Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
eEurope - Een informatiemaatschappij voor iedereen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

eEurope - Een informatiemaatschappij voor iedereen

De overgang naar een op kennis gestoelde digitale economie zal ongetwijfeld een belangrijke factor van groei, mededinging en werkgelegenheid worden. Daardoor zal ook de kwaliteit van het leven van de burger en van het milieu verbeteren. Om deze "informatiemaatschappij voor iedereen" tot stand te brengen heeft de Commissie in 1999 het initiatief "eEurope" opgezet, een ambitieus programma dat de zo ruim mogelijke verspreiding van de informatietechnologieën ten doel heeft.

BESLUIT

Mededeling van 8 december 1999 over een initiatief van de Commissie voor de buitengewone Europese Raad van Lissabon op 23 en 24 maart 2000:

eEurope - Een informatiemaatschappij voor iedereen [COM(1999) 687 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad]

SAMENVATTING

eEurope is een beleidsinitiatief dat tot doel heeft ervoor te zorgen dat de Europese Unie ten volle profijt kan trekken uit de veranderingen die de informatiemaatschappij met zich brengt.

Op Europees niveau zijn reeds verscheidene maatregelen genomen om de informatiemaatschappij te stimuleren: de liberalisatie van de telecommunicatiesector, de totstandbrenging van een duidelijk juridisch kader voor elektronische handel en de steun aan inhoudsindustrieën en aan onderzoek en ontwikkeling.

Gezien evenwel de snelheid waarmee de technologie en de markten ontwikkelen, moet een politiek initiatief zoals eEurope nu reeds worden gelanceerd om bepaalde beleidslijnen eerder dan volgens de huidige planning op snelheid te brengen.

De hoofddoelstellingen van eEurope zijn:

 • elke burger, elk huishouden, elke school, onderneming en overheid het digitale tijdperk te laten betreden en toegang te geven tot het internet;
 • een Europa te scheppen dat met computers overweg kan, ondersteund door een ondernemerscultuur die bereid is nieuwe ideeën te financieren en te ontwikkelen;
 • ervoor te zorgen dat het hele proces niemand uitsluit, maar het vertrouwen van de consument versterkt en de sociale samenhang bevordert.

Om deze doelstellingen te bereiken stelt de Europese Commissie tien prioritaire acties voor, die moeten worden verwezenlijkt door gezamenlijk optreden van de lidstaten, de Commissie, de industrie en de burgers.

Europese jongeren het digitale tijdperk binnenbrengen

De digitale cultuur moet een basiskennis worden van elke jonge Europeaan. Daarom moeten het internet en de multimediahulpmiddelen een onderdeel van het onderwijs worden en moet dat laatste worden aangepast aan het digitale tijdperk.

 • Tegen eind 2001 moeten de lidstaten ervoor zorgen dat alle scholen over een internetaansluiting en multimediahulpmiddelen beschikken, en tegen eind 2003 moeten alle schoolverlaters met een computer kunnen omgaan.

Een goedkopere internettoegang

Er moet een vrijere mededinging komen zodat de prijzen gaan dalen en de consument een grotere keuze krijgt. Ondanks de liberalisering van de infrastructuurmarkt en de markt van de telecommunicatiediensten, hebben de gevestigde exploitant nog steeds een dominante positie op het niveau van het aansluitnet (es de en fr), met name voor het aansluitnet. Deze problemen (besproken in het kader van de herziening van de communicatieregelgeving 1999) moeten zo snel mogelijk worden overwonnen zodat de consument een grotere keuze en lagere prijzen voor snelle internettoegang krijgt.

 • Tegen eind 2000 moeten gevestigde exploitanten ontbundelde aansluitnetten aanbieden teneinde alle exploitanten de mogelijkheid te geven vernieuwende diensten aan te bieden, en tegen eind 2001 moeten de frequenties voor draadloze multimediasystemen zijn toegekend.

Elektronische handel stimuleren

Europa moet de groei van de elektronische handel aanzwengelen, met name voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Dat vergt dat zo snel mogelijk een betrouwbaar juridisch kader voor de interne markt wordt vastgesteld (met name het voorstel voor een richtlijn betreffende de juridische aspecten van elektronische handel). Europa moet er ook voor zorgen dat openbare administraties het gebruik van geïnformatiseerde procedures voor elektronische inkoop vergemakkelijken.

Snel internet voor onderzoekers en studenten

Wat onderzoekers en studenten betreft is de doelstelling op Europees niveau een snelle toegang tot het internet te waarborgen voor alle bij onderwijs en onderzoek betrokken personen.

Hierdoor kunnen een doeltreffende samenwerking en interactief onderzoek tussen de verschillende universiteiten en laboratoria van de Europa worden gewaarborgd, wat onderzoek en opleiding ten goede komt.

 • Tegen eind 2001 moet ten minste één universiteit en één wetenschappelijk onderzoekcentrum per land over een campusnetwerk beschikken dat multimediacommunicatie ondersteunt. Dit moet snel worden uitgebreid tot alle universiteiten.

