Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Grensoverschrijdende treinbemanning — arbeidsvoorwaarden

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Grensoverschrijdende treinbemanning — arbeidsvoorwaarden

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2005/47/EG betreffende de overeenkomst inzake bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

KERNPUNTEN

  • De verordening is een compromis tussen:
    • de behoefte aan een adequate bescherming van de gezondheid en de veiligheid van mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten; en
    • de behoefte aan flexibiliteit bij de exploitatie van spoorwegondernemingen in een geïntegreerd spoorwegnetwerk van de Europese Unie (EU).
  • Op grond van de overeenkomst hebben werknemers recht op een dagelijkse rustperiode van twaalf aaneengesloten uren en pauzes van tussen de 30 en 45 minuten. De rijtijd is beperkt tot maximaal negen uur indien de dienst overdag wordt uitgevoerd en acht uur indien de dienst gedurende de nacht wordt uitgevoerd.
  • Daarnaast biedt de overeenkomst meer flexibiliteit aan werkgevers omdat zij, in uitzonderlijke omstandigheden, de dagelijkse rustperioden kunnen verkorten tot negen uur in plaats van de elf uur die is opgenomen in Richtlijn 2003/88/EG betreffende de organisatie van de arbeidstijd.
  • EU-landen mogen gunstiger regels (blijven) hanteren of invoeren dan de regels die zijn neergelegd in deze richtlijn.
  • De richtlijn mag niet worden gebruikt om een lager beschermingsniveau van werknemers te rechtvaardigen wanneer bestaande nationale wetgeving een betere bescherming biedt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 27 juli 2005. EU-landen moesten de richtlijn per 27 juli 2008 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Deze richtlijn is onderdeel van het algemene kader voor interoperabiliteit van Europese spoorwegsystemen. Door een beter geïntegreerd spoorwegsysteem kan de EU het wegvervoer beperken en de schadelijke neveneffecten daarvan terugdringen. Door het betrekken van sociale partners probeert de richtlijn bevredigende arbeidsvoorwaarden te garanderen voor werknemers die worden ingezet op interoperabele diensten in de spoorwegsector.

* KERNBEGRIPPEN

Mobiele werknemer: iedere werknemer die als lid van een treinbemanning per werkdag gedurende meer dan één uur voor interoperabele grensoverschrijdende diensten wordt ingezet.

Interoperabele grensoverschrijdende diensten: het laten rijden van treinen van het ene land over de spoorlijnen van een ander land.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2005/47/EG van de Raad van 18 juli 2005 betreffende de overeenkomst tussen de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) inzake bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten (PB L 195, 27.7.2005, blz. 15-17)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Mededeling van de Commissie aan de Raad — Economisch en sociaal effect van de op 27 januari 2004 tussen de sociale partners gesloten en aan richtlijn 2005/47/EG gehechte overeenkomst inzake bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten (COM(2008), 855 def., 15.12.2008)

Richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd (PB L 299, 18.11.2003, blz. 9-19)

Laatste bijwerking 06.09.2016

Top