Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
IDABC-programma (2005-2009)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

IDABC-programma (2005-2009)

Het IDABC-programma (Interoperable Delivery of Pan-European eGovernment Services to Public Administrations, Business and Citizens) betreft de levering van pan-Europese e-overheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers. Doel daarvan is de efficiëntie van de Europese overheidsdiensten en hun onderlinge samenwerking te verbeteren.

BESLUIT

Besluit 2004/387/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende de interoperabele levering van pan-Europese e-overheidsdiensten aan overheidsdiensten, ondernemingen en burgers (IDABC) [Publicatieblad L 144 van 30.4.2004].

SAMENVATTING

IDABC is een e-governmentprogramma voor de periode 2005-2009.

Het volgt op het IDA-programma (Interchange of Data between Administrations), maar het bestrijkt een breder actieterrein. De doelstellingen van het IDA-programma blijven behouden, maar daarnaast is het ook de bedoeling pan-Europese e-overheidsdiensten voor ondernemingen en burgers te creëren.

IDABC valt onder de initiatieven eEurope 2005 en i2010. Interoperabiliteit * en open normen blijven prioritaire actiegebieden, en daarbij komt nu de totstandbrenging van nieuwe pan-Europese diensten.

Doelstellingen

Het IDABC-programma heeft tot doel de ontwikkeling van pan-Europese e-overheidsdiensten * en de onderliggende interoperabele telematicanetwerken te ondersteunen en te bevorderen.

Het programma heeft voorts tot doel:

 • de uitwisseling van informatie mogelijk te maken tussen overheidsdiensten onderling, alsmede tussen overheidsdiensten en de instellingen van de Gemeenschap;
 • de levering van pan-Europese diensten aan ondernemingen en burgers te faciliteren, rekening houdend met hun behoeften;
 • interoperabiliteit tussen verschillende beleidsgebieden tot stand te brengen, met name op basis van een Europees interoperabiliteitskader;
 • de verspreiding van goede praktijken te bevorderen en de ontwikkeling van innovatieve telematicaoplossingen in overheidsdiensten aan te moedigen.

Projecten van gemeenschappelijk belang en horizontale maatregelen

Het IDABC-programma omvat projecten van gemeenschappelijk belang waarmee communautaire wetgeving ten uitvoer kan worden gelegd en de interinstitutionele samenwerking kan worden verbeterd.

Het programma voorziet ook in horizontale maatregelen die gericht zijn op de invoering van horizontale pan-Europese e-overheidsdiensten en infrastructuurdiensten, met name ter bevordering van interoperabiliteit.

Uitvoeringsbeginselen

Bij de uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang en horizontale maatregelen moeten onder meer de volgende beginselen in acht worden genomen:

 • zij moeten op een sectorale rechtsgrondslag gebaseerd zijn (voor projecten van gemeenschappelijk belang);
 • er moeten zo veel mogelijk lidstaten aan deelnemen;
 • zij moeten, waar nodig, een voorbereidingsfase omvatten; voorts moeten zij een haalbaarheidsfase, een ontwikkelings- en valideringsfase, en een uitvoeringsfase omvatten;
 • er moet rekening worden gehouden met andere communautaire programma’s om doublures te vermijden. Bedoeld worden met name de programma's voor onderzoek en technologische ontwikkeling en de programma’s eTen, eContent, e-Inclusion en eLearning;
 • er moet rekening worden gehouden met het Europese interoperabiliteitskader waarin het IDABC-programma voorziet;
 • er moet zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de horizontale pan-Europese e-overheidsdiensten en infrastructuurdiensten (voor projecten van gemeenschappelijk belang);
 • de projecten en maatregelen moeten binnen een jaar na het einde van de uitvoeringsfase aan een beoordeling worden onderworpen.

Uitvoeringsprocedure

De Commissie stelt voor de gehele geldigheidsduur van dit besluit een evolutief werkprogramma (EN) vast voor de uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang en horizontale maatregelen.

Financiële bijdrage van de Gemeenschap

Bij de uitvoering van projecten van gemeenschappelijk belang en horizontale maatregelen draagt de Gemeenschap in de kosten bij in verhouding tot haar belangen.

