Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Voorschriften voor de bevordering van de binnenvaart in de EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Voorschriften voor de bevordering van de binnenvaart in de EU

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 718/1999 betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Samen met haar wijzigingsverordeningen legt deze verordening de voorschriften vast voor een beleid ten aanzien van de capaciteit van de EU-vloot.
 • De verordening moet de ontwikkeling van duurzame en concurrerende binnenvaart stimuleren.

KERNPUNTEN

 • Elk EU-land waarvan de waterwegen in verbinding staan met die van een ander EU-land en waarvan de vloot een tonnage heeft van meer dan 100 000 ton, moet een fonds voor de binnenvaart oprichten (met afzonderlijke reservefondsen voor drogeladingschepen*, tankschepen* en duwboten*).
 • Dit betreft schepen die goederen commercieel vervoeren. Er zijn enkele vrijstellingen, zoals voor schepen die op de Donau opereren of die uitsluitend worden gebruikt voor de opslag van goederen of baggerwerkzaamheden.
 • 718/1999 moesten deze fondsen worden beheerd door nationale autoriteiten en konden ze in twee situaties worden aangewend:
  • in geval van een „ernstige verstoring van de markt” in de binnenvaart (zoals bedoeld in Richtlijn 96/75/EG), en
  • indien daarom unaniem werd verzocht door de organisaties die de binnenvaart vertegenwoordigen. Sinds begin 2014 waren deze reservefondsen nooit gebruikt.
 • Verordening (EG) nr. 718/1999 bevatte een „oud voor nieuw” -regeling. Dit betekende dat een eigenaar die een nieuw schip wilde aanbrengen in de vloot, ofwel oude tonnage moest laten slopen, ofwel geld moest betalen. Deze regel werd beëindigd onder Verordening (EG) nr. 411/2003 en kon alleen worden gereactiveerd, al dan niet vergezeld van structurele verbeteringsmaatregelen, indien er sprake was van een ernstige verstoring van de markt zoals bedoeld in Richtlijn 96/75/EG.

Een uitgebreide reeks maatregelen

Onder Verordening (EU) nr. 546/2014 werd het toepassingsgebied van de maatregelen die onder Verordening (EG) nr. 718/1999 beschikbaar was, gewijzigd en uitgebreid. De maatregelen omvatten:

 • hulp (bijvoorbeeld informatie) voor werknemers van ondernemers van vervoer over de binnenwateren die zich uit het beroep terugtrekken vanwege vervroegde pensionering of overschakeling naar een andere baan;
 • acties inzake beroepsopleiding of omschakeling voor de werknemers die de binnenvaart verlaten;
 • verbetering van de vakbekwaamheid van de binnenschippers en kennis van logistiek om de ontwikkeling en de toekomst van het beroep te verzekeren;
 • het bevorderen dat de schipper-eigenaars commerciële samenwerkings-verbanden vormen en het versterken van de organisaties die de binnenvaart op EU-niveau vertegenwoordigen;
 • het stimuleren van technische aanpassing van schepen met het oog op verbetering van de arbeidsomstandigheden en verhoging van de technische veiligheidseisen;
 • het stimuleren van innovatie met betrekking tot schepen en hun verbeterde milieuprestaties;
 • het stimuleren van het gebruik van de reservefondsen samen met financiële instrumenten zoals Horizon 2020 en de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EG) nr. 718/1999 is van toepassing sinds 29.4.1999. Verordening (EU) nr. 546/2014 is van toepassing sinds 18.6.2014.

KERNBEGRIPPEN

* Drogeladingschepen: schepen die droge lading (zoals graan) vervoeren.

* Tankschepen: schepen die natte lading (zoals olie) vervoeren.

* Duwboten: schepen die dienen om andere schepen, zoals duwbakken, te duwen maar niet om lading te vervoeren.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad van 29 maart 1999 betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (PB L 90 van 2.4.1999, blz. 1–5)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 718/1999 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is zuiver ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 96/75/EG van de Raad van 19 november 1996 houdende voorschriften inzake bevrachting en prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren in de Gemeenschap (PB L 304 van 27.11.1996, blz. 12–14) Zie de geconsolideerde versie.

Verordening (EG) nr. 181/2008 van de Commissie van 28 februari 2008tot vaststelling van een aantal bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 718/1999 van de Raad betreffende het beleid ten aanzien van de capaciteit van de communautaire binnenvaartvloot, met het oog op de bevordering van het vervoer over de binnenwateren (Gecodificeerde versie) (PB L 56 van 29.2.2008, blz. 8–12)

Laatste bijwerking 09.02.2016

Top