Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Richtsnoeren voor de trans-Europese telecommunicatienetwerken

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Richtsnoeren voor de trans-Europese telecommunicatienetwerken

Deze beschikking beoogt de bevordering van de interconnectie van telecommunicatienetwerken, de totstandbrenging en verdere ontwikkeling van interoperabele diensten en toepassingen en van de noodzakelijke infrastructuur; de vereenvoudiging van de evolutie naar de informatiemaatschappij; verbetering van de concurrentiepositie van de Europese industrie en versterking van de interne markt; versterking van de economische en sociale samenhang; versnelde ontwikkeling van activiteiten in nieuwe groeisectoren

BESLUIT

Beschikking 1336/97/EG van het Europese Parlement en de Raad van 17 juni 1997 betreffende een geheel van richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken [Publicatieblad L 183 van 11.7.1997] [Zie wijzigingsbesluit(en)].

SAMENVATTING

Bij deze beschikking stellen het Europese Parlement en de Raad een geheel van richtsnoeren vast betreffende de doelstellingen, de prioriteiten en de grote lijnen van de op het gebied van de transeuropese netwerken overwogen maatregelen. In deze richtsnoeren worden de gebieden aangegeven voor projecten van gemeenschappelijk belang, alsmede een procedure voor de selectie van specifieke projecten van gemeenschappelijk belang op die gebieden.

De prioriteiten voor de totstandbrenging van de in punt 1 genoemde doelstellingen zijn:

 • bestudering en validering van de technische en commerciële haalbaarheid, gevolgd door de invoering van toepassingen die de ontwikkeling van een Europese informatiemaatschappij bevorderen, in het bijzonder toepassingen van gemeenschappelijk belang,
 • bestudering en validering van de haalbaarheid, gevolgd door de invoering van toepassingen die bijdragen aan de economische en sociale samenhang, door de toegang tot informatie in de gehele Unie te verbeteren, voortbouwend op de Europese culturele diversiteit;
 • stimulering van interregionale en grensoverschrijdende initiatieven, waardoor de regio's en met name de minder ontwikkelde regio's bij de lancering van trans-Europese telecommunicatiediensten en toepassingen kunnen worden betrokken;
 • bestudering en validering van de haalbaarheid, gevolgd door de invoering van toepassingen en diensten die bijdragen tot de versterking van de interne markt en het scheppen van werkgelegenheid en die met name kleine en middelgrote ondernemingen de middelen geven om hun concurrentievermogen binnen de Gemeenschap en op wereldschaal te versterken;
 • aanwijzing, bestudering en validering van de technische en commerciële haalbaarheid, gevolgd door invoering van transeuropese algemene diensten die zorgen voor een naadloze toegang tot allerlei soorten informatie, ook in plattelands- en perifere gebieden, en die interoperabel zijn met equivalente diensten op wereldniveau;
 • bestudering en validering van de haalbaarheid van nieuwe breedbandnetwerken (IBC-netwerken) wanneer die voor dergelijke toepassingen en diensten vereist zijn, en bevordering van de interconnectiviteit van die netwerken;
 • vaststelling en aanvulling van leemten en ontbrekende schakels voor een effectieve interconnectie en interoperabiliteit van alle componenten van telecommunicatienetwerken in Europa en op wereldschaal, met bijzondere nadruk op IBC-netwerken.

De grote lijnen voor de maatregelen die ten uitvoer moeten worden gelegd om te voldoen aan de in punt 1 genoemde doelstellingen zijn:

 • selectie van projecten van gemeenschappelijk belang voor de opstelling van een werkprogramma;
 • uitvoeren van acties gericht op het verhogen van de bekendheid bij burgers, economische actoren en overheden van de voordelen die kunnen worden behaald uit de nieuwe geavanceerde trans-Europese telecommunicatiediensten en -toepassingen;
 • uitvoeren van acties gericht op het stimuleren van gecombineerde initiatieven van gebruikers en leveranciers voor het lanceren van projecten op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken, in het bijzonder IBC-netwerken;
 • ondersteuning, in het kader van de middelen die daarvoor in het Verdrag zijn voorzien, van acties voor het bestuderen en valideren van de haalbaarheid en de daarop aansluitende invoering van toepassingen, in het bijzonder toepassingen van gemeenschappelijk belang, en aanmoediging van samenwerking tussen de particuliere en de openbare sector, met name via partnerschappen;
 • stimuleren van het aanbod en het gebruik van diensten en toepassingen voor het midden- en kleinbedrijf en professionele gebruikers;
 • bevorderen van de interconnectiviteit van netwerken, van de interoperabiliteit van diensten, van breedbanddiensten- en toepassingen en de daarvoor vereiste infrastructuur, in het bijzonder voor multimediatoepassingen, en van de interworking tussen bestaande en breedbanddiensten en -toepassingen.

