Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maritieme veiligheid: uitrusting van zeeschepen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Maritieme veiligheid: uitrusting van zeeschepen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 96/98/EG - Uitrusting van zeeschepen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

Bij deze richtlijn worden voorschriften vastgesteld om de veiligheid en kwaliteit van de uitrusting van zeeschepen aan boord van schepen die onder de vlag van EU-landen varen, te waarborgen.

Deze voorschriften verhogen de veiligheid aan boord, dragen bij aan het aanpakken van de verontreiniging van de zee en moeten zorgen voor het vrije verkeer van uitrusting van zeeschepen binnen de interne markt van de EU.

KERNPUNTEN

Deze richtlijn is van toepassing op uitrusting voor gebruik:

op bestaande schepen onder EU-vlag;

op nieuwe schepen onder EU-vlag, ook indien deze buiten de EU zijn gebouwd.

Overeenstemmingsbeoordeling

EU-landen wijzen instanties aan die verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van de overeenstemming van uitrusting van zeeschepen. Deze beoordeling heeft ten doel om de kwaliteit van de uitrusting te waarborgen voordat deze in de handel wordt gebracht en wanneer deze aan boord is geplaatst;

Op uitrusting die in overeenstemming is met Europese normen moet een merk worden aangebracht.

Indien een schip dat in een scheepsregister van een EU-land moet worden opgenomen, niet in de EU is geregistreerd, moet het betreffende EU-land de daadwerkelijke toestand van de uitrusting inspecteren en controleren of deze in overeenstemming is met EU-normen.

Niet-conforme uitrusting

Indien een uitrustingsstuk de gezondheid en/of veiligheid van bemanning of passagiers in gevaar dreigt te brengen of het mariene milieu dreigt aan te tasten, moet het verantwoordelijke EU-land dat uitrustingsstuk uit de handel nemen en het gebruik daarvan verbieden of beperken.

Beproevingsnormen

Voor de uitrusting van zeeschepen moeten internationale beproevingsnormen worden aangenomen. Indien internationale organisaties na een redelijke termijn geen passende beproevingsnormen hebben vastgesteld, moeten EU-normen worden toegepast.

VANAF WANNEER IS DEZE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn trad op 17 februari 1997 in werking. EU-landen moesten de richtlijn voor 30 juni 1998 omzetten in hun nationale wetgeving.

Richtlijn 96/98/EG wordt ingetrokken door Richtlijn 2014/90/EU met ingang van 18 september 2016.

ACHTERGROND

Zeevervoer: moderne regels voor de uitrusting van zeeschepen voor veiligere EU-schepen

BESLUIT

Richtlijn 96/98/EG van de Raad van 20 december 1996 inzake uitrusting van zeeschepen (PB L 46, 17.2.1997, blz. 25–56)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 96/98/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld ter informatie.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/90/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 inzake uitrusting van zeeschepen en tot intrekking van Richtlijn 96/98/EG van de Raad (PB L 257, 28.8.2014, blz. 146–185)

Laatste bijwerking 12.11.2015

Top