Slimme kaarten voor veilige elektronische toegang

Met slimme kaarten worden kaarten bedoeld die toegang geven tot gezondheidszorg, elektronisch betalen, mobiel internet, openbaar vervoer, betaaltelevisie, enz. Over heel de Unie moet een nieuwe infrastructuur worden opgezet om het gebruik van deze slimme kaarten overal mogelijk te maken. Om dit te verwezenlijken moeten Europese producenten, dienstenverleners en overheden nauw samenwerken om gemeenschappelijke specificaties inzake mobiliteit, veiligheid, privacy en gebruikerscontrole vast te leggen.

 • Tegen eind 2001 moet worden begonnen met de toepassing van de afgesproken gemeenschappelijke specificaties om in diverse sectoren vrije toegang tot elementaire betaaldiensten te garanderen.

Risicokapitaal voor het hoogtechnologische MKB

De Europese Unie zit nog steeds met een onderontwikkelde risicokapitaalmarkt, en haar prestaties in de nieuwe economie lijden daaronder. Er moet een goed klimaat worden geschapen om ideeën in de Unie commercieel te ontwikkelen en binnen de EU te financieren, teneinde zoveel mogelijk risicokapitaal ter beschikking te stellen van het hoogtechnologische MKB.

 • Tegen eind 2003 moeten de laatste belemmeringen voor een volledig geïntegreerde risicokapitaalmarkt op Europese schaal zijn weggenomen. Het niveau van de startkapitaalinvesteringen in de Europese Unie moet tenminste verdrievoudigd zijn.

Deelname van gehandicapten aan de informatiemaatschappij

De Commissie is vastbesloten ervoor te zorgen dat bij de ontwikkeling van de informatiemaatschappij ten volle rekening wordt gehouden met de gehandicapten.

 • Tegen eind 2001 moeten de Europese Commissie en de lidstaten zich ertoe te verplichten alle openbare websites qua vorm en inhoud voor mensen met een handicap toegankelijk te maken.

Gezondheidszorg en internet

Op het gebied van de gezondheid kunnen het gebruik van netwerken en intelligente technologieën voor de gezondheidscontrole en de toegang tot informatie en gezondheidszorg daadwerkelijk de doeltreffendheid van de gezondheidsdiensten verbeteren voor alle burgers.

 • Tegen eind 2003 moeten alle Europese burgers kunnen beschikken over een slimme gezondheidskaart om een veilige en vertrouwelijke toegang tot centraal opgeslagen patiëntengegevens mogelijk te maken.

Intelligent vervoer

Dankzij de digitale technologie is het ook mogelijk het vervoer veiliger te maken en de kwaliteit van het openbaar vervoer op te trekken.

 • Tegen eind 2001 moeten alle burgers die doorheen Europa reizen, overal een beroep kunnen doen op meertalige begeleiding, op de mogelijkheid hun oproep te lokaliseren en op georganiseerde noodvoorzieningen via het nummer 112. Tegen eind 2004 moeten alle belangrijke luchtverbindingen voorzien zijn van infrastructuur in de lucht, op de grond of in de ruimte waarmee de verkeersverzadiging tot een aanvaardbaar peil kan worden teruggebracht en het veiligheidsniveau wordt verhoogd.

Overheid on-line

Dankzij het internet kunnen alle Europese burgers en bedrijven een betere toegang tot de informatie van de overheidsdiensten krijgen. Die laatste moeten dus de on-line- toegang van alle burgers tot de informatie, diensten en besluitvormingsprocedures van de overheid vergemakkelijken.

 • Tegen eind 2000 moeten de lidstaten en de Commissie ervoor zorgen dat het elektronische verkeer voor de burgers bij basisvormen van interactie in twee richtingen kan gebeuren, waardoor informatie zowel kan worden opgevraagd als gegeven.

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 1 juni 2005 "i2010 - Een informatiemaatschappij voor de groei en de werkgelegenheid" [COM(2005) 229 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

i2010 is het nieuwe strategische kader van de Europese Commissie waarin de grote krachtlijnen zijn vastgelegd voor de relatie tussen de informatiemaatschappij en de media.

Mededeling van de Commissie van 28 mei 2002 - eEurope 2005: Een informatiemaatschappij voor iedereen [COM(2002) 263 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Het actieplan eEurope 2005 heeft voornamelijk tot doel de ontwikkeling van diensten, toepassingen en inhoud te stimuleren, gepaard aan een versnelde invoering van een beveiligde breedband-internettoegang.

Mededeling van de Commissie van 13 maart 2001 - eEurope 2002: Effecten en prioriteiten - Mededeling aan de Europese Raad van Stockholm, 23-24 maart 2001 [COM(2001) 140 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

Het actieplan eEurope 2002 had als voornaamste doelstellingen de toename van het aantal internetaansluitingen in Europa, het openstellen van het geheel van de communicatienetten voor concurrentie en het stimuleren van het internetgebruik door de klemtoon te leggen op de voorlichting en bescherming van de consument.

Laatste wijziging: 13.09.2005

Top