Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Registratie van opvarenden van passagiersschepen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Registratie van opvarenden van passagiersschepen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 98/41/EG inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar EU-havens varen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

 • De richtlijn heeft tot doel de veiligheid van en de mogelijkheden van redding van passagiers en bemanning die over zee reizen, te verbeteren.
 • De richtlijn ziet erop toe dat het aantal personen aan boord niet meer bedraagt dan het aantal waarvoor het schip is gecertificeerd en vereenvoudigt de zoek- en reddingsactiviteiten na een ongeval.

KERNPUNTEN

Aantal personen aan boord

 • Alle personen die zich aan boord bevinden van een passagiersschip dat vertrekt uit een haven binnen de EU, moeten zijn geteld voordat het schip vertrekt.
 • Het aantal personen aan boord moet zijn meegedeeld aan de kapitein en de passagiersregistratiebeambte van de maatschappij, of aan een zich aan wal bevindend systeem van de maatschappij dat hetzelfde doel dient.
 • De kapitein dient er voor het vertrek zorg voor te dragen dat het aantal opvarenden van een vertrekkend passagiersschip niet groter is dan het aantal opvarenden dat het passagiersschip mag vervoeren.

Aanvullende informatie over personen aan boord

Voor passagiersschepen die vertrekken uit een EU-haven voor een reis van meer dan 20 zeemijl (EU-landen mogen deze drempel verlagen), moet bepaalde informatie van alle personen aan boord uiterlijk 30 minuten voor vertrek worden verzameld en meegedeeld aan de passagiersregistratiebeambte van de maatschappij of aan een zich aan wal bevindend systeem van de maatschappij dat hetzelfde doel dient. Deze informatie omvat:

 • voornaam en achternaam;
 • geslacht;
 • leeftijd;
 • verstrekte informatie in verband met behoefte aan speciale zorg of bijstand in noodsituaties (wanneer deze informatie vrijwillig door een passagier is doorgegeven).

Het tellen van en de registratie van informatie betreffende personen aan boord is tevens vereist voor schepen die vertrekken vanuit een buiten de EU gelegen haven, maar die een EU-haven als bestemming hebben, ongeacht of deze schepen onder de vlag van een EU-land of een niet-EU-land varen.

EU-landen mogen vrijstelling verlenen of ontheffing verzoeken conform het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (SOLAS-conventie van 1974), maar alleen volgens de voorwaarden die in deze richtlijn zijn vastgelegd.

Alle maatschappijen die de verantwoordelijkheid voor de exploitatie van een passagiersschip op zich nemen, moeten:

 • een systeem opzetten voor de registratie van passagiersgegevens. Het systeem moet aan de volgende criteria voldoen:
  • leesbaarheid,
  • beschikbaarheid,
  • vlotte werking (het systeem mag geen onnodige vertraging veroorzaken voor de passagiers die zich inschepen en/of aan land gaan),
  • beveiliging (beveiliging van gegevens tegen vernietiging, verloren gaan en toegang door onbevoegden);
 • een passagiersregistratiebeambte aanstellen die verantwoordelijk is voor het bewaren en doorgeven van de informatie.

Richtlijn 2009/42/EG bepaalt hoe EU-landen statistieken moeten samenstellen over passagiers die over zee reizen en EU-havens aandoen.

Vrijstelling of ontheffing

EU-landen mogen bepaalde vrijstellingen verlenen of om ontheffingen verzoeken betreffende het tellen en registreren van passagiers voor:

 • passagiersschepen die uitsluitend in beschutte zeegebieden varen;
 • geregelde diensten uitsluitend in beschutte wateren, waarbij de vaartijd tussen de havens minder dan een uur bedraagt;
 • geregelde diensten in wateren waarin de waarschijnlijkheid van significante golfhoogten van meer dan twee meter geringer is dan 10 % en ofwel waarvan de hele reis niet meer bedraagt dan ongeveer 30 mijl vanaf het vertrekpunt, ofwel waarvoor een openbaredienstverplichting bestaat voor afgelegen gemeenschappen.

Registratiesystemen

De overeenkomstig deze richtlijn opgezette registratiesystemen moeten worden goedgekeurd door EU-landen die ervoor verantwoordelijk zijn de goede werking ervan te controleren.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 22 juli 1998 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 januari 1999 omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie Safety of passenger ships (Veiligheid van passagiersschepen) op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Richtlijn 98/41/EG van de Raad van 18 juni 1998 inzake de registratie van de opvarenden van passagiersschepen die vanuit of naar havens in de lidstaten van de Gemeenschap varen (PB L 188 van 2.7.1998, blz. 35-39)

De opeenvolgende wijzigingen aan Richtlijn 98/41/EG zijn opgenomen in de originele tekst. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

Laatste bijwerking 18.04.2016

Top