Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bescherming van de zee en de voedselketen tegen de schadelijke effecten van organische tinverbindingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bescherming van de zee en de voedselketen tegen de schadelijke effecten van organische tinverbindingen

Een verbod op het gebruik van bepaalde chemische verbindingen op schepen en netten helpt het mariene milieu en de gezondheid van de mens te beschermen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 782/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 14 april 2003 houdende een verbod op organische tinverbindingen op schepen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Deze verordening zet de regels van de conventie inzake aangroeiwerende systemen (de AFS-conventie)* van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om in EU-wetgeving. Ze verbiedt organische tinverbindingen op alle schepen die EU-havens aandoen om de schadelijke gevolgen van die producten te beperken of weg te nemen.

KERNPUNTEN

Wat zijn organische tinverbindingen?

Organische tinverbindingen zijn chemicaliën in aangroeiwerende verf gebruikt op de romp van boten en op netten. Die oppervlaktecoatings fungeren als actieve biociden, die de aangroei tegengaan van algen, weekdieren en andere organismen die de vaartuigen vertragen.

Wat zijn de gevolgen?

De verbindingen zijn uiterst giftig voor het zeeleven (larven, mosselen, oesters en vis) en zijn daarom in veel EU-landen verboden.

De verordening is van toepassing op:

  • schepen die de vlag van een EU-land voeren;
  • schepen die niet de vlag van een EU-land voeren maar wel onder het gezag van een lidstaat opereren;
  • schepen die de haven van een EU-land aandoen maar die niet onder de twee voorgaande punten vallen.

De verordening is niet van toepassing op oorlogsschepen, marinehulpschepen en andere schepen in eigendom of onder beheer van een EU- of niet-EU-land die uitsluitend voor een niet-commerciële overheidsdienst worden gebruikt.

Ze legt de volgende beperkingen op:

  • sinds 1 juli 2003 mogen organische tinverbindingen die als biociden fungeren in aangroeiwerende systemen niet langer worden gebruikt op schepen die de vlag van een EU-land voeren;
  • sinds 1 januari 2008 mogen schepen die een haven in een EU-land aandoen geen coating hebben van organische tinverbindingen die als biociden fungeren, tenzij daarop een toplaag is aangebracht die voorkomt dat deze verbindingen vrijkomen uit het onderliggende niet-conforme aangroeiwerende systeem.

Keuring en certificatie

De verordening voert een keuring- en certificatiesysteem in voor schepen die de vlag van een EU-land voeren:

  • Schepen met een brutotonnage vanaf 400 ton moeten worden gekeurd en gecertificeerd, ongeacht de route waarop zij worden ingezet;
  • Schepen met een lengte vanaf 24 meter en een brutotonnage van minder dan 400 ton moeten alleen in het bezit zijn van een verklaring van overeenstemming met deze verordening of met de AFS-conventie.
  • Voor schepen met een lengte van minder dan 24 meter, hoofdzakelijk plezier- en vissersvaartuigen, hoeft niet in een specifieke keuring of certificatie te worden voorzien.

Verordening (EG) nr. 536/2008 van de Commissie, die de oorspronkelijke verordening wijzigt, zet uiteen hoe schepen die de vlag van een niet-EU-land voeren zich aan de beperkingen moeten houden.

  • Schepen die de vlag voeren van een land dat partij is bij de AFS-conventie moeten tonen dat ze zich aan de beperkingen houden via een internationaal certificaat inzake aangroeiwerende systemen;
  • Schepen die de vlag voeren van een land dat geen partij is bij de AFS-conventiemoeten in het bezit zijn van een AFS-verklaring van overeenstemming afgegeven door de vlaggenstaat overeenkomstig de AFS-conventie en het Comité voor de bescherming van het mariene milieu van de IMO.

KERNBEGRIPPEN

* Internationale Conventie inzake de controle op schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen (de AFS-conventie) : een overeenkomst die het gebruik van schadelijke organische tinverbindingen verbiedt in aangroeiwerende verf die wordt gebruikt op schepen en die een mechanisme invoert ter voorkoming van toekomstig gebruik van andere schadelijke stoffen in aangroeiwerende systemen.

Voor meer informatie, zie Aangroeiwerende systemen op de website van de Europese Commissie.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 782/2003

10.5.2003

-

PB L 115 van 9.5.2003, blz. 1-11

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 536/2008

4.7.2008

-

PB L 156 van 14.6.2008, blz. 10-11

Verordening (EG) nr. 219/2009

20.4.2009

-

PB L 87 van 31.3.2009, blz. 109-154

Laatste bijwerking 25.08.2015

Top