Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen EU- en niet-EU-landen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen EU- en niet-EU-landen

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 847/2000 — Onderhandelingen over en de uitvoering van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen EU-landen en niet-EU-landen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

 • Deze verordening stelt een procedure vast voor de kennisgeving van en machtiging voor onderhandelingen tussen landen van de Europese Unie (EU) en niet-EU-landen over bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten (air service agreements — ASA's).
 • Ze verzekert dat bestaande overeenkomsten in overeenstemming zijn met het EU-recht.

KERNPUNTEN

Bevoegdheid van de EU

 • In november 2002 bevestigde het Hof van Justitie van de Europese Unie het exclusieve recht van de EU om met niet-EU-landen internationale ASA's te onderhandelen en af te sluiten over zaken die binnen de exclusieve bevoegdheid van de EU vallen.
 • Ten tijde van de uitspraak van het Hof bestond er een groot aantal ASA's dat niet in overeenstemming was met het EU-recht. Sindsdien werd een groot aantal daarvan in overeenstemming gebracht met het EU-recht.

Doelstelling

De ASA's die niet in overeenstemming zijn met het EU-recht, moeten worden gewijzigd om:

 • rechtszekerheid voor beide partijen in de betreffende overeenkomsten te waarborgen;
 • alle luchtvaartmaatschappijen in de EU het recht op vestiging binnen de EU te garanderen, met inbegrip van het recht op niet-discriminerende markttoegang voor routes tussen alle EU-landen en niet-EU-landen waar ASA's bestonden.

Een ASA wijzigen

Er zijn twee manieren om een ASA te wijzigen:

 • horizontale overeenkomsten: in naam van de EU-landen die bilaterale ASA's met een niet-EU-land hebben, onderhandelt de Europese Commissie één enkele overeenkomst met het betreffende niet-EU-land;
 • bilaterale onderhandelingen: elke ASA wordt afzonderlijk gewijzigd of vervangen.

Regels en procedure voor bilaterale onderhandelingen

 • Een EU-land kan bilaterale onderhandelingen openen over de wijziging of vervanging van een ASA die gedeeltelijk onder de bevoegdheid van de EU valt, indien het de regels en procedure volgt zoals vastgesteld in de verordening:
  • alle toepasselijke standaardbepalingen die door de EU-landen en de Commissie gezamenlijk zijn opgesteld, worden in de onderhandelingen opgenomen en de kennisgevingsprocedure wordt gevolgd;
  • het EU-land stelt de Commissie schriftelijk op de hoogte van zijn bedoelingen.
 • Indien de Commissie binnen 15 werkdagen na ontvangst van de kennisgeving tot de slotsom komt dat de onderhandelingen de doelstellingen van lopende EU-onderhandelingen met het betreffende niet-EU-land kunnen ondermijnen en/of kunnen leiden tot een overeenkomst die onverenigbaar is met het EU-recht, brengt ze het EU-land daarvan op de hoogte.
 • Een EU-land mag met een niet-EU-land geen nieuwe overeenkomst aangaan die een vermindering inhoudt van het aantal EU-luchtvaartmaatschappijen die diensten mogen aanbieden tussen het grondgebied van het EU-land en dat van het niet-EU-land.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening werd van kracht op 30 mei 2004.

ACHTERGROND

Extern luchtvaartbeleid — Horizontale overeenkomsten

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 847/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake onderhandelingen over en de uitvoering van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen (PB L 157 van 30.4.2004, blz. 7-17)

Rectificatie van Verordening (EG) nr. 847/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake onderhandelingen over en de uitvoering van overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen (PB L 157 van 30.4.2004) (PB L 195 van 2.6.2004, blz. 3-6)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EEG) nr. 2408/92 van de Raad van 23 juli 1992 betreffende de toegang van communautaire luchtvaartmaatschappijen tot intracommunautaire luchtroutes (PB L 240 van 24.8.1992, blz. 8-14)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EEG) nr. 2408/92 zijn opgenomen in de basistekst. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 13.10.2016

Top