Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reglementeren van het radiospectrum

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reglementeren van het radiospectrum

Radiofrequenties, van cruciaal belang voor de goede werking van vele zaken die we vanzelfsprekend vinden, zoals mobiele telefoons, uitzendingen en breedbandinternet of afstandsbedieningen, zijn schaars. Om het optimale gebruik ervan te waarborgen, kwam de Europese Unie (EU) overeen om haar beleid op dit gebied te coördineren om o.a. interferentie bij belangrijke communicatie te vermijden.

BESLUIT

Beschikking nr. 676/2002/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake een regelgevingskader voor het radiospectrumbeleid in de Europese Gemeenschap (Radiospectrumbeschikking).

SAMENVATTING

Deze beschikking heeft tot doel het EU-beleid inzake de beschikbaarheid van radiospectrum af te stemmen op de technische voorwaarden voor het efficiënte gebruik ervan. De beschikking geldt voor de toewijzing van radiofrequenties en frequenties die nodig zijn voor draadloze communicatie, waaronder gsm, de derde en vierde generatie van mobiele communicatie (3G, 4G) voor frequenties tussen 9 kHz en 3 000 GHz relevant voor de interne markt.

Acties die krachtens deze beschikking worden uitgevoerd houden rekening met het werk van internationale organisaties zoals de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) bij het beheren van het radiospectrum, en de Europese conferentie van post- en telecommunicatieadministraties (CEPT), een intergouvernementele organisatie met 48 deelnemende landen.

Het Radiospectrumcomité

Ook op basis van de algemene beginselen van het programma voor het radiospectrumbeleid van 2012 wordt de Commissie bijgestaan door het Radiospectrumcomité om het EU-radiospectrumbeleid te definiëren, te ontwikkelen en uit te voeren. Het comité, voorgezeten door de Commissie, bestaat uit vertegenwoordigers van de EU-landen en behandelt voorstellen inzake technische maatregelen om de voorwaarden voor de beschikbaarheid en het gebruik van het radiospectrum te harmoniseren.

Het comité geeft ook advies over de mandaten inzake de harmonisatie van de radiofrequentietoewijzing en beschikbaarheid van informatie met betrekking tot het gebruik van het spectrum die door de Commissie aan de CEPT worden gegeven. De ontwerpmaatregelen van de Commissie zijn, zodra deze zijn goedgekeurd door het comité en aangenomen door de Commissie, in de gehele EU bindend en moeten worden gerespecteerd door EU-landen wanneer ze rechten verlenen om het spectrum te gebruiken.

Achtergrond

Radiofrequenties worden toegewezen door internationale instanties, met name de Wereldradiocommunicatieconferenties (WRC) van de Internationale Telecommunicatie-unie (ITU) en, in Europa, de Europese conferentie van post- en telecommunicatieadministraties (CEPT). Door dit besluit vervult de EU ook een rol in het garanderen van een optimaal gebruik van het spectrum.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Beschikking 676/2002/EG

24.2.2002

-

PB L 108 van 24.4.2002, blz. 1-6

GERELATEERDE BESLUITEN

HARMONISATIE VAN FREQUENTIEBANDEN

De meeste besluiten die werden aangenomen door de Commissie met betrekking tot de harmonisatie van de technische maatregelen voor de beschikbaarheid en het gebruik van het radiospectrum zijn beschikbaar op de website van de Commissie onder Radiospectrumbeschikkingen.

BELEIDSGROEP RADIOSPECTRUM

Besluit van de Commissie 2002/622/EG van 26 juli 2002 tot oprichting van een Beleidsgroep Radiospectrum (PB L 198 van 27.7.2002, blz. 49-51).

Bij deze beschikking werd een raadgevende groep opgericht, de Beleidsgroep Radiospectrum, om de Commissie bij te staan en te adviseren over kwesties zoals de beschikbaarheid en het gebruik van het radiospectrum, de harmonisatie en toewijzing van frequenties, spectrumgebruiksrechten, tarifering, enz.

Zie de geconsolideerde versie.

PROGRAMMA VOOR HET RADIOSPECTRUMBELEID

Besluit nr. 243/2012/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 maart 2012 tot vaststelling van een meerjarenprogramma voor het radiospectrumbeleid (PB L 81 van 21.3.2012, blz. 7-17).

Laatste wijziging: 18.07.2014

Top