Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Roaming op netwerken voor mobiele telefoons

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Roaming op netwerken voor mobiele telefoons

Deze verordening is bedoeld om te zorgen dat gebruikers van mobiele telefoons geen buitensporige prijzen betalen voor roamingdiensten (gesprekken, tekstberichten en internet) in de Unie wanneer ze binnen de EU reizen.

BESLUIT

Verordening (EU) nr. 531/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 betreffende roaming op openbare mobielecommunicatienetwerken binnen de Unie (herschikking).

SAMENVATTING

De belangrijkste doelstelling van deze verordening is om de concurrentie op de markt te stimuleren voor gebruikers die hun mobiele telefoon gebruiken voor gesprekken, tekstberichten en internet wanneer ze binnen de EU naar het buitenland reizen. Dat wordt „roaming” genoemd.

Met de verordening worden twee grote wijzigingen doorgevoerd.

Volgens de nieuwe Europese roamingregels, die op 1 juli 2012 in werking traden, worden de prijsplafonds voor prijzen die mensen betalen voor roamingdiensten wanneer ze binnen de EU reizen, verder verlaagd. Als gevolg van nieuwe prijsplafonds wordt het gebruik van het mobiele internet om kaarten, foto’s, sociale netwerken en e-mail te gebruiken veel goedkoper wanneer de gebruikers in andere EU-landen reizen, net als inkomende en uitgaande gesprekken en tekstberichten.

Daarnaast krijgen mensen die buiten de EU reizen vanaf 1 juli 2012 een tekstbericht, e-mail of pop-upvenster met een waarschuwing wanneer ze het bedrag van 50 EUR of een ander vooraf overeengekomen bedrag benaderen voor gegevensdownloads. Hiermee wordt het waarschuwingssysteem aangevuld dat momenteel binnen de EU wordt gebruikt.

Vanaf 1 juli 2014 kunnen consumenten een afzonderlijk roamingcontract kiezen voordat ze afreizen. Indien beschikbaar zullen ze in plaats daarvan ook rechtstreeks op het bezochte netwerk kunnen kiezen voor een aanbieder van mobiele roamingdiensten. De consument kan dus gemakkelijker roamingaanbiedingen (los van andere mobiele diensten) vergelijken en van lagere prijzen genieten.

Vanaf 1 juli 2014 betalen roamingconsumenten niet meer dan 19 cent per minuut voor uitgaande gesprekken, maximaal 5 cent per minuut voor inkomende gesprekken, maximaal 6 cent om een tekstbericht te verzenden en maximaal 20 cent per megabyte (MB) om gegevens te downloaden of op het internet te surfen wanneer ze naar het buitenland reizen (aangerekend per gebruikte kilobyte).

REFERENTIES

Wet

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EU) nr. 531/2012

1.7.2012

-

PB L 172 van 30.6.2012

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 717/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2007 betreffende roaming op openbare mobieletelefoonnetwerken binnen de Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 2002/21/EG.

Richtlijn 2002/21/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een gemeenschappelijk regelgevingskader voor elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Kaderrichtlijn) (PB L 108 van 24.4.2002).

VOORSTEL

Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van maatregelen inzake de Europese interne markt voor elektronische communicatie en om een connectief continent tot stand te brengen alsmede tot wijziging van Richtlijnen 2002/20/EG, 2002/21/EG en 2002/22/EG en Verordeningen (EG) nr. 1211/2009 en (EU) nr. 531/2012 (COM(2013) 627 final van 11.9.2013 - Niet bekendgemaakt in het Publicatieblad).

De algemene doelstelling van het voorstel is stappen te nemen in de richting van een eengemaakte markt voor elektronische communicatie waarin burgers en ondernemingen overal in de Unie toegang kunnen krijgen tot elektronische communicatiediensten (zonder beperkingen vanwege grensoverschrijding of ongerechtvaardigde extra kosten) en waarin aanbieders van elektronische communicatienetwerken en -diensten overal in de EU hun werkzaamheden uitvoeren, ongeacht hun eigen locatie of die van hun klanten.

Wat roaming betreft, is het doel om een hoogwaardige consumentenbescherming binnen de Unie en de bijbehorende gemeenschappelijke zakelijke voorwaarden te garanderen, met inbegrip van maatregelen om de mobiele roamingtoeslagen geleidelijk te beëindigen en de toegang tot open internet te waarborgen.

Laatste bijwerking 05.02.2014

Top