Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Naar creatieve online-inhoud in de interne markt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Naar creatieve online-inhoud in de interne markt

Online-inhoud kent geen grenzen en wordt steeds alomvattender. Inhouddiensten, die door 500 miljoen consumenten worden geraadpleegd en gebruikt, kunnen het concurrentievermogen van de Europese muziek-, film- en gamesbranches in de periode tot 2010 aanzienlijk versterken. Daarom bevordert de Commissie de ontwikkeling van een interne markt van creatieve online-inhoud die sterker is en meer is afgestemd op de gebruiker.

BESLUIT

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 3 maart 2008 inzake creatieve online-inhoud in de interne markt [COM(2007) 836 definitief - Niet gepubliceerd in het publicatieblad].

SAMENVATTING

Deze mededeling heeft betrekking op een groot aantal onderwerpen in verband met de sector van de creatieve online-inhoud *. Zij geeft het startsein voor het initiatief “online-inhoud” van de Commissie, dat tot doel heeft een bredere beschikbaarheid van creatieve online-inhoud te bevorderen door nieuwe en vernieuwende economische modellen op te zetten en alle actoren in de waardeketen aanvullende inkomsten te verzekeren.

Het komt er ook op aan de ontwikkeling van een Europese interne markt voor onlinemuziek, -films en -games te bevorderen.

De steeds grotere beschikbaarheid van breedbandtoegang tot het internet (uitrol van geavanceerde netwerken voor mobiel gebruik) en mogelijkheden voor verspreiding van inhoud (zeer grote beschikbaarheid van mobiele apparatuur) creëren nieuwe kansen, zowel voor de Europese sectoren die inhoud tot stand brengen als voor de Europese consument.

Volgens een aantal onderzoeken die betrekking hadden op de 25 lidstaten, zullen de inkomsten uit de verkoop van online-inhoud naar verwachting oplopen van 1,8 miljard euro in 2005 tot 8,3 miljard euro in 2010.

De huidige regelgeving met betrekking tot de Europese online-inhoudsindustrie is te versnipperd en te ondoorzichtig. Eén van de voornaamste doelstellingen van de in 2005 gelanceerde i2010-strategie is de totstandbrenging van een open en concurrerende markt voor de diensten van de informatiemaatschappij in de Europese Unie (EU).

Deze situatie brengt echter nieuwe uitdagingen voort, gaande van auteursrechten tot de veiligheid voor de consument, en doet nieuwe technische vraagstukken ontstaan (breedband- en radiospectrum). Deze mededeling is specifiek gericht op het aspect van de verspreiding van online-inhoud.

Uitdagingen bij de ontwikkeling van een interne markt voor creatieve online-inhoud

Er moeten drie doelstellingen worden bereikt om de overdracht van creatieve inhouddiensten naar een onlineomgeving te bewerkstelligen, namelijk:

  • bevordering van Europese inhoud die bijdraagt tot de Europese concurrentiekracht en de diversiteit van de in Europa gecreëerde inhoud en het Europese culturele en taalkundige erfgoed;
  • modernisering van het juridische kader voor de verspreiding van creatieve inhoud, met inachtneming van de auteursrechten op gecreëerde inhoud;
  • bevordering van de actieve rol van gebruikers bij de creatie, selectie en verspreiding van inhoud.

Op grond van de resultaten van de in 2006 gehouden openbare raadpleging (EN) heeft de Commissie de belangrijkste horizontale uitdagingen afgebakend die communautaire actie rechtvaardigen:

  • beschikbaarheid van creatieve inhoud;
  • invoering van gebiedsoverschrijdende licenties voor creatieve inhoud;
  • interoperabiliteit en transparantie van systemen voor het beheer van digitale rechten (DRM's);
  • strijd tegen piraterij en ongeoorloofd up- en downloaden van auteursrechtelijk beschermde inhoud.

Daar creatieve inhoud onvoldoende beschikbaar is voor onlineverspreiding en er eveneens te weinig actieve licenties zijn voor rechten op nieuwe platforms wordt de ontwikkeling van online-inhouddiensten nog steeds belemmerd. De beschikbaarheid van creatieve inhoud wordt onvoldoende bevorderd door de ontwikkeling van nieuwe verspreidingstechnieken. De houders van rechten zijn bang controle te verliezen omdat gebleken is dat illegaal kopiëren in de digitale omgeving zeer schadelijk is en de distributeurs slagen er niet in een akkoord te bereiken met de eigenaars van inhoud over de commerciële voorwaarden voor de exploitatie van die inhoud. Die situatie belemmert het afgeven van licenties voor nieuwe platforms voor online-inhoud. Ook de hoge transactiekosten voor de vereffening van rechten is een zorgpunt. Door zich meer te profileren als bemiddelaar in het kader van het nieuwe discussieplatform online-inhoud wil de Commissie een opbouwende dialoog tussen de betrokken partijen tot stand brengen.

