Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Media Plus (2001-2006): programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Media Plus (2001-2006): programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken

Het programma MEDIA Plus heeft tot doel de audiovisuele industrie van de Europese Unie te steunen teneinde de productie en de verspreiding van Europese audiovisuele werken te versterken. Het achterliggende doel is te voorkomen dat de Europese markt wordt gedomineerd door ingevoerde, en met name Amerikaanse, programma's.

Het programma MEDIA bestaat uit twee onderdelen: het eerste onderdeel betreft de ontwikkeling, de distributie en de promotie van audiovisuele werken, het tweede onderdeel heeft betrekking op opleiding. Hier wordt het eerste onderdeel voorgesteld.

BESLUIT

Besluit nr. 2000/821/EG van de Raad van 20 december 2000 betreffende de uitvoering van een programma ter aanmoediging van de ontwikkeling, de distributie en de promotie van Europese audiovisuele werken (MEDIA Plus - Ontwikkeling, distributie en promotie) (2001-2006) [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Het programma MEDIA-plus is het vervolg op de programma's MEDIA (es de en fr) (1991-1995) en MEDIA II (es de en fr) (1996-2000).

Budget. Het programma MEDIA Plus - Ontwikkeling beschikt over 350 miljoen euro voor de periode van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2005.

Algemene doelstellingen. De algemene doelstellingen van het programma zijn de verbetering van het concurrentievermogen van de Europese audiovisuele sector, en met name van het midden- en kleinbedrijf, bijdragen tot een betere transnationale circulatie van Europese werken en de promotie van de culturele verscheidenheid en de veeltaligheid van Europa. Ook de ontsluiting van het Europese audiovisuele erfgoed, de ontwikkeling van de audiovisuele sector in de gebieden met een geringe audiovisuele productiecapaciteit en/of met een klein geografisch gebied en/of taalgebied en het gebruik van nieuwe technologieën worden bevorderd.

Gesteunde acties. Transnationale acties waarbij ondernemers uit verschillende deelnemende landen betrokken zijn.

Actiegebieden. Het programma steunt acties ter ontwikkeling van de audiovisuele inhoud in de distributie- en de verspreidingssector, alsook acties ter bevordering van de markttoegang voor de werken. Ook proefprojecten komen in aanmerking.

Ontwikkeling. Het onderdeel ontwikkeling heeft tot doel zelfstandige en in het bijzonder kleine en middelgrote ondernemingen te helpen om productieprojecten of productieprojectpakketten voor de Europese en de internationale markt op te zetten. Ook de aanwending van nieuwe informatietechnologieën wordt gesteund.

Distributie en verspreiding. Het onderdeel distributie en verspreiding ondersteunt de bedrijven die niet-nationale Europese werken bij het publiek of voor particulier gebruik verspreiden, alsook het in omloop brengen van door zelfstandige bedrijven geproduceerde Europese televisieprogramma's, het maken van Europese werken in digitale uitvoering en de ondersteuning van de veeltaligheid.

Promotie. Het onderdeel promotie verleent steun voor de promotie van Europese werken in het kader van commerciële evenementen, vakmarkten en Europese audiovisuele festivals, in Europa en wereldwijd. Er wordt ook steun verleend aan de netwerkverbinding van de Europese ondernemers door gezamenlijke acties op de Europese en de internationale markt van nationale overheidsinstanties of particuliere organisaties die zich met promotieactiviteiten bezighouden. Tevens worden de acties ter bevordering van de markttoegang, het opzetten van gegevensbanken en de deelname aan festivals gesteund.

Proefprojecten. De proefprojecten hebben tot doel de toegang tot de Europese werken te verbeteren door gebruik te maken van vernieuwende technologieën. De ontsluiting van het archief, de digitalisering, de oprichting van thematische zenders en geavanceerde diensten on line worden aangemoedigd.

Deelnemers. Het programma staat open voor ondernemers uit de lidstaten van de Europese Unie, en overeenkomstig de akkoorden die met die landen zijn gesloten, ook voor de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa, Cyprus, Turkije, Malta, de leden van de Europese Vrijhandelsassociatie en de landen die partij zijn bij de overeenkomst van de Raad van Europa inzake grensoverschrijdende televisie.

Financiering. De communautaire steun bedraagt normaal gezien niet meer dan 50% van de totale kosten van de acties. In bepaalde gevallen, en meer bepaald wanneer de projecten de veeltaligheid van de Europese Unie bevorderen, kan de communautaire steun tot 60% van de in aanmerking komende kosten bedragen.

