Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Collectieve pensioenstelsels beheren: bedrijfs-pensioenfondsen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Collectieve pensioenstelsels beheren: bedrijfs-pensioenfondsen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

In deze richtlijn staan de regels voor activiteiten van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's)* of pensioenfondsen in alle landen van de Europese Unie.

KERNPUNTEN

De richtlijn moet zorgen voor een hoge mate van bescherming voor toekomstige gepensioneerden (deelnemers en begunstigden van pensioen-fondsen) waarbij doelmatige beleggingen gewaarborgd worden door het vaststellen van drie soorten regels:

  • 1.

    strikte, prudentiële regels, waarvan de details door ieder EU-land moeten worden bepaald, voor de bescherming van deelnemers en begunstigden van IBPV's, die over voldoende informatie moeten kunnen beschikken over de regels van de pensioenregeling*,de financiële situatie van de IBPV en hun rechten;

  • 2.

    beleggingsvoorschriften die aangepast zijn aan de kenmerken van IBPV's en een doelmatig beheer van spaargelden. IBPV's zijn langetermijnbeleggers die hun beste rendement aan hun leden en begunstigden moeten leveren en moeten tegelijkertijd hun investeringen veilig stellen. Als iedere IBPV de veiligste en efficiëntste beleggingsstrategie moet instellen, mogen beleggingsvoorschriften en met name de regels voor beleggingen in aandelen niet te beperkend zijn;

  • 3.

    regels waardoor IBPV's grensoverschrijdend mogen handelen, waardoor pan-Europese pensioenfondsen kunnen worden gecreëerd. mogelijk worden. Grensoverschrijdende beheer vraagt om wederzijdse erkenning van toezichtmethoden die in EU-landen van kracht zijn.

Deze richtlijn heeft geen betrekking op instellingen die onder de richtlijn inzake levensverzekeringen en de richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen vallen.

De Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa) is verantwoordelijk voor het verzamelen van informatie van EU-landen over ontwikkelingen in grensoverschrijdende regelingen van IBPV's en voor het publiceren van dergelijke informatie op haar website van Eiopa

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 643/2014 inzake technische normen voor rapportage van prudentiële nationale bepalingen aan Eiopa.

EIOPA kan regelgevings- en uitvoeringsnormen ontwerpen en aanbevelingen doen voor de coördinatie van toezicht op IBPV's. EIOPA werkt nauw samen met EU-landen en de Europese Commissie.

Naar verwachting zal een nieuwe richtlijn deze richtlijn vanaf eind 2016 vervangen en zal eind 2018 in alle EU-landen van toepassing zijn.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Deze richtlijn is vanaf 23 september 2003 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 22 september 2005 omzetten in nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Bedrijfspensioenfondsen in de EU genieten van de beginselen van vrij verkeer van kapitaal en vrij verkeer van diensten. Grensoverschrijdende activiteiten dienen te worden bevorderd. Tegelijkertijd moeten alle leden en begunstigden adequate bescherming genieten van hun pensioenen door middel van prudentieel beheerde IBPV's.

Kijk voor meer informatie op:

* KERNBEGRIPPEN

Instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening: financiële instellingen die collectieve pensioenstelsels beheren voor werkgevers om pensioenuitkeringen aan hun werknemers te verstrekken (d.w.z. deelnemers aan het pensioensregeling en begunstigden).

Pensioensregeling: een contract, overeenkomst, trustakte of regels die bepalen welke pensioensuitkeringen worden verstrekt en onder welke voorwaarden.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van 3 juni 2003 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (PB L 235, 23.9.2003, blz. 10-21)

De achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2003/41/EG werden in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld als referentie.

GERELATEERDE DOCUMENTEN

Voorlopige tekst van de IBPