Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maritieme veiligheid: Comité voor veilige zeeën

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maritieme veiligheid: Comité voor veilige zeeën

Door deze verordening wordt een Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (Committee on Safe Seas and the Prevention of Pollution from Ships - COSS) opgericht. Dit comité helpt en adviseert de Europese Commissie over de uitvoering van EU-wetgeving inzake maritieme veiligheid, voorkoming van verontreiniging en leef- en werkomstandigheden voor de bemanning aan boord.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de oprichting van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS) en houdende wijziging van de verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

Met deze verordening wordt het COSS-comité opgericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-landen en dat wordt voorgezeten door de Commissie. De rol van dit comité bestaat uit het tijdig bijwerken en wijzigen van de maritieme wetgeving van de EU. Het centraliseert het eerdere werk van een aantal comités opgericht onder verschillende EU-wetten op dit gebied.

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

Het werk van COSS heeft te maken met uiteenlopende aspecten onder EU maritieme wetgeving zoals:

  • havenontvangstvoorzieningen: (waar schepen hun afval of ladingsresiduen kunnen deponeren) om lozingen op zee te verminderen en zo verontreiniging van de zee te voorkomen;
  • uitrusting van zeeschepen: veiligheid van producten, maar ook van diensten, die nodig zijn voor het bouwen, ombouwen en onderhouden van schepen (zowel zee- als binnenvaart) en maritieme constructies, zoals boorplatforms;
  • passagiersschepen: veiligheid van veerboten, cruiseschepen en leefomstandigheden aan boord;
  • minimumopleidingsniveau van zeevarenden.

Internationale regels

Veel ontwikkelingen van het EU-zeerecht worden geleid door wijzigingen die overeengekomen zijn door internationale organisaties als de Internationale Maritieme Organisatie of de Internationale Arbeidsorganisatie.

Conformiteitscontroleprocedure

Om conflicten tussen EU-zeerecht en afspraken op internationaal niveau te voorkomen werken EU-landen en de Commissie samen en coördineren ze een gemeenschappelijk EU-standpunt.

Met een conformiteitscontroleprocedure kan het COSS eventuele wijzigingen van een verdrag of resolutie op internationaal niveau die een verlaging van EU-normen tot gevolg zouden kunnen hebben, onderzoeken. Er kan op initiatief van de Commissie of op verzoek van een EU-land een spoedvergadering van het COSS worden belegd om de betrokken wijzigingen te onderzoeken en om een advies te geven over passende EU-maatregelen.

De Commissie kan, waar nodig, de EU-landen als voorzorgsmaatregel vragen eventuele plannen op te schorten of te vertragen of de betreffende internationale wijziging toe te passen.

Bevoegdheden van het COSS

Het werk van het COSS versnelt en vereenvoudigt de integratie van internationale regels in EU-wetgeving doordat wijzigingen van deze regels, onder voorbehoud van een voorafgaande conformiteitscontrole, direct toegepast kunnen worden.

In Verordening (EU) nr. 182/2011 staan de regels en beginselen betreffende de uitvoeringsbevoegdheden van de Europese Commissie (comitologie). Door middel van het COSS voeren EU-landen controle uit over de uitvoering van uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie die haar door verschillende richtlijnen en verordeningen op het gebied van EU-zeerecht zijn toegekend.

WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN KRACHT?

Vanaf 19 december 2002.

Nadere informatie is beschikbaar op de website van de Europese Commissie: Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EU) nr. 2099/2002

19.12.2002

19.12.2002

PB L 324 van 29.11.2002, blz. 1-5

Laatste bijwerking 15.03.2015

Top