Samenwerking met de EIB: initiatief "i2i Audiovisueel"

Het initiatief "i2i Audiovisueel" (DE, EN, FR), dat door de Europese Investeringsbank (EIB) wordt gefinancierd, moet het programma Media Plus aanvullen teneinde nieuwe financiële en bankinstrumenten ter beschikking van de Europese audiovisuele industrie te stellen. Het is de bedoeling producenten te helpen hun financiële basis te verstevigen en hun aanpassing aan de digitale technologieën te versnellen. De actie is er met name op gericht de kosten van de door banken en financiële instellingen gevraagde garanties en/of een deel van de kosten van een krediet voor de financiering van professionele vorderingen gedeeltelijk te subsidiëren.

Dit initiatief maakt integrerend deel uit van het initiatief "i2i" (staat voor "Innovation 2000 initiative"), dat in juni 2000 door de EIB-groep is opgezet om de ontwikkeling van een op kennis en innovatie gebaseerde Europese economie te ondersteunen.

Verlenging van het programma tot en met 2006

Bij Besluit nr. 846/2004/EG is het programma verlengd tot in 2006. Om rekening te houden met de impact van de uitbreiding van de Unie worden de beschikbare middelen opgetrokken van 350 tot 453,60 miljoen euro voor de periode 2001-2006.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 2000/821/EG [vaststelling: raadplegingsprocedure CNS/1999/0276]

1.1.2001

-

L 13 van 17.1.2001

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 846/2004/CE [vaststelling: medebeslissingsprocedure COD/2003/0067]

2.6.2004

-

L 195 van 2.6.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

MEDIA 2007

Besluit nr. 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 1 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007) [Publicatieblad L 327 van 24.11.2006]. Het door de Commissie voorgestelde programma MEDIA 2007 is bedoeld om de programma's MEDIA Plus en MEDIA Opleiding ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector op te volgen. Het nieuwe programma is opgezet als één geheel waarin de twee bestaande onderdelen (ontwikkeling, distributie, promotie / opleiding) zijn samengebracht. Het loopt over de periode 2007-2013 en beschikt over een budget van 755 miljoen euro.

RESULTATEN EN TENUITVOERLEGGING

Verslag van de Commissie van 24 november 2003 over de uitvoering en de tussentijdse resultaten van de programma's Media Plus en Media Opleiding (2001-2006) en de resultaten van de voorbereidende actie "Groei en de audiovisuele sector: i2i Audiovisueel" [COM(2003) 725 def. - Niet in het Publicatieblad verschenen]. Doel van dit verslag is de resultaten van de eerste twee jaar van de uitvoering van de programma's Media Plus en Media Opleiding te evalueren. Volgens dit verslag blijkt uit de eerste cijfers dat Media Plus zijn doelstellingen heeft bereikt:

  • onderdeel Ontwikkeling: dit onderdeel heeft het mogelijk gemaakt om vakmensen bewust te maken van het belang van de ontwikkelingsfase en hun toegang te bieden tot extra financiële middelen (de steun van Media Plus bedraagt gemiddeld 16% van de ontwikkelingskosten);
  • onderdeel Distributie: de steun van Media Plus op dit gebied heeft bevredigende resultaten opgeleverd, die aan de doelstellingen beantwoorden: 90% van de films die gedurende de referentieperiode buiten hun nationale markt zijn verdeeld, heeft steun ontvangen van Media Plus;
  • onderdeel Promotie en festivals: dit onderdeel is doeltreffend gebleken wat de verspreiding en vertoning van niet-nationale Europese werken betreft. Tijdens de gesteunde festivals stonden gemiddeld voor 80% Europese films op het programma, wat dit onderdeel een grote Europese meerwaarde geeft;
  • onderdeel Proefprojecten: er zijn slechts vijf proefprojecten gesteund, maar de totale steun bedroeg wel 3,2 miljoen euro;
  • voorbereidende actie "i2i Audiovisueel": in de geëvalueerde periode vond slechts één selectieronde plaats, die ertoe heeft geleid dat 40 projecten werden gesteund voor een bedrag van ongeveer een miljoen euro.

In het verslag wordt bovendien gewezen op de voordelen van steun op Europees niveau, namelijk:

  • de integratie van een Europese dimensie in de gesteunde projecten, wat niet het geval zou zijn indien dit aspect geen voorrang kreeg in de selectiecriteria van Media;
  • het herstel van het evenwicht tussen de kleine landen, die weinig of geen nationale steun verlenen, en de grote landen;
  • de onderlinge aanvulling van nationale en communautaire steun. Een voorbeeld hiervan is de transnationale dimensie die de steun van de Gemeenschap biedt, terwijl de meeste nationale steunregelingen nog steeds de nationale productie steunen.

Laatste wijziging: 26.01.2007

Top