Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Certificering van machinisten die locomotieven en treinen besturen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Certificering van machinisten die locomotieven en treinen besturen

Gemeenschappelijke EU-normen voor treinbestuurders:

BESLUIT

Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 inzake de certificering van machinisten die locomotieven en treinen op het spoorwegsysteem van de Gemeenschap besturen

SAMENVATTING

 • maken het gemakkelijker om spoorwegdiensten tussen EU-landen aan te bieden;
 • vergroten het vertrouwen van de bevolking in spoorwegsystemen;
 • creëren een flexibelere arbeidsmarkt voor de bestuurders zelf.

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn stelt de voorwaarden en procedures vast voor de certificering van machinisten die locomotieven en treinen van het spoorwegnet in de EU besturen.

KERNPUNTEN

Bij de uitvoering van de richtlijn kunnen EU-landen vrijstelling verlenen aan machinisten die uitsluitend werken op:

 • metro- en tramsystemen en andere light-railsystemen;
 • vervoersnetten die zijn gescheiden van de rest van het spoorwegsysteem en bestemd zijn voor lokale, stedelijke en voorstedelijke diensten voor reizigers- en goederenvervoer;
 • particuliere spoorweginfrastructuren;
 • baanvakken die tijdelijk gesloten zijn voor het normale verkeer.

Certificering van machinisten

Machinisten dienen de vereiste geschiktheid en kwalificaties te bezitten. Zij moeten tevens in het bezit zijn van de volgende documenten:

 • een vergunning waaruit blijkt dat de machinist voldoet aan de minimumvoorwaarden ten aanzien van medische en geestelijke geschiktheid, vooropleiding en algemene beroepsvaardigheden;
 • een geharmoniseerd aanvullend bevoegdheidsbewijs waarin de spoorwegen en de types rollend materiaal waar of waarmee de machinist gemachtigd is te rijden, worden genoemd.

Het verkrijgen van een vergunning en een bevoegdheidsbewijs

Aanvragers moeten aan de volgende eisen voldoen:

 • zij moeten ten minste twintig jaar oud zijn, hoewel EU-landen een vergunning beperkt tot hun eigen grondgebied kunnen afgeven aan aanvragers vanaf achttien jaar;
 • zij moeten een basisopleiding hebben afgesloten en voldoen aan de in de richtlijn neergelegde medische eisen;
 • zij moeten, als bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid, een medisch onderzoek ondergaan bij een door de bevoegde autoriteit erkende arts;
 • zij moeten, als bewijs van hun psychologische geschiktheid, een onderzoek ondergaan bij een door de bevoegde autoriteit erkende psycholoog;
 • zij moeten hun beroepsbekwaamheid en, indien van toepassing hun taalkennis aantonen.

De bevoegde autoriteit geeft de vergunning uiterlijk een maand na ontvangst van de benodigde documenten af. De vergunning heeft een geldigheidsduur van tien jaar.

Wat is de rol van nationale bevoegde autoriteiten?

De door een EU-land aangestelde autoriteit voor de afgifte van vergunningen aan machinisten heeft een aantal taken, waaronder:

 • de afgifte en het bijwerken van vergunningen, het verstrekken van duplicaten en schorsing en intrekking van vergunningen indien nodig;
 • zorgen voor periodieke examens en/of keuringen;
 • ervoor zorgen dat een register van geaccrediteerde of erkende personen en instanties (artsen, instructeurs, examinators, etc.) wordt bekendgemaakt en bijgehouden;
 • het bijhouden en bijwerken van een register van afgegeven, gewijzigde, geschorste, ingetrokken, verlopen of als verloren of vernietigd opgegeven vergunningen;
 • toezicht op het certificeringsproces voor machinisten en uitvoering van de nodige inspecties aan boord van treinen die binnen de EU rijden.

Spoorwegondernemingen moeten:

 • een register bijhouden van alle afgegeven, verlopen, gewijzigde, geschorste, ingetrokken of als verloren of vernietigd opgegeven geharmoniseerde aanvullende bevoegdheidsbewijzen;
 • een systeem instellen om toezicht te houden op hun machinisten en onmiddellijke actie te kunnen ondernemen indien de beroepsgeschiktheid van een machinist in twijfel wordt getrokken.

Alle machinisten moeten voor 29 oktober 2018 beschikken over vergunningen en bevoegdheidsbewijzen die voldoen aan deze richtlijn.

De richtlijn is gewijzigd door Richtlijn 2014/82/EU. De wijzigingen omvatten kleine aanpassingen in de eisen voor het afgeven van een vergunning en een bevoegdheidsbewijs om een uniforme toepassing in alle EU-landen te waarborgen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2007/59/EG

4.12.2007

3.12.2009

PB L 315 van 3.12.2007, blz. 51-78

Wijzigingsbesluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2014/82/EU

15.7.2014

1.7.2015

PB L 184 van 25.6.2014, blz. 11-15

GERELATEERDE BESLUITEN

Beschikking 2010/17/EG van de Commissie van 29 oktober 2009 tot vaststelling van de basisparameters voor registers van machinistenvergunningen en aanvullende bevoegdheidsbewijzen als bedoeld in Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 8 van 13.1.2010, blz. 17-31).

Verordening (EU) nr. 36/2010 van de Commissie van 3 december 2009 inzake communautaire modellen voor vergunningen van machinisten, aanvullende bevoegdheidsbewijzen, gewaarmerkte afschriften van aanvullende bevoegdheidsbewijzen en aanvraagformulieren voor vergunningen van machinisten, in het kader van Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 13 van 19.1.2010, blz. 1-27).

Besluit 2011/765/EU van de Commissie van 22 november 2011 inzake criteria voor de erkenning van opleidingscentra voor treinbestuurders, inzake criteria voor de erkenning van examinatoren van treinbestuurders en inzake criteria voor de organisatie van examens overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 314 van 29.11.2011, blz. 36-40).

Aanbeveling 2011/766/EU van de Commissie van 22 november 2011 betreffende de procedure voor de erkenning van opleidingscentra en examinatoren voor treinbestuurders overeenkomstig Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 314 van 29.11.2011, blz. 41-46).

Uitvoeringsbesluit 2014/89/EU van de Commissie van 14 februari 2014 inzake een proefproject ter uitvoering van de verplichtingen tot administratieve samenwerking die zijn vastgelegd in Richtlijn 2007/59/EG van het Europees Parlement en de Raad door middel van het Informatiesysteem interne markt (PB L 45 van 15.2.2014, blz. 36-39).

Laatste bijwerking 14.09.2015

Top