Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorvoertuigen en aanhangwagens: controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen (tot 2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorvoertuigen en aanhangwagens: controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen (tot 2018)

De verkeerstoename binnen de Europese Unie (EU) stelt alle EU-landen voor vergelijkbare veiligheids- en milieuproblemen. In het belang van de verkeersveiligheid, milieubescherming en eerlijke concurrentie harmoniseert de EU daarom technische controles langs de weg van bedrijfsvoertuigen en aanhangwagens in de EU. Deze zijn van toepassing op bedrijfsvoertuigen bedoeld voor het vervoer van personen of goederen.

BESLUIT

Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2000 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer

SAMENVATTING

Deze richtlijn bepaalt het wettelijk kader en vult de regels voor verplichte jaarlijkse controles aan voor keuringsstations voor bedrijfsvoertuigen op de weg in het kader van Richtlijn 2009/40/EG (die in 2009 tot intrekking van Richtlijn 96/96/EG strekte en die zelf werd ingetrokken door Richtlijn 2014/45/EU, die op 20 mei 2018 van kracht gaat).

Controles langs de weg zijn onaangekondigde controles op een bedrijfsvoertuig dat in een land van de Europese Unie (EU) rondrijdt. Ze worden uitgevoerd door autoriteiten op wegen, in havens of waar dan ook passend wordt geacht.

In deze richtlijn staat dat technische controles langs de weg uit één, twee of meer van de volgende elementen moeten bestaan:

een visuele controle van de onderhoudstoestand van een voertuig op het wegennet.

een controle van de documenten met betrekking tot het met succes voldoen van het voertuig aan een technische controle langs de weg en, indien de bestuurder dit overlegt, een recent rapport van een technische controle langs de weg.

een controle op slecht onderhoud (gladde banden, defecte remmen, enz.). In dit geval moet de inspecteur de meest recente documenten en andere veiligheidscertificaten in zijn onderzoek betrekken.

De richtlijn voorziet in de invoering door de EU-landen van regelmatige, adequate controles langs de weg die zonder onderscheid met betrekking tot de nationaliteit of het kentekenbewijs van de bestuurder worden uitgevoerd. Deze moeten elk jaar een aanzienlijke, representatieve doorsnede van bedrijfsvoertuigen van alle categorieën omvatten.

Om de twee jaar moeten de EU-landen informatie naar de Commissie sturen over de twee voorafgaande jaren met betrekking tot het aantal gecontroleerde bedrijfsvoertuigen.

Controles langs de weg volgens deze richtlijn moeten worden uitgevoerd in overeenstemming met een lijst van te controleren punten (Bijlage I). Er moet ter plaatse een certificaat met controleresultaten aan de bestuurder worden overhandigd. De bestuurder moet in staat zijn dit op verzoek te tonen om latere controles te vereenvoudigen of te voorkomen.

Als de mate van slecht onderhoud een nauwkeuriger onderzoek vereist, kan het voertuig aan een nadere inspectie door een erkend keuringsstation voor technische controle worden onderworpen.

Het gebruik van een bedrijfsvoertuig op de openbare weg wordt onmiddellijk verboden:

wanneer de resultaten van de controle langs de weg aantoonbaar niet aan de normen uit deze richtlijn voldoen (bijlage II: remmen, uitlaatemissies), of

wanneer er tijdens daarna volgende technische controle op een erkend keuringscentrum aantoonbaar niet aan Richtlijn 2009/40/EG wordt voldaan en

wanneer het voertuig daardoor een groot risico vormt voor de inzittenden of andere weggebruikers.

Ernstige gebreken aan bedrijfsvoertuigen van niet-ingezetenen moeten worden gemeld aan de bevoegde instanties van het EU-land waar het bedrijfsvoertuig is ingeschreven. Het land waar het gebrek werd geconstateerd mag dan verzoeken om maatregelen ten aanzien van de overtreder te nemen. Wanneer zulke maatregelen tegen de overtreder worden genomen, moet het land waar het voertuig geregistreerd staat het land waar de gebreken zijn vastgesteld daarover informeren.

De Commissie heeft de bevoegdheid bepaalde minimumnormen en keuringsmethoden te definiëren en deze aan de technische vooruitgang aan te passen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Richtlijn 2000/30/EG

10.8.2000

9.8.2002

PB L 203 van 10.8.2000, blz. 1-8

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties van Richtlijn 2000/30/EG werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

Bijlagen I en II

Richtlijn 2010/47/EU (PB L 173 van 8.7.2010, blz. 33-46).

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/47/EU van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Unie aan het verkeer deelnemen en tot intrekking van Richtlijn 2000/30/EG (Publicatieblad L 127, 29.4.2014, blz. 134-218).

Aanbeveling van de Commissie 2010/379/EU van 5 juli 2010 inzake de risicobeoordeling van gebreken die worden vastgesteld tijdens technische controles langs de weg (van bedrijfsvoertuigen), overeenkomstig Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad (Publicatieblad L 173 van 8.7.2010, blz. 97-105).

Verslag van de Commissie en het Europees Parlement over de toepassing door de lidstaten van Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2000 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de gemeenschap deelnemen aan het verkeer - Rapporteringsperiode 2009-2010 (COM(2013) 303 final van 24.5.2013).

Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de toepassing door de lidstaten van Richtlijn 2000/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juni 2000 betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in de Gemeenschap deelnemen aan het verkeer - Rapportageperiode 2011-2012 (COM(2014) 569 final van 12.9.2014).

Laatste wijziging: 13.08.2015

Top