Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programma voor een veiliger internet 2005-2008 (Safer Internet Plus)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Programma voor een veiliger internet 2005-2008 (Safer Internet Plus)

De internetpenetratie neemt in de Europese Unie (EU) nog voortdurend toe. Tegelijkertijd blijven inhoud die vooral voor kinderen mogelijkerwijze schadelijk is en illegale inhoud zich uitbreiden. Daarom is het “Safer Internet Plus”-programma aangenomen, dat een veiliger internetgebruik moet bevorderen en de eindgebruiker tegen ongevraagde inhoud moet beschermen.

BESLUIT

Beschikking nr. 2005/854/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2005 tot vaststelling van een communautair meerjarenprogramma ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet en nieuwe online-technologieën.

SAMENVATTING

Het programma “Safer Internet Plus” (2005-2008) is een voortzetting van het actieplan Safer Internet (1999-2004) dat ten doel had gunstiger voorwaarden voor de ontwikkeling van de internetbranche in het leven te roepen door een veiliger internetgebruik te bevorderen en illegale en schadelijke inhoud te bestrijden.

Het nieuwe programma is evenwel breder van opzet, houdt ook rekening met de nieuwe media (bijvoorbeeld video’s) en is bovendien uitdrukkelijk opgezet om racisme en ongewenste elektronische reclame (“spam”) te bestrijden. In vergelijking met het eerdere programma richt het zich veel meer op de eindgebruikers, zoals ouders, opvoeders en kinderen.

ACTIELIJNEN

De activiteiten in het kader van het programma zijn in vier actielijnen onderverdeeld.

Bestrijding van illegale inhoud

Er zijn meldpunten (“hotlines”) opgezet, waar illegale inhoud kan worden gemeld endeze aangiften aan de bevoegde instanties (aanbieders van internetdiensten of politie bijvoorbeeld) kunnen worden overgemaakt . Dankzij het programma “Safer Internet” (1999-2004) is het netwerk van hotlines uitgebreid en heeft het een internationale dimensie gekregen. Indien men de mogelijkheden van de meldpunten ten volle wil benutten is het evenwel noodzakelijk dat het systeem in geheel Europa ingang vindt, volle medewerking verzekerd is, en informatie, beste praktijken en ervaringen worden uitgewisseld teneinde de doeltreffendheid van het systeem te vergroten.

De zwaartepunten van het nieuwe programma zijn:

 • financiering van meldpunten (“hotlines”) voor actie op nationaal niveau en samenwerking met andere centra in het Europees netwerk van meldpunten;
 • steun voor telefoonlijnen waar kinderen die met illegale en schadelijke inhoud geconfronteerd worden terecht kunnen;
 • verzameling van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens over de opzet en werking van meldpunten;
 • invoering van stimulerende maatregelen om de opzet van “hotlines” en de opstelling van gedragscodes te bespoedigen;
 • opzet van een coördinatiecentrum dat de zichtbaarheid en operationele doeltreffendheid van “hotlines” op Europees niveau verbetert en de uitwisseling van gegevens en ervaringen bevordert.

Aanpak van ongewenste en schadelijke inhoud

Het programma voorziet in de financiering van technologische maatregelen, die de gebruiker in staat stellen de hoeveelheid door hem ontvangen ongevraagde en schadelijke inhoud te beperken en de ontvangen spam aan te pakken.Deze maatregelen hebben met name betrekking op:

 • de beoordeling van de doeltreffendheid van de beschikbare filtertechnologie;
 • het vergemakkelijken en het coördineren van de uitwisseling van informatie en beste praktijken;
 • maatregelen om inhoudbeoordelingssystemen en site-keurmerken meer ingang te doen vinden;
 • een eventuele bijdrage aan de toegankelijkheid van filtertechnologie, met name in talen waarvoor op de markt onvoldoende aanbod is.

Het gebruik van privacy versterkende technologische maatregelen zal worden aangemoedigd.