De afwezigheid van gebiedsoverschrijdende licenties voor creatieve inhoud is een rem voor de volledige exploitatie van Europese culturele werken over hun nationale grenzen heen, terwijl inhouddiensten beschikbaar zijn op het geheel van de interne markt. De Commissie heeft reeds aanbevolen een systeem van gebiedsoverschrijdende licenties in te voeren voor het specifieke domein van de onlinemuziekdiensten.

De Commissie bevordert de totstandbrenging van een kader voor de interoperabiliteit * en transparantie van de systemen voor het beheer van digitale rechten waardoor de houders van rechten hun rechten kunnen laten gelden in een digitale omgeving, terwijl de consumenten duidelijk worden geïnformeerd over de voorwaarden voor het gebruik van inhoud die online wordt binnengehaald en over de interoperabiliteit van de desbetreffende onlinediensten.

De Commissie verzoekt de aanbieders van toegang en diensten, de houders van rechten en de gebruikers om nauw samen te werken op basis van een "gedragscode" om onlinepiraterij te bestrijden en te zorgen voor een breed aanbod van legale online-inhoud.

Aanpak in twee fasen: mededeling en raadpleging

De aanpak van de Commissie is tweeledig. De Commissie wil enerzijds een nieuw kader voor het overleg tussen de betrokken partijen tot stand brengen, met name door de oprichting van een discussieplatform over alle kwesties in verband met creatieve online-inhoud (beschikbaarheid van inhoud, verbetering van mechanismen voor rechtenvereffening, verdere ontwikkeling van gebiedsoverschrijdende licentieverlening, beheer van online-inhoud, samenwerkingsmechanismen om ervoor te zorgen dat auteursrechten in de onlineomgeving beter in acht worden genomen, enz.) en wil anderzijds een voorstel voor een aanbeveling over creatieve online-inhoud uitwerken tegen medio 2008.

Alle belanghebbenden worden ertoe uitgenodigd om vóór 29 februari 2008 een standpunt in te nemen over de voornaamste problemen met betrekking tot de ontwikkeling van een interne markt voor creatieve online-inhoud (in bijlage bij de mededeling aangestipt).

Belangrijkste begrippen

  • Creatieve online-inhoud: inhoud en diensten zoals online audiovisuele werken (film, televisie), muziek, radio, onlinespelletjes, onlinepublicatie, educatieve inhoud en door de gebruikers gegenereerde inhoud.
  • Interoperabiliteit: interoperabiliteit houdt in dat meerdere systemen, identiek dan wel radicaal verschillend, zonder ambiguïteit met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Interoperabiliteit is een zeer belangrijk begrip voor het mondiale telefoonnetwerk en voor het internet, die wezenlijk zeer heterogene netwerken zijn, waarin zeer divers en onderling verschillend materiaal samenwerkt. In dergelijke netwerken moet communicatie verlopen via duidelijk omschreven en ondubbelzinnige normen.

GERELATEERDE BESLUITEN

Conclusies van de Raad van 20 november 2008 met betrekking tot de ontwikkeling van het legale aanbod van culturele en creatieve online-inhoud alsook ter voorkoming en bestrijding van piraterij in de digitale omgeving [Publicatieblad C 319 van 13.12.2008]. De Europese Raad stelt in zijn conclusies vast dat de onlineverspreiding van culturele en creatieve goederen een toegangspunt vormt tot cultuur, economische ontwikkeling, werkgelegenheid en culturele verscheidenheid. Zij heeft in Europa een aanzienlijk ontwikkelingspotentieel, maar loopt het gevaar in haar groei belemmerd te worden door onlinepiraterij, die de vergoeding van houders van auteursrechten en naburige rechten in gevaar brengt.

De Raad verzoekt de lidstaten oplossingen aan te reiken om onlinepiraterij tegen te gaan en de ontwikkeling van het legale aanbod te bevorderen. De lidstaten wordt bovendien gevraagd het aanbod van audiovisuele en cinematografische werken te stimuleren middels de tenuitvoerlegging van de richtlijn voor audiovisuele mediadiensten. De Europese Commissie wordt dienaangaande verzocht nauw met de lidstaten samen te werken.

Laatste wijziging: 04.08.2009

Top