Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Andere betaalmiddelen dan contanten — Bestrijding van fraude en vervalsing

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Andere betaalmiddelen dan contanten — Bestrijding van fraude en vervalsing

 

SAMENVATTING VAN:

Kaderbesluit 2001/413/JBZ — Bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten

WAT DOET DIT KADERBESLUIT?

Het vult andere EU-regelgeving aan voor de bestrijding van fraude in verband met andere betaalmiddelen dan contanten. In het bijzonder worden de vormen van frauduleus gedrag vastgesteld die als strafbare feiten moeten worden erkend in alle EU-landen.

KERNPUNTEN

Onder dit kaderbesluit wordt fraude in verband met alle andere betaalmiddelen dan contanten (bijv. overschrijving, domiciliëring/incasso-opdracht of betaalkaart) erkend als een strafbaar feit waarvoor doeltreffende, evenredige en afschrikkende strafrechtelijke sancties worden opgelegd in alle EU-landen.

Strafbare feiten

Het kaderbesluit verwijst niet naar specifieke misdrijven onder het bestaande nationale strafrecht van EU-landen, aangezien er verschillen kunnen bestaan tussen de landen.

Verschillende soorten handelingen worden gedefinieerd op basis van het feit of ze gericht zijn op:

  • het betalingsinstrument zelf, bijv. diefstal van een kredietkaart of travellerscheque;
  • het proces van betalingsinstrumenten, bijv. een niet-geautoriseerde overschrijving doen;
  • het systeem voor het bestellen, verzamelen, verwerken, afwikkelen en vereffenen van betalingstransacties, bijv. het maken of verwerven van een computerprogramma dat een niet-geautoriseerde overschrijving mogelijk maakt.

Sancties

  • Het kaderbesluit eist dat al het bovenvermelde gedrag in alle EU-landen wordt geclassificeerd als strafbaar feit.
  • De EU-landen moeten voor die misdrijven sancties vaststellen, afhankelijk van het feit of de misdrijven door personen of organisaties worden gepleegd.
  • Die sancties moeten doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De EU-landen hebben enige vrijheid in het bepalen van de ernst van een strafbaar feit en de aard en ernst van de op te leggen straffen.

Samenwerking en uitwisseling van informatie

Het kaderbesluit eist ook dat EU-landen elkaar met betrekking tot die strafbare feiten wederzijdse bijstand verlenen op juridisch gebied. Bovendien moeten ze contactpunten oprichten of bestaande mechanismen gebruiken om ervoor te zorgen dat informatie in verband met dergelijke misdrijven kan worden gedeeld.

Samenwerking op het gebied van fraude en vervalsing in de EU wordt mogelijk gemaakt door een aantal maatregelen, mechanismen, agentschappen en instellingen, waaronder:

VANAF WANNEER IS HET BESLUIT VAN TOEPASSING?

Het besluit is van toepassing sinds 2 juni 2001. Het diende door de EU-landen te worden omgezet in nationaal recht tegen 2 juni 2003.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Kaderbesluit 2001/413/JBZ van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten (PB L 149 van 2.6.2001, blz. 1-4)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing (PB L 150 van 20.5.2014, blz. 112-142)

Verslagen

Verslag van de Commissie op basis van artikel 14 van het Kaderbesluit van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten (COM(2004) 346 def., 30.4.2004)

Verslag van de Commissie — Tweede verslag op basis van artikel 14 van het Kaderbesluit van de Raad van 28 mei 2001 betreffende de bestrijding van fraude en vervalsing in verband met andere betaalmiddelen dan contanten (COM(2006) 65 def., 20.2.2006)

Laatste bijwerking 01.08.2016

Top