Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Financiële conglomeraten – Toezicht

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Financiële conglomeraten – Toezicht

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2002/87/EG — Toezicht op financiële conglomeraten

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE RICHTLIJN?

  • De richtlijn heeft als doel de versterking van het toezicht op financiële conglomeraten — grote financiële groepen (groepen van banken, verzekeringsmaatschappijen en beleggingsondernemingen) die, vaak grensoverschrijdend, actief zijn in verschillende financiële sectoren.
  • Het algemene doel van de richtlijn is bij te dragen aan een grotere financiële stabiliteit en een betere consumentenbescherming.

KERNPUNTEN

De richtlijn stelt specifieke vereisten vast:

  • inzake solvabiliteit, met name om te voorkomen dat hetzelfde kapitaal meer dan één keer wordt gebruikt als een buffer tegen risico's in verschillende entiteiten binnen hetzelfde conglomeraat („multiple gearing van kapitaal”) en om „downstreaming” door moedermaatschappijen te voorkomen, waarbij zij schuldpapieren uitgeven en de opbrengst vervolgens als vermogen doorsluizen naar de onder hun toezicht staande dochterondernemingen („excessive leveraging”);
  • inzake de geschiktheid en het professionalisme van de leiding van conglomeraten;
  • om te zorgen voor passende risicobeheer- en internecontroleprocedures binnen het conglomeraat;
  • het vaststellen dat een enkele toezichthoudende autoriteit moet worden aangesteld om het algemene toezicht op een conglomeraat te coördineren, waarmee veel verschillende autoriteiten die verschillende delen van de activiteiten van het conglomeraat behandelen, gemoeid kunnen zijn;
  • voor uitwisseling van informatie en samenwerking tussen de toezichthouders (inclusief die in niet-EU-landen) van de gereglementeerde entiteiten in een financieel conglomeraat.

Richtlijn 2011/89/EU bracht wijzigingen aan waarmee nationale financiële toezichthouders nieuwe bevoegdheden kregen voor beter toezicht op de moederondernemingen van conglomeraten, zoals holdings. Hierdoor kunnen toezichthouders betere informatie in een vroeger stadium verkrijgen in geval een financieel conglomeraat in problemen zou komen, en zouden zij beter uitgerust zijn om tussenbeide te komen.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 11 februari 2003 van toepassing. EU-landen moesten deze omzetten in nationale wetgeving voor 10 augustus 2004.

ACHTERGROND

Kijk voor meer informatie op: Financiële conglomeraten op de website van de Europese Commissie.

BESLUIT

Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beleggingsondernemingen in een financieel conglomeraat en tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en van de Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad (PB L 35 van 11.2.2003, blz. 1-27)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 2002/87/EG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 11.04.2016

Top