Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verkeersveiligheid: maximaal toegestane afmetingen en gewichten voor vrachtwagens, bussen en touringcars

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verkeersveiligheid: maximaal toegestane afmetingen en gewichten voor vrachtwagens, bussen en touringcars

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 96/53/EG — Afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Ze stelt maximale grenswaarden vast voor zware vrachtwagens, bussen en touringcars voor het internationaal vervoer binnen de EU.

Ze bepaalt dat nationale transportbedrijven moeten voldoen aan de voor het internationaal vervoer vastgestelde normen.

KERNPUNTEN

In het internationaal en nationaal verkeer stelt de richtlijn grenswaarden aan de afmetingen van:

vrachtwagens van meer dan 3,5 ton;

passagiersvoertuigen voor het vervoer van meer dan 9 personen.

In het internationaal verkeer stelt deze richtlijn ook grenswaarden aan het gewicht en aan sommige andere kenmerken van voertuigen die gedefinieerd zijn in de bijlagen van de richtlijn.

Wat is toegestaan?

In het internationaal vervoer mogen voertuigen die de vastgestelde grenswaarden overschrijden de wegen van een EU-land niet gebruiken, behalve met een speciale vergunning.

In het nationaal vervoer mogen voertuigen die de aan afmetingen gestelde grenswaarden overschrijden de wegen van een EU-land niet gebruiken. Er bestaan echter diverse afwijkingen van deze grenswaarden, waaronder voor:

de lengte van voertuigen met aerodynamische kenmerken die ontworpen zijn voor energie-efficiëntie;

de lengte van voertuigen ontworpen voor het vervoer van specifieke goederen zoals hout;

het gewicht van voertuigen voor het vervoeren van containers in gecombineerd vervoer*.

Voertuigen van een EU-land die binnen de vastgestelde grenswaarden vallen, moeten toelating krijgen om de wegen van een ander EU-land te gebruiken, met eventueel een uitzondering voor bepaalde weggedeelten zoals kleine dorpen of plaatsen met een bijzonder belangwekkende natuur, waar de lagere grens-waarden door de administratie kunnen worden bepaald. Het is EU-landen toegestaan om hogere grenswaarden voor het gewicht voor nationaal vervoer binnen hun grondgebied te stellen en om nieuwe technologieën te testen op voertuigen die de vastgestelde limieten overschrijden gedurende een beperkte periode.

Conformiteit

EU-landen moeten ervoor zorgen dat voertuigen kunnen aantonen dat zij voldoen aan de voorschriften door een van het volgende te overleggen:

een constructieplaat met een extra plaat betreffende de afmetingen;

een enkele plaat die voornoemde platen bevat;

een document dat wordt afgegeven door het EU-land waar het voertuig is ingeschreven dat dezelfde gegevens moet bevatten.

Regelhandhaving

Nationale overheden bepalen hoe de regels moeten worden gehandhaafd en welke sancties worden opgelegd voor overschrijding van de grenswaarden. Om de twee jaar moet een verslag worden verzonden aan de Europese Commissie met:

het aantal controles dat is uitgevoerd in de voorafgaande twee kalender-jaren;

het aantal geconstateerde te zwaar belaste voertuigen of voertuig-combinaties.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Vanaf 17 september 1996. EU-landen moesten de richtlijn voor 16 september 1997 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Wegvervoer: gewichten en afmetingen

KERNBEGRIPPEN

* Gecombineerd vervoer: goederenvervoer waarbij wegvervoer wordt gecombineerd met alternatief spoorwegvervoer en/of vervoer over water. Het gebruik van deze alternatieve methoden dient te gelden voor het grootste deel van de reis, terwijl het gebruik van wegvervoer beperkt moet zijn tot een korte afstand aan het begin en/of het einde van de reis.

BESLUIT

Richtlijn 96/53/EG van de Raad van 25 juli 1996 houdende vaststelling, voor bepaalde aan het verkeer binnen de Gemeenschap deelnemende wegvoertuigen, van de in het nationale en het internationale verkeer maximaal toegestane afmetingen, en van de in het internationale verkeer maximaal toegestane gewichten (PB L 235 van 17.9.1996, blz. 59–75)

De achtereenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 96/53/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 10.11.2015

Top