Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Goederen: Naar een veiliger, concurrerender, hoogwaardig wegvervoer in de Gemeenschap

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Goederen: Naar een veiliger, concurrerender, hoogwaardig wegvervoer in de Gemeenschap

In deze mededeling geeft de Commissie aan welke acties moeten worden ondernomen voor de totstandbrenging van een alomvattend en samenhangend beleid met het oog op de ontwikkeling van een veiliger, concurrerender en hoogwaardig wegvervoer in de Gemeenschap.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Op weg naar veiliger, concurrerender, hoogwaardig wegvervoer in de Gemeenschap [COM(2002) 364 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

SAMENVATTING

Het beroepsvervoer over de weg ziet zich momenteel geplaatst voor een aantal uitdagingen die de Commissie ertoe hebben aangezet een algemene strategie voor deze sector uit te werken. Zo moeten de negatieve effecten van de concurrentiedruk ten gevolge van de openstelling van de toegang tot de interne markt worden beperkt door eerlijke concurrentievoorwaarden in te voeren. Voorts vergt de noodzaak het wegvervoer op veiligheidsgebied beter te laten presteren dat er maatregelen komen om de veiligheid van zowel het wegvervoerpersoneel als van de overige weggebruikers te waarborgen. Tenslotte kan de sociale malaise, die met name wordt veroorzaakt door de tewerkstelling van werknemers onder onregelmatige arbeidsvoorwaarden, alleen maar worden opgelost door de arbeidsvoorwaarden te verbeteren, de controlemiddelen te versterken en de kwaliteit van de dienstverlening op te trekken. Het geheel van de voorgestelde maatregelen moet worden gezien in het kader van de verwezenlijking van vier doelstellingen: (1) de ontwikkeling van een wetgeving met betrekking tot de rij- en rusttijden; (2) de totstandbrenging van eerlijke arbeidsvoorwaarden; (3) de versterking van de controle op het wegvervoer; (4) de verbetering van de beroepsopleiding.

Organisatie van de arbeidstijd van het rijdend personeel

In november 1998 heeft de Commissie een voorstel voor een richtlijn (es de en fr) ingediend betreffende de organisatie van de arbeidstijd van het rijdend personeel in het wegvervoer. Dit voorstel wordt momenteel door de Raad geblokkeerd. De voornaamste reden hiervoor is de verdeeldheid tussen de lidstaten over het al dan niet opnemen van eigen rijders in het toepassingsgebied van de richtlijn.

Arbeidsvoorwaarden voor de chauffeurs

De hierboven vermelde "sociale malaise" wordt met name veroorzaakt door het gebruik van een steeds groter aantal (vaak uit derde landen afkomstige) chauffeurs, die onder "niet-communautaire" arbeidsvoorwaarden (slecht loon, zeer lange werktijden, slechte sociale verzekering, enz.) aan het werk worden gezet. Deze situatie veroorzaakt vervalsing van de concurrentie op de interne markt en veiligheidsproblemen. Om dit probleem aan te pakken stelt de Commissie voor om een "bestuurdersverklaring" in te voeren om de arbeidsvoorwaarden van de bestuurder op hun regelmatigheid te kunnen controleren. Deze verklaring zal worden afgegeven door de bevoegde instanties van de lidstaten. De Commissie zal in dat verband in de nabije toekomst een voorstel voor een verordening indienen.

Controle op het wegvervoer

Om maatregelen met het oog op het verbeteren van de veiligheid op doeltreffende wijze ten uitvoer te kunnen leggen, de concurrentie te vergroten en billijke arbeidsvoorwaarden te waarborgen, moet het wegvervoer afdoende worden gecontroleerd. De Commissie zal weldra een mededeling publiceren betreffende controles en sancties in het wegvervoer. Ook zal worden voorgesteld om Richtlijn 88/599/EEG aan te scherpen en daarbij meer bepaald het aantal door de lidstaten te controleren werkdagen op te trekken. Er zijn reeds bepaalde maatregelen vastgesteld. Zo zal krachtens Verordening (EG) nr. 2135/98 de elektronische tachograaf verplicht worden vanaf eind 2002.

Beroepsopleiding

De beroepsopleiding wordt geregeld door Richtlijn 76/914/EG inzake de opleiding van bepaalde bestuurders en Richtlijn 91/439/EEG inzake het rijbewijs. De Commissie zal weldra een voorstel indienen voor een richtlijn die gemeenschappelijke regels zal bevatten voor de opleiding van nieuwe beroepschauffeurs, waar rekening wordt gehouden met de complexiteit van dit beroep.

Conclusie

De Commissie zal in de toekomst nagaan of de gemeenschappelijke regels voor de rij- en rusttijden van chauffeurs gewijzigd moeten worden. De actie van de Commissie op het gebied van het wegvervoer wordt momenteel toegespitst op de versterking van de cohesie. In dat kader zal zij een globaal beleid voorstellen met een samenhangend maatregelenpakket dat zowel de verkeersveiligheid als de concurrentiële, economische en sociale aspecten van het wegvervoer omvat.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2006/1/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende het gebruik van gehuurde voertuigen zonder bestuurder voor het vervoer van goederen over de weg (gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst).

Richtlijn 2006/94/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de vaststelling van gemeenschappelijke regels voor bepaalde soorten goederenvervoer over de weg (gecodificeerde versie) (Voor de EER relevante tekst).

Laatste wijziging: 15.05.2007

Top