Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
E-toegankelijkheid

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

E-toegankelijkheid

Deze mededeling dient om de lidstaten aan te moedigen initiatieven ter bevordering van de toegang tot de informatie - en communicatietechnologieën (ICT) voor iedereen, vooral voor mensen met een functiebeperking en ouderen, beter te promoten. Een andere doelstelling is de zelfregulering van ondernemingen in dit domein te bevorderen.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie van 13 september 2005 over "e-toegankelijkheid"[COM(2005) 425 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

SAMENVATTING

Het concept "e-toegankelijkheid" (eAccessibility) omvat de initiatieven die de toegang voor alle burgers tot de diensten van de informatiemaatschappij verzekeren. Zo moeten de technische, juridische en andere hinderpalen die bepaalde personen kunnen ondervinden wanneer zij van ICT-diensten gebruik maken, uit de weg worden geruimd *. Het gaat vooral om mensen met een functiebeperking en een aantal ouderen.

Bij deze personen moet ook het gebruik van de ICT en internet worden gepromoot en zij moeten worden doordrongen van de voordelen hiervan.

Concreet gezien zijn het vooral de volgende hinderpalen die de toegankelijkheid tot de ICT belemmeren:

 • een gebrek aan voor geheel Europa geldende normen (bijv. het bestaan van zeven teksttelefoonsystemen voor doven en slechthorenden die onderling incompatibel zijn);
 • een gebrek aan adequate dienstverstrekking, en vooral het gebrek aan websites die gemakkelijk leesbaar en navigeerbaar zijn voor slechtzienden;
 • een gebrek aan producten en diensten voor bepaalde groepen (bijv. telefooncommunicatie voor gebruikers van gebarentaal);
 • een gebrek aan interoperabele * oplossingen voor toegankelijke ICT;
 • een gebrek aan toegankelijke inhoud;
 • software die niet met medische hulpmiddelen compatibel is (bijv. screenreaders voor blinden);

Een groot deel van deze problemen zou kunnen worden opgelost, maar daarvoor zijn samenwerking, coördinatie en een resolute aanpak op Europees niveau vereist.

LOPENDE ACTIVITEITEN OP EUROPEES NIVEAU

Een aantal maatregelen op gebied van e-toegankelijkheid wordt op Europees niveau uitgevoerd.

Toegankelijkheidsvereisten en -normen

De goedkeuring van Europese normen voor e-toegankelijkheid zou bijdragen tot een goed functioneren van de interne markt en zou bijgevolg bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van nieuwe markten, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid.

De Commissie is daarom van plan de financiële steun voor activiteiten die door de Europese normalisatie-instellingen zijn voorgesteld, voort te zetten in het kader van een Europees actieplan voor normalisering.

Design voor iedereen (Design for All - DFA)

DFA * maakt een grondiger beschouwing van toegankelijkheidsvereisten in het ontwerpstadium van een product of dienst mogelijk. DFA is wel een gevestigde, maar nog niet wijdverbreide praktijk. Het is daarom van cruciaal belang dat wij de mensen in Europa van deze materie bewust blijven maken en DFA blijven promoten. Hiertoe heeft de Commissie een netwerk van topcentra opgezet, ("EDEAN"), dat thans meer dan honderd leden telt.

Toegankelijkheid van websites

Een mededeling van de Commissie van 2001 (COM(2001) 529 def.) over de toegankelijkheid van websites van de overheid en de inhoud daarvan werd in 2002 gevolgd door een aantal resoluties van de Raad en van het Parlement. Naar aanleiding hiervan hebben de lidstaten zich ertoe verbonden hun overheidswebsites aan de hand van internationale richtsnoeren toegankelijk te maken. Via de groep deskundigen inzake e-toegankelijkheid volgen de Commissie en de lidstaten de ontwikkelingen op de voet. Een werkgroep van het Europees Comité voor Normalisatie bestudeert momenteel een aantal mogelijke oplossingen voor programma's voor toegankelijkheidscertificering.

Benchmarking en toezicht

Wil men toereikende Europese beleidsmaatregelen inzake e-toegankelijkheid kunnen blijven ontwikkelen, dan is het absoluut noodzakelijk dat er tussen de lidstaten vergelijkbare Europese gegevens voorhanden zijn. De Commissie zal, rekening houdend met de herziene Lissabon-strategie*, op de lopende Europese controleactiviteiten voortbouwen.

Onderzoek

Sinds begin jaren 90 hebben ongeveer 200 Europese projecten inzake onderzoek en technologische ontwikkeling (OTO) bijgedragen tot een verbetering van toegankelijkheid met behulp van een uitgebreidere kennis van toegankelijkheidsproblemen en de hiervoor vereiste oplossingen. In het huidige voorstel voor het 7e kaderprogramma wordt ook aandacht besteed aan de noodzaak om het OTO op het vlak van e-toegankelijkheid voort te zetten en uit te breiden.

