunnen opereren.

De technische harmonisatie van de motorvoertuigreglementen in het kader van de VN/ECE-overeenkomsten van 1958 en 1998 is al een eerste stap, maar toch moet ook bijzondere aandacht worden besteed aan de verbetering van de markttoegang door het sluiten van bilaterale of regionale handelsovereenkomsten, vooral met de landen van Zuidoost-Azië, en de wereldwijde handhaving van de intellectuele-eigendomsrechten.

  • Onderzoek en ontwikkeling: cruciaal voor het concurrentievermogen

De autosector, die traditioneel op de verwerkende industrie steunt, baseert zich steeds meer op kennis en is uitgegroeid tot de grootste industriële investeerder van Europa in onderzoek en ontwikkeling (ongeveer 5% van de omzet van de sector).

Zowel voor de concurrentiekracht van de sector als op het gebied van veiligheid en milieubescherming is het van essentieel belang om industrieel onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie op strategische gebieden (intelligente en schone auto's, biobrandstoffen van de tweede generatie, waterstof- en brandstofcellen) aan te moedigen.

Steun voor onderzoek en ontwikkeling zal voornamelijk via het zevende kaderprogramma, maar ook via Europese financieringsinstellingen en partnerschappen tussen de particuliere en de overheidssector worden verleend.

  • Interne markt: belastingen en concurrentie

Op het gebied van belastingen (vooral via de belasting van personenauto's en fiscale stimulansen) en concurrentie op de onderdelenmarkt moet nog vooruitgang worden geboekt om onafhankelijke reparateurs toegang te geven tot de technische informatie die voor het repareren en onderhouden van voertuigen noodzakelijk is.

Context

De strategie van de Commissie voor de auto-industrie steunt op de aanbevelingen van CARS 21, een groep op hoog niveau die is opgericht om de auto-industrie een concurrerend regelgevingskader voor de 21e eeuw te bezorgen. CARS 21 heeft de voornaamste betrokken partijen (vertegenwoordigers van de autosector, lidstaten, leden van het Europees Parlement, ngo's, Commissie) samengebracht om cruciale problemen voor de toekomst van de sector aan te pakken en heeft eind 2005 aanbevelingen geformuleerd in de vorm van een routekaart.

De Commissie hoopt dat dit project voor de autosector en de tussentijdse balans die daarvan naar verwachting in 2009 zal worden opgemaakt, onder meer zullen bijdragen aan de toekomstige methode voor het uitstippelen van het industriebeleid.

See also

Voor meer informatie: raadpleeg de webpagina van de Europese Commissie, A Competitive Automotive Regulatory Framework for the 21st Century (CARS 21) (EN).

Laatste wijziging: 06.08.2007

Top