Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Duurzame mobiliteit: actieprogramma 2000-2004

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Duurzame mobiliteit: actieprogramma 2000-2004

1) DOELSTELLING

Een gemeenschappelijk vervoerbeleid ten uitvoer leggen dat veilig, doelmatig, concurrerend en milieuvriendelijk is en de sociale cohesie bevordert.

2) MAATREGEL

Mededeling van de Commissie aan de Raad, aan het Europees Parlement, aan het Economisch en Sociaal Comité en aan het Comité van de regio's - Het gemeenschappelijk vervoerbeleid - Duurzame mobiliteit: Perspectieven voor de toekomst [COM(1998) 716 def. - Niet verschenen in het Publicatieblad].

3) SAMENVATTING

In deze mededeling maakt de Commissie een stand van zaken op over haar prioriteiten op vervoergebied van nu tot het jaar 2000 en dit in het kader van het actieprogramma 1995-2000 en haar werkprogramma voor 1999. Zij presenteert voorts haar vooruitzichten op langere termijn, namelijk voor de periode 2000-2004.

Hoewel er de laatste jaren op vervoergebied vooruitgang is geboekt, blijft deze laatste toch te beperkt. Daarom blijven de strategische doelstellingen van het actieprogramma 1995-2000 nog steeds actueel. Het komt er op aan de doelmatigheid en het concurrentievermogen van de Europese transportsector, inclusief buiten de Unie, te vergroten en de algemene kwaliteit te verbeteren.

Een verbetering van de doelmatigheid zal het concurrentievermogen van de sector vergroten en een positief effect hebben op de groei en de werkgelegenheid. Om dat te bereiken is het nodig:

 • de markttoegang en -werking te verbeteren, meer bepaald in de sector van de spoorwegen en de havens, en de bestaande hinderpalen in de andere sectoren op te ruimen (met name in de burgerluchtvaart);
 • geïntegreerde vervoersystemen tot stand te brengen door de ontwikkeling van trans-Europese netwerken voort te zetten en intelligente vervoersystemen, zoals het mondiale satellietnavigatiesysteem (GNSS), te bevorderen;
 • een eerlijke en efficiënte prijsstelling in te voeren waardoor concurrentievervalsing tussen de vervoerstakken en de lidstaten wordt weggewerkt;
 • de sociale aspecten te verbeteren, meer bepaald wat de arbeidsvoorwaarden en arbeidstijd betreft;
 • de tenuitvoerlegging van de communautaire regelgeving, met name op het gebied van de concurrentie en de overheidssteun, te controleren.

Om tegemoet te komen aan de behoeften van de Europese burgers moeten de vervoersystemen meer kwaliteitsgestuurd worden. Meer bepaald komt het er in de plaats op aan de veiligheid te vergroten. De Commissie zal in die zin voorstellen indienen voor de burgerluchtvaart en het maritiem vervoer en zal toezien op de tenuitvoerlegging van het actieprogramma voor de veiligheid van het wegvervoer.

De ontwikkeling van de vervoersector mag niet ten koste gaan van het milieu. In dat verband legt de Commissie de nadruk op de organisatie van vormen van duurzaam vervoer. In navolging van de op de Conferentie van Kyoto aangenomen richtsnoeren zal zij maatregelen treffen om het effect van vervoeractiviteiten op het klimaat te beperken. Ook de door het luchtvervoer veroorzaakte lawaai- en emissieproblemen zullen worden aangepakt.

Het vervoerbeleid moet ook rekening houden met de belangen van de consument. De Commissie zal zich in dat verband vooral toeleggen op de burgerluchtvaart en zal onder meer aandacht geven aan een mogelijke uitbreiding van de consumentenvoorlichting en kwesties als de frequent-flyer-programma's. Zij zal ook toezien op de verbetering van de kwaliteit van het lokaal vervoer.

Via het vijfde kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en technologische ontwikkeling worden veilige en duurzame vervoersystemen bevorderd door middel van onderzoek naar de veiligheid en de milieukenmerken van de verschillende transportmodi.

Wat de externe dimensie van het gemeenschappelijke vervoerbeleid betreft, herinnert de Commissie eraan dat er overleg loopt met de landen van Midden- en Oost-Europa en dat er initiatieven zijn genomen samen met Zwitserland, de Verenigde Staten, India en China. Gezien de toenemende mondialisering van de economie moet er een coherent beleid van de Unie tegenover derde landen ten uitvoer worden gelegd.

Op langere termijn moeten in periode 2000-2004 de hierboven beschreven doelstellingen worden gehandhaafd. In dat kader geeft de Commissie een lijst van uit te voeren taken. Zij is met name voornemens om:

 • de haalbaarheid van een Europese gegevensbank voor het vervoer te bestuderen;
 • het regelgevingskader te verduidelijken, met inbegrip van dat voor staatsteun;
 • de interoperabiliteit te verbeteren en een intelligent vervoersysteem uit te bouwen;
 • de bijdrage van de logistiek aan de vervoerseconomie te bestuderen;
 • de convergentie van de normen voor beroepsopleiding en -kwalificatie te versterken;
 • de problemen en prestaties van de verschillende vervoersystemen te onderzoeken;
 • oplossingen te zoeken binnen de vervoersector die qua energieverbruik milieuvriendelijker zijn;
 • een nieuwe regeling uit te werken voor het vervoer door de Alpen;
 • de rol te bestuderen van de voor het vervoer in Europa bevoegde internationale organisaties en zich te buigen over de gevolgen van de werkzaamheden van de VN en de Wereldhandelsorganisatie op vervoergebied.

Laatste wijziging: 23.05.2002

Top