DRIE NIEUWE BENADERINGEN

De Commissie wil niet alleen de huidige maatregelen bevorderen, zij wil ook drie benaderingen promoten waarvan in Europa nog onvoldoende gebruik wordt gemaakt:

Het plaatsen van overheidsopdrachten

In de Europese richtlijnen inzake overheidsopdrachten wordt met name gesproken over de mogelijkheid toegankelijkheidsvereisten in de aanbestedingsvoorwaarden op te nemen. Sommige lidstaten hanteren bij hun overheidsaankopen reeds toegankelijkheidsvereisten.

Er bestaat een grote behoefte aan consequentie in de toegankelijkheidsvereisten bij overheidsaankopen in Europa. Met het oog hierop werkt de Commissie aan een mandaat voor de Europese normalisatie-instellingen voor de ontwikkeling van Europese toegankelijkheidsvereisten bij overheidsaankopen van ICT-producten en -diensten. De Commissie zal in het kader van de groep deskundigen inzake e-toegankelijkheid ook het debat over dit thema met de lidstaten aanmoedigen.

Toegankelijkheidscertificering

Er zijn al normen voorhanden of in voorbereiding waarin wordt bepaald hoe producten en diensten toegankelijk kunnen worden gemaakt. Maar er is vooralsnog geen betrouwbare methode om de conformiteit van een product met die toegankelijkheidsnormen te beoordelen.

Mechanismen voor de toegankelijkheidscertificering zouden een leidraad kunnen zijn voor consumenten en klanten die toegankelijke producten en diensten willen. Deze mechanismen zouden bovendien een beloning voor fabrikanten en dienstenverstrekkers kunnen vormen.

In dit opzicht zal de Commissie de mogelijkheden bestuderen voor de ontwikkeling en de invoering van certificeringsmechanismen. De mogelijkheid van zelfcertificering of certificering door derden zal eveneens worden bestudeerd, en de verschillende opties zullen qua doeltreffendheid met elkaar worden vergeleken.

Een beter gebruik van de bestaande wetgeving

Het e-toegankelijkheidspotentieel van de bestaande Europese wetgeving dient ten volle te worden benut. Verscheidene Europese richtlijnen hebben bepalingen die kunnen worden gebruikt om e-toegankelijkheid aan te moedigen (zoals de bepalingen inzake gelijke behandeling in de Richtlijn over werkgelegenheid, in de Richtlijn radio- en telecommunicatieeindapparatuur (esdeenfr) en in de Richtlijnen betreffende overheidsopdrachten)

Context

Deze mededeling over e-toegankelijkheid vormt een bijdrage tot de tenuitvoerlegging van het onlangs gelanceerde initiatief " i2010 - Een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid " en bevat de belangrijkste resultaten van een raadpleging van 2005. De conclusie van deze raadpleging luidde dat de toegankelijkheid van onlineproducten en -diensten een prioriteit van het Europese ICT-beleid moet blijven.

Belangrijkste begrippen

 • Informatie- en communicatietechnologie (ICT): De term ICT omvat een uitgebreid gamma aan diensten, toepassingen, technologieën, apparatuur en programmatuur, d.w.z. hulpmiddelen zoals telefonie en internet, afstandsonderwijs, televisie, computers, netwerken en de nodige software om deze technologieën te kunnen gebruiken. Deze technologieën brengen een omwenteling teweeg in de sociale, culturele en economische structuren als gevolg van een veranderende houding ten opzichte van informatie, kennis, beroepsactiviteit, enz. .
 • DFA: Aan de DFA-methodologie ligt het concept ten grondslag dat producten en diensten voor een zo groot mogelijke groep gebruikers toegankelijk dienen te zijn.
 • Interoperabiliteit: de mogelijkheid van twee of meer systemen (toestellen, databanken, diensten of technologieën) om volgens een voorgeschreven methode een wisselwerking tot stand te brengen.
 • Lissabon-strategie: op de Europese Raad van Lissabon (maart 2000) heeft de EU zich voor het komende decennium een nieuw strategisch doel gesteld namelijk om "de meest concurrerende en dynamische en op kennis gebaseerde economie van de wereld te worden, die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang." De Lissabon-strategie werd in maart 2005 herzien om de prioriteiten opnieuw te richten op groei en werkgelegenheid.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 25 september 2001 "eEurope 2002: toegankelijkheid van websites van de overheid en de inhoud daarvan" [COM(2001) 529 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

Resolutie (FR) ( pdf ) van de Raad Werkgelegenheid, sociaal beleid, volksgezondheid en consumentenzaken van 2 en 3 december 2002 over "e-toegankelijkheid van mensen met een functiebeperking".

See also

Meer informatie op de website "Informatiemaatschappij" (DE)(EN)(ES)(FR)(IT) van de Europese Commissie.

Laatste wijziging: 27.02.2006

Top