Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vervoer van goederen en personen over binnenwateren

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vervoer van goederen en personen over binnenwateren

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 1356/96 — Voorschriften voor het vervoer van goederen of personen over de binnenwateren tussen EU-landen

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

De verordening heeft tot doel te garanderen dat vervoerders die goederen of passagiers vervoeren over binnenwateren de vrijheid hebben deze diensten tussen EU-landen aan te bieden.

KERNPUNTEN

 • Deze verordening is van toepassing op het vervoer van goederen of personen over de binnenwateren tussen en via EU-landen.
 • Het is alle vervoerders die goederen of passagiers vervoeren over binnenwateren toegestaan om deze diensten tussen EU-landen aan te bieden, mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen:
  • de vervoerder is gevestigd in een EU-land overeenkomstig de daar geldende wetgeving;
  • de vervoerder is in dat land toegelaten tot het internationale goederen- of personenvervoer over de binnenwateren;
  • de vervoerder gebruikt vaartuigen die in een EU-land zijn ingeschreven, of, indien hij geen ingeschreven vaartuigen bezit, beschikt over een verklaring dat hij deel uitmaakt van de vloot van een EU-land;
  • de vervoerder voldoet aan de voorwaarden van Verordening (EEG) nr. 3921/91 waarin wordt bepaald dat vervoerders die niet in een EU-land zijn gevestigd, worden toegelaten tot goederen- en personenvervoer over de binnenwateren in een EU-land (ook wel „cabotage” genoemd).
 • Speciale rechten inzake de rechten van vervoerders uit niet-EU-landen zijn vastgelegd in de Herziene Rijnvaartakte (Akte van Mannheim), het Verdrag inzake de scheepvaart op de Donau (Verdrag van Belgrado) of kunnen voortvloeien uit internationale overeenkomsten of verdragen waarin de EU partij is.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is sinds 2 augustus 1996 van toepassing.

ACHTERGROND

Zie voor meer informatie „Inland waterways” (Binnenwateren) op de website van de Europese Commissie.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 1356/96 van de Raad van 8 juli 1996 tot vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor het vervoer van goederen of personen over de binnenwateren, tussen lidstaten, om voor dit vervoer het vrij verrichten van diensten te verzekeren (PB L 175 van 13.7.1996, blz. 7-8)

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Verordening (EEG) nr. 3921/91 van de Raad van 16 december 1991 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder vervoersondernemers worden toegelaten tot binnenlands goederen- en personenvervoer over de binnenwateren in een lidstaat waar zij niet gevestigd zijn (PB L 373 van 31.12.1991, blz. 1-3)

Laatste bijwerking 22.09.2016

Top