Bevordering van een veiliger omgeving

De opzet van een effectief zelfreguleringssysteem is essentieel, wil men de stroom van ongevraagde, schadelijke en illegale inhoud tegengaan. Het zelfreguleringsproces omvat diverse componenten: de raadpleging en passende vertegenwoordiging van de betrokken partijen, de vaststelling en naleving van gedragscodes, de opzet van nationale instanties die de samenwerking op communautair niveau vergemakkelijken en de evaluatie van zelfreguleringsstructuren op nationaal niveau.

Ter versterking van de zelfregulering binnen de sector stelt de Commissie het “Forum voor een veiliger internet” ter beschikking van de nationale coregulerings- en zelfreguleringsinstanties zodat ervaringen gemakkelijker kunnen worden uitgewisseld. Dit forum is in 2004 opgericht in het kader van het actieplan voor een veiliger internet.

Het Forum voor een veiliger internet dient:

 • de netwerkvorming van passende structuren binnen de lidstaten te stimuleren en de relaties met zelfreguleringsorganen buiten Europa te ontwikkelen;
 • zelfregulering te stimuleren met betrekking tot zaken als de kwaliteitsbeoordeling van websites, crossmedia inhoudsbeoordeling, ontwikkeling en beoordeling van filtertechnieken en deze uit te breiden tot nieuwe vormen van inhoud (onlinespelletjes, mobiele telefoons, enz.);
 • dienstverleners aan te moedigen tot het opstellen van gedragscodes;
 • onderzoek naar de doelmatigheid van beoordelingsprojecten en filtertechnieken te bevorderen.

Bewustmaking

De bewustmakingsacties hebben betrekking hebben op de verschillende categorieën illegale, ongevraagde en schadelijke inhoud. Ook verwante kwesties zoals consumentenbescherming, gegevensbescherming, informatie- en netwerkbeveiliging (virussen, spam, enz.) worden in aanmerking genomen.

Het programma ondersteunt ondernemingen die via open uitnodigingen tot het indienen van voorstellen worden geselecteerd om in alle lidstaten en kandidaat-lidstaten als bewustmakingscentra te fungeren. Europa zorgt voor de meerwaarde dankzij een coördinatiecentrum, dat de uitwisseling van goede praktijken bevordert. Dit aspect is één van de belangrijkste prioriteiten van het programma.

DEELNAME

In de lidstaten gevestigde rechtspersonen kunnen aan het programma deelnemen. Ook in kandidaat-lidstaten gevestigde rechtspersonen kunnen aan het programma deelnemen, zulks in overeenstemming met de met deze landen gesloten of nog te sluiten bilaterale overeenkomsten.

Het is ook mogelijk voor in de EVA-landen gevestigde rechtspersonen die lid zijn van de Europese Economische Ruimte (EER) om aan het programma deel te nemen. Deelname zonder dat door de Gemeenschap financiële steun in het kader van het programma wordt verstrekt is eveneens mogelijk voor in derde landen gevestigde rechtspersonen en internationale organisaties, op voorwaarde dat de deelname van deze partijen werkelijk bijdraagt aan de uitvoering van het programma.

FINANCIERING

De begrotingsmiddelen voor het programma voor het tijdvak 2005- 2008 bedragen 45 miljoen euro, waarvan 20 miljoen euro in 2005 en 2006 zullen worden besteed. Nagenoeg de helft van dit budget wordt besteed aan bewustmakingsactiviteiten.

UITVOERING

De Commissie is verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van het programma. Daartoe worden er oproepen tot het indienen van voorstellen gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie, evenals op de portaalsite "Informatiemaatschappij van de Europese Commissie" (EN). De Commissie zal beoordelen of de projecten die naar aanleiding van deze oproepen zijn ingediend voor financiering door de Gemeenschap in aanmerking komen.

