Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Maritieme veiligheid: Internationale Veiligheidsmanagementcode (ISM-code) voor de scheepvaart

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Maritieme veiligheid: Internationale Veiligheidsmanagementcode (ISM-code) voor de scheepvaart

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 336/2006 inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de EU

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

 • Door deze verordening wordt de Internationale Veiligheidsmanagementcode voor het veilige gebruik van schepen en de voorkoming van verontreiniging (ISM-code) onderdeel van de EU.
 • Het doel van de verordening is in het bijzonder om te bereiken dat scheepvaartmaatschappijen de ISM-code naleven door
  • het aan boord en op de wal instellen, implementeren en naar behoren onderhouden van veiligheidsmanagementsystemen
  • de controle hierop door de overheden van vlag- en havenstaten (respectievelijk het land waar een schip staat geregistreerd en het land waar een schip aanmeert of voor anker gaat).

KERNPUNTEN

Toepassingsgebied

De verordening is van toepassing op de volgende scheepstypen en bedrijven die met deze schepen varen:

 • vrachtschepen en passagiersschepen die onder de vlag van een EU-land varen en die gebruikt worden voor internationale reizen;
 • vrachtschepen en passagiersschepen die uitsluitend voor binnenlandse reizen worden gebruikt, ongeacht de vlag waaronder zij varen;
 • vrachtschepen en passagiersschepen die geregelde diensten onderhouden van en naar havens van EU-landen, ongeacht de vlag waaronder zij varen;
 • verplaatsbare offshorebooreenheden die opereren onder het gezag van een EU-land.

De verordening is niet van toepassing op:

 • oorlogsschepen of troepentransportschepen die eigendom zijn van of gebruikt worden door een EU-land en die alleen voor niet-commerciële overheidsdiensten worden gebruikt;
 • schepen die niet mechanisch worden aangedreven, houten schepen met een primitieve constructie, plezierjachten en pleziervaartuigen, tenzij zij meer dan twaalf passagiers voor commerciële doeleinden vervoeren;
 • vissersschepen;
 • vrachtschepen en verplaatsbare offshorebooreenheden met een brutotonnage van minder dan 500 ton;
 • andere passagiersschepen dan ro-ro-passagiersveerboten, varend in bepaalde, in artikel 4 van Richtlijn 2009/45/EG omschreven zeegebieden.

Certificatie en verificatie

De EU-landen moeten deel B van de ISM-code naleven.

Vrijstellingen

Als een EU-land van mening is dat het voor sommige maatschappijen moeilijk is om zich te houden aan bepaalde regels uit de ISM-code die zijn gericht op specifieke schepen die alleen voor binnenlandse reizen worden gebruikt, dan mag het deze maatschappijen vrijstellingen verlenen als het gelijktijdig andere, gelijkwaardige maatregelen oplegt.

In een dergelijk geval moet het EU-land de Europese Commissie hiervan in kennis stellen. Als er geen goede grond is voor de voorgenomen vrijstelling, moet het EU-land de maatregelen aanpassen of ervan afzien.

Sancties

EU-landen moeten een stelsel van doeltreffende, evenredige en afschrikkende sancties opzetten die toegepast kunnen worden als de regels niet worden nageleefd.

Rapportage

EU-landen moeten elke twee jaar verslag uitbrengen aan de Commissie over de implementatie van de ISM-code. Deze tweejaarlijkse verslagen vormen de basis voor een geconsolideerd verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 24 maart 2006 van toepassing.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 336/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 15 februari 2006 inzake de implementatie van de Internationale Veiligheidsmanagementcode in de Gemeenschap en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3051/95 van de Raad (PB L 64 van 4.3.2006, blz. 1-36)

Achtereenvolgende wijzigingen in Verordening (EG) nr. 336/2006 werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie heeft uitsluitend documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 2099/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 5 november 2002 betreffende de oprichting van het Comité voor maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (COSS) en houdende wijziging van de verordeningen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging door schepen (PB L 324 van 29.11.2002, blz. 1-5). Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2009/15/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 inzake gemeenschappelijke voorschriften en normen voor met inspectie en controle van schepen belaste organisaties en voor de desbetreffende werkzaamheden van maritieme instanties (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 47-56). Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole (PB L 131 van 28.5.2009, blz. 57-100). Zie de geconsolideerde versie.

Richtlijn 2009/45/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 inzake veiligheidsvoorschriften en -normen voor passagiersschepen (PB L 163 van 25.6.2009, blz. 1-140). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 14.03.2016

Top