Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Het laden en lossen van bulkschepen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Het laden en lossen van bulkschepen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/96/EG — Europese voorschriften en procedures voor het veilig laden en lossen van bulkschepen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • Door de richtlijn worden de procedures voor het laden en lossen van vaste bulklading door bulkschepen in havens in de EU veiliger.
 • De richtlijn heeft tot doel het risico van schade aan schepen door het laden en lossen te verminderen.
 • Door de richtlijn worden de standaarden voor schepen en terminals geharmoniseerd, evenals die voor hun onderlinge samenwerking en communicatie.

KERNPUNTEN

 • De regels zijn van toepassing op terminals* in de EU en op bulkschepen die, ongeacht de vlag waaronder zij varen, deze terminals gebruiken om hun vaste bulklading te laden en te lossen.
 • EU-landen dienen ervoor te zorgen dat:
  • terminalexploitanten erop vertrouwen dat de bezoekende bulkschepen evenals hun eigen terminals aan de regels voldoen
  • de scheepskapitein en de terminalvertegenwoordiger overeenstemming bereiken over conform het SOLAS-Verdrag van 1974 opgestelde laad- en losplannen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen
  • de eigen autoriteiten de werkzaamheden niet toestaan of stilleggen als zij van mening zijn dat die de veiligheid van het schip of van de bemanning in gevaar zouden brengen
  • regelmatige inspecties, waaronder ook onaangekondigde bezoeken, van laad- en losverrichtingen worden uitgevoerd om vast te stellen of de regels worden nageleefd. De resultaten van de inspecties worden eens per drie jaar aan de Europese Commissie gezonden.
 • De scheepskapitein is te allen tijde verantwoordelijk voor veilig laden en lossen van het schip waarover deze het gezag voert.
 • Terminalvertegenwoordigers dienen de meester voor de aankomst van het schip relevante informatie te geven, zoals de naam van de afmeerplaats en de apparatuur die beschikbaar is op de plek waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden.
 • Terminalvertegenwoordigers moeten de scheepskapitein op de hoogte stellen van tijdens het laden of lossen ontstane schade aan een schip of aan de apparatuur van het schip. Indien nodig dient deze te worden gerepareerd.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 5 februari 2002 van toepassing. De EU-landen moesten de richtlijn voor 5 augustus 2003 in nationaal recht omzetten.

KERNBEGRIP

* Terminal: iedere vaste, drijvende of mobiele voorziening die is uitgerust voor laden of lossen van vaste bulklading in of uit bulkschepen en die daarvoor wordt gebruikt.

BESLUIT

Richtlijn 2001/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 december 2001 tot vaststelling van geharmoniseerde voorschriften en procedures voor veilig laden en lossen van bulkschepen (PB L 13 van 16.1.2002, blz. 9-20)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 2001/96/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 14.03.2016

Top