Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programma voor een veiliger internet (2009-2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Programma voor een veiliger internet (2009-2013)

De onlineomgeving wordt steeds toegankelijker. Dat heeft niet alleen voordelen, maar ook nadelen, aangezien gebruikers blootgesteld worden aan uiteenlopende risico’s. Minderjarigen worden steeds actiever op het internet, maar vormen ook een bijzonder kwetsbare groep. Het programma voor een veiliger internet beoogt de onlineveiligheid van kinderen te verbeteren door niet alleen illegale inhoud, maar ook schadelijk gedrag aan te pakken.

BESLUIT

Besluit 1351/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma ter bescherming van kinderen bij het gebruik van het internet en andere communicatietechnologieën.

SAMENVATTING

Dit besluit strekt tot vaststelling van het communautaire programma “Voor een veiliger internet” voor de periode 2009-2013. Het programma streeft dezelfde doelstellingen na als het programma voor een veiliger in internet dat in 2005 van start is gegaan.

Het programma beoogt de veiligheid van kinderen in de onlineomgeving te verbeteren en is toegespitst op twee doelstellingen:

  • het verwerven van een grondigere kennis over de manier waarop kinderen nieuwe technologieën gebruiken;
  • het identificeren en bestrijden van de risico’s waaraan zij worden blootgesteld.

Het programma richt zich niet alleen tegen illegale en schadelijke inhoud, maar ook op schadelijk gedrag.

Maatregelen

Het programma wordt ten uitvoer gelegd met maatregelen in vier actiedomeinen:

  • het publiek bewustmaken. Bewustmakingsacties concentreren zich met name op kinderen, hun ouders en leerkrachten. Het is de bedoeling adequate informatie over de risico’s en preventieve methodes onder een zo groot mogelijke groep te verspreiden. De maatregelen omvatten de ontwikkeling en verspreiding van kosteneffectieve bewustmakingsinstrumenten en contactpunten, zodat de burger advies kan inwinnen over dit soort vraagstukken;
  • illegale inhoud en schadelijk gedrag bestrijden. Deze maatregelen beogen de hoeveelheid illegale online-inhoud te verminderen en de verspreiding van kinderpornografie, elektronisch pesten en kinderlokkerij aan te pakken. Het nieuwe programma voorziet in voor het publiek toegankelijke contactpunten in heel Europa, waar dit soort misbruik kan worden gemeld. Het heeft ook tot doel schadelijk gedrag tegen te gaan door de psychologische en sociologische aspecten aan te pakken, waarbij voorrang wordt verleend aan technische oplossingen. Bovendien stimuleert het programma samenwerking op nationaal, Europees en internationaal niveau door de betrokken belanghebbenden aan te moedigen informatie en beste praktijken uit te wisselen;
  • een veiligere onlineomgeving bevorderen. Deze maatregelen hebben tot doel de belanghebbenden aan te moedigen om zelf- en co-regulerende initiatieven op te zetten. Zij zijn dusdanig opgevat dat kinderen worden aangemoedigd om actief mee te werken aan een veiliger onlineomgeving;
  • een kennisbasis oprichten. Deze kennisbasis zal worden gevormd door bestaand en nieuw gebruik van de onlineomgeving door kinderen evenals de hieruit voortvloeiende risico’s en gevolgen. Deze kennisbasis zal op Europees niveau worden opgericht in samenwerking met deskundigen op het gebied van de onlineveiligheid van kinderen.

Tenuitvoerlegging

De volgende rechtspersonen mogen deelnemen aan het programma:

  • de lidstaten van de Europese Unie (EU);
  • de lidstaten van de Europese Vrijhandelsassociatie die partij zijn bij de EER-overeenkomst;
  • toetredende landen en kandidaat-lidstaten van de EU alsook landen in de westelijke Balkan en het Europese nabuurschap, conform de gesloten overeenkomsten betreffende hun deelname aan Gemeenschapsprogramma's;
  • alle derde landen die partij zijn bij een internationale overeenkomst met de Gemeenschap.

De Commissie is belast met de algemene tenuitvoerlegging van het programma en de voorbereiding van de jaarlijkse werkprogramma’s, waartoe zij wordt bijgestaan door een beheerscomité.

Het programma beschikt voor de periode 2009-2013 over een begroting van in totaal 55 miljoen EUR.

Context

Het programma voor een veiliger internet is in lijn met en vormt een aanvulling op andere communautaire beleidslijnen, programma’s en maatregelen, en met name het initiatief “i2010, een Europese informatiemaatschappij voor groei en werkgelegenheid”, de communautaire programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling en het Daphne III-programma.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding – einddatum

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit nr. 1351/2008/EG

24.12.2008 – 31.12.2013

-

L 348 van 24.12.2008

Laatste wijziging: 26.05.2009

Top