De aangegeven projecten komen in aanmerking voor Gemeenschapssteun overeenkomstig het bepaalde in de verordening van de Raad tot vaststelling van algemene procedureregels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van trans-Europese netwerken.

De lidstaten nemen alle nodige maatregelen op nationaal, regionaal of lokaal niveau voor het bevorderen en versnellen van de invoering van de projecten van gemeenschappelijk belang met inachtneming van de communautaire regelgeving.

De Commissie legt om de drie jaar een verslag over de tenuitvoerlegging van deze beschikking voor aan het Europese Parlement, de Raad, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's.

Bijlage 1 van de beschikking bevat het drielaags-model voor het beschrijven van de transeuropese telecommunicatienetwerken:

 • de laag "toepassingen" komt tegemoet aan de behoeften van de gebruiker, rekening houdend met cultuur- en taalverschillen en de vereisten inzake toegang voor gehandicapten. Waar nodig wordt rekening gehouden met de bijzondere behoeften van minder ontwikkelde of dunbevolkte regio's.De relevante gebieden zijn: a) e-overheid en e-bestuur (bv. elektronische aanbesteding, persoonlijke veiligheid, milieu en toerisme, zakelijke ondersteuning voor het Midden- en Kleinbedrijf, diensten die gericht zijn op verruiming van de deelneming aan het democratische besluitvormingsproces); b) verbetering van de toegang tot de gezondheidszorg en van de kwaliteit van de zorg (bv. netwerkkoppeling van gezondheidszorginstellingen, acties voor de ziektepreventie en de gezondheidsbevordering); c) onderwijs en cultuur (bv. innovatieve manieren voor het presenteren van educatieve en culturele informatie, diensten op het gebied van een leven lang leren, deelname van ouderen en gehandicapten aan de informatiemaatschappij);
 • de laag "algemene diensten" levert gemeenschappelijke instrumenten voor de ontwikkeling en de invoering van nieuwe toepassingen op basis van interoperabele normen.De relevante gebieden zijn: a) geavanceerde mobiele diensten (bv. voor 2,5-3G mobiele netwerken: diensten voor navigatie en geleiding, netwerkbeveiliging en facturering, nooddiensten, gezondheidszorg, mobiel werken, onderwijs en cultuur); b) algemene diensten op het gebied van vertrouwen en betrouwbaarheid (bv. samenwerking in netwerken van de nationale CERT-systemen);
 • de laag "interconnectie en interoperabiliteit van netwerken" verleent steun aan de interconnectie, interoperabiliteit en beveiliging van netwerken die de werking van toepassingen en diensten van specifiek openbaar belang onderbouwen.

De Commissie lanceert aanvullende ondersteunings- en coördinatieacties met het oog op de totstandbrenging van een vruchtbare omgeving voor de realisatie van bovenbedoelde projecten. Deze acties moeten bijdragen tot de bekendheid van het programma en tot consensusvorming bij de ontplooiing van Europese, nationale, regionale en lokale activiteiten voor het stimuleren en bevorderen van nieuwe toepassingen en diensten. Daarbij zal overleg nodig zijn met de Europese normalisatie-instellingen en met organisaties die zich bezighouden met strategische planning. Deze ondersteunende acties zijn in de eerste plaats:

 • strategische studies gericht op doelspecificaties en overschakeling op die specificaties. Deze specificaties zullen de actoren uit de sector helpen economisch verantwoorde investeringsbeslissingen te nemen;
 • vaststellen van toegangsmethoden voor breedbandnetwerken;
 • opstellen van gemeenschappelijke specificaties gebaseerd op Europese en wereldnormen;
 • bevorderen van partnerschappen tussen de openbare en de particuliere sector (PPP's);
 • coördineren van de krachtens deze beschikking ondernomen activiteiten met aanverwante communautaire en nationale programma's.

Referenties

Besluit

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Décision n° 1336/97/CE

31.7.1997

-

L 183 van 11.7.1997

Wijzigingsbesluit(en)

Inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in de lidstaten

Publicatieblad

Décision n°1376/2002/CE

19.8.2002

-

L200 van 30.7.2002

Laatste wijziging: 23.05.2007

Top