Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 725/2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten

WAT IS HET DOEL VAN DEZE VERORDENING?

KERNPUNTEN

 • Alle EU-landen moeten het gewijzigde SOLAS en de internationale code voor de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten voor het internationaal zeescheepvaartverkeer volledig ten uitvoer leggen tegen 1 juli 2004. Voor de belangrijkste voor binnenlandse reizen gebruikte passagiersschepen is de tijdslimiet 1 juli 2005.
 • Na een verplichte risicoanalyse met betrekking tot de beveiliging, besluiten alle EU-landen in hoeverre ze per 1 juli 2007 de bepalingen van deze verordening toepassen op andere categorieën schepen die voor binnenlandse reizen worden gebruikt.
 • Elk EU-land stelt de IMO, de Europese Commissie en de andere EU-landen op de hoogte van de maatregelen die het heeft genomen. Daarbij horen details van de aanspreekpunten voor maritieme beveiliging die zijn aangeduid door elk EU-land.
 • Schepen die onder de speciale maatregelen vallen en een EU-haven willen binnenvaren moeten beveiligingsinformatie verschaffen aan de relevante nationale autoriteiten:
  • ten minste 24 uur op voorhand; of
  • uiterlijk wanneer het schip de vorige haven verlaat, indien de reisduur minder dan vierentwintig uur bedraagt, of
  • zodra de aanloophaven bekend is, indien die nog niet bekend was bij vertrek.
 • De EU-landen mogen de geregelde zeevervoerdiensten tussen havenfaciliteiten op hun grondgebied of het grondgebied van twee EU-landen vrijstellen van de verplichting inlichtingen voorafgaand aan de aankomst te verschaffen. Die inlichtingen moeten wel te allen tijde op verzoek van de bevoegde autoriteiten kunnen worden verschaft.
 • De nationale autoriteiten stellen een lijst op van de maatschappijen en schepen die de vrijstelling genieten en werken de lijst regelmatig bij.
 • Tegen 1 juli 2004 dienden de EU-landen een centrale instantie aan te wijzen voor maritieme beveiliging.

VANAF WANNEER IS DEZE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is van toepassing sinds 1 juli 2004.

* KERNBEGRIPPEN

Maritieme beveiliging: een combinatie van preventieve maatregelen om het zeescheepvaartverkeer en de havenfaciliteiten te beschermen tegen opzettelijke ongeoorloofde acties.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Verordening (EG) nr. 725/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de verbetering van de beveiliging van schepen en havenfaciliteiten (PB L 129 van 29.4.2004, blz. 6-91)

De opeenvolgende wijzigingen aan Verordening (EG) nr. 725/2004 zijn opgenomen in het originele document. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 01.08.2016

Top