Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verplichte controles op geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verplichte controles op geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 1999/35/EG — Stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

De richtlijn voorziet in verplichte onderzoeken van geregelde diensten met ro-ro-veerboten* (roll-on-roll-off) en hogesnelheidspassagiersvaartuigen die EU-havens aandoen om te waarborgen dat deze voldoen aan toepasselijke veiligheidsnormen.

KERNPUNTEN

 • De wetgeving is van toepassing op alle ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen die EU-havens aandoen, ongeacht de vlag die zij voeren, wanneer zij internationale of binnenlandse reizen maken.
 • EU-landen moeten ervoor zorgen dat veerboten en schepen voordat zij een dienst uitvoeren:
  • geldige certificaten aan boord hebben, die zijn geverifieerd;
  • voldoen aan de geldende classificatienormen;
  • zijn uitgerust met een reisgegevensrecorder (VDR);
  • voldoen aan de specifieke stabiliteitsvereisten.
 • Maatschappijen die de diensten uitvoeren, moeten waarborgen dat maatregelen, zoals informatie betreffende vanaf de wal opererende systemen van navigatieondersteuning, aan boord van de schepen beschikbaar zijn.
 • EU-landen moeten:
  • voorafgaand aan het onderhouden van de dienst een initiële inspectie uitvoeren om te controleren of aan de benodigde veiligheidsnormen is voldaan;
  • tweemaal per jaar en na reparaties of verandering in beheer vervolginspecties uitvoeren. Een van deze twee jaarlijkse inspecties dient plaats te vinden tijdens een geregelde dienst;
  • schepen die niet voldoen aan de veiligheidsnormen beletten een dienst uit te voeren;
  • in geval van een ongeval of incident waarbij een schip is betrokken dat onder deze richtlijn valt, meewerken aan het onderzoek met elk land dat een wezenlijk belang heeft.

Aanverwante wetgeving betreffende havenstaatcontrole is erop gericht niet aan de normen voldoende schepen in de EU uit te bannen. Deze wetgeving vereist dat alle schepen voldoen aan EU- en internationale veiligheidsnormen, zoals deze onder andere zijn vermeld in het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS).

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is van toepassing sinds 1 juni 1999. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 december 2000 omzetten naar hun nationale wetgeving.

KERNBEGRIP

* ro-ro-veerboot: een zeegaand passagiersschip dat de nodige voorzieningen heeft om weg- of spoorvoertuigen het schip op en af te laten rijden en dat meer dan twaalf passagiers vervoert.

BESLUIT

Richtlijn 1999/35/EG van de Raad van 29 april 1999 betreffende een stelsel van verplichte onderzoeken voor de veilige exploitatie van geregelde diensten met ro-ro-veerboten en hogesnelheidspassagiersvaartuigen (PB L 138van 1.6.1999, blz. 1-19)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 1999/35/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 57-100). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 19.04.2016

Top