RELATIES MET ANDERE PROGRAMMA’S VAN DE GEMEENSCHAP

 Bij de uitvoering van het programma zal de Commissie erop toezien dat het programma compatibel is met, en een aanvulling vormt op, ander relevant communautair beleid en andere communautaire programma’s en maatregelen, met name de en de programma’s, DdaphneII, Modinis en eContentplus.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Beschikking nr. 2005/854/EG [vaststelling: medebeslissingsprocedure COD 2004/0023]

11.6.2005

-

C 017 van 11.6.2005

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie van 18 februari 2009 aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees economisch en sociaal comite en het Comite van de regio's - Eindevaluatie van de tenuitvoerlegging van het communautair meerjarenprogramma ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet en nieuwe onlinetechnologieën [COM(2009) 64 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen].

In deze mededeling wordt de balans opgemaakt van het meerjarenprogramma “Safer Internet Plus” (2005-2008). De beoordelaars stellen vast dat de doelstellingen zijn bereikt. Het programma kon immers worden aangepast aan de veranderende behoeften. Bovendien werden ook de nieuwe lidstaten bij de activiteiten van het programma betrokken, met name in het INHOPE- en INSAFE-netwerk. Er zijn waardevolle gegevens verzameld die hebben bijgedragen tot de veiligheid van het internet. De dialoog tussen de belanghebbenden is gemakkelijker geworden en de mobiele-netwerkexploitanten werden aangemoedigd om initiatieven voor zelfregulering te ondernemen met het oog op een betere bescherming van kinderen en minderjarigen.

In het evaluatieverslag wordt ervoor gepleit in de toekomst de volgende prioriteiten na te streven:

 • bescherming en bevordering van de rechten en de privacy van kinderen;
 • actieve ondersteuning van het programma door alle actoren op nationaal niveau;
 • samenwerking met derde landen, met name om illegale beelden van kindermisbruik uit te roeien;
 • inaanmerkingneming van de nationale, culturele, taalkundige en sociaaldemografische factoren van de nieuwe lidstaten en de toetredingslanden;
 • verhoging van de technische kennis;
 • een actievere communicatiestrategie;
 • verhoging van de kennis over het internetgedrag van jongeren;
 • toetsing van de rol van het INHOPE- en INSAFE-netwerk met betrekking tot de coördinatie van de werkzaamheden;
 • verbetering van de zichtbaarheid van de meldpunten (“hotlines”);
 • actievere betrokkenheid van de industrie.

Mededeling van de Commissie van 6 november 2006 over de uitvoering van het communautair meerjarenprogramma ter bevordering van een veiliger gebruik van het internet en nieuwe online-technologieën (Safer Internet Plus) [COM(2006) 661 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen]. In het document wordt verslag uitgebracht over de belangrijkste acties die in het kader van het programma worden ondernomen en wordt de nadruk gelegd op de positieve impact ervan bij de bestrijding van illegale inhoud op het internet:

 • de opzet van een Europees net van rechtstreekse nationale lijnen die de gebruikers de kans geven om illegale inhoud op het web te melden: via de rechtstreekse lijnen werden in 2005 talrijke meldingen ontvangen hetgeen aantoont hoe belangrijk een dergelijke dienst voor de bestrijding van illegale online-inhoud is;
 • de organisatie van de Dag van een veiliger internet, waaraan op nationaal niveau op grote schaal is deelgenomen en in de media veel aandacht is besteed;
 • de oprichting van bewustmakingscentra die steeds meer campagnes opzetten om kinderen, ouders en leerkrachten te bereiken.

De Commissie zet haar actie voort en besteedt vooral aandacht aan:

 • de consolidering en de uitbreiding van het geografische bereik van de rechtstreekse lijnen en de bewustmakingscentra;
 • de bevordering van nauwe samenwerking tussen de partijen die belang hebben bij activiteiten met betrekking tot de beveiliging van het internet;
 • de ruimere verspreiding van praktische informatie over de mogelijkheden om veiliger gebruik te maken van het internet;
 • de vergroting van de zichtbaarheid van het programma bij de Europese burgers.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op de volgende internetsites:

See also

Meer informatie op de portaalsite Informatiemaatschappij van de Europese Commissie (EN).

Laatste wijziging: 25.05.2009

Top