Een project van gemeenschappelijk belang of horizontale maatregel komt slechts voor een financiële bijdrage van de Gemeenschap in aanmerking indien plannen voor de financiering van de onderhouds- en exploitatiekosten in de fase na de uitvoering beschikbaar zijn. In de voorbereidingsfase en de haalbaarheidsfase kan de bijdrage van de Gemeenschap de volledige kosten van de noodzakelijke studies dekken.

In de ontwikkelings-, de validerings- en de uitvoeringsfase draagt de Gemeenschap de kosten van de taken die haar in het algemene uitvoeringsplan van het project van gemeenschappelijk belang of de horizontale maatregel in kwestie zijn toegewezen.

Internationale samenwerking

Het IDABC-programma kan, binnen het kader van hun respectieve overeenkomsten met de Gemeenschap, worden opengesteld voor deelneming door de landen van de Europese Economische Ruimte en de kandidaat-lidstaten. Samenwerking met andere derde landen wordt aangemoedigd, met name met overheidsdiensten in de Middellandse Zeelanden, de Balkanlanden en de landen van Oost-Europa.

Financieel kader

Het financiële kader voor het IDABC-programma bedraagt 148,7 miljoen euro voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009.

Belangrijkste begrippen

 • Pan-Europese e-overheidsdiensten: grensoverschrijdende informatieve en interactieve diensten die door Europese overheidsdiensten worden verstrekt aan Europese overheidsdiensten, ondernemingen en burgers door middel van interoperabele trans-Europese telematicanetwerken.
 • Interoperabiliteit: het vermogen van informatie- en communicatietechnologiesystemen om gegevens uit te wisselen en gemeenschappelijk gebruik van informatie en kennis mogelijk te maken.

Referenties

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Besluit 2004/387/EG

20.5.2004

-

L 144 van 30.4.2004

GERELATEERDE BESLUITEN

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad - Eindevaluatie van de tenuitvoerlegging van het IDABC-programma [COM(2009) 247 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen]. Deze mededeling geeft een overzicht van de resultaten van de eindevaluatie van de tenuitvoerlegging van het IDABC-programma. De evaluatie had betrekking op aspecten als de relevantie, de efficiëntie, het nut, de duurzaamheid en de samenhang van het programma.

De conclusies zijn globaal genomen positief, hoewel het programma achterstand heeft opgelopen in 2005. Het IDABC-programma heeft op het gebied van e-overheid de meeste doelstellingen kunnen verwezenlijken die in de i2010-strategie waren voorzien.

Het IDABC wordt opgevolgd door het ISA-programma. De initiatieven die in het kader van het nieuwe programma zullen worden genomen, zullen hoofdzakelijk betrekking hebben op:

 • het strategisch klimaat waarin het programma moet werken;
 • de instrumenten voor communicatie tussen en met belanghebbenden;
 • de ontwikkeling van methoden om toezicht te houden.

De communicatie-inspanningen van het IDABC-programma zullen in het kader van het toekomstige ISA-programma worden voortgezet.

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 2006: Beoordeling van de uitvoering van het IDABC-programma [COM(2006) 611 def. – Niet in het Publicatieblad verschenen]. In deze mededeling worden de conclusies en de aanbevelingen van de tussentijdse beoordeling van het programma gepresenteerd.

Deze beoordeling, die over het geheel beschouwd positief is, heeft de relevantie en het nut van het programma onder de aandacht gebracht. De geraadpleegde belanghebbenden zijn van mening dat het IDABC-programma een echte meerwaarde oplevert voor de verlening van e-overheidsdiensten. De uitvoering van het programma is echter nog niet ver genoeg gevorderd om te bepalen welke effecten het in de Gemeenschap heeft en hoe doeltreffend het is.

De beoordeling heeft wel enkele leemten aan het licht gebracht waarmee rekening moet worden gehouden bij de verdere uitvoering van het programma. Op basis van deze constateringen zijn onder meer de volgende aanbevelingen geformuleerd:

 • ervoor zorgen dat alle actoren hun rol in het uitvoeringsproces kennen;
 • meer inspanningen leveren om specifieke en actuele informatie over de behoeften van de gebruikers te verzamelen en te verspreiden;
 • een evaluatie uitvoeren van de banden tussen de verschillende EU-programma’s via welke de Gemeenschap interoperabele e-overheidsinitiatieven ontwikkelt.

See also

 • Nadere informatie is te vinden op de IDABC-site (EN) van de Europese Commissie.

Laatste wijziging: 30.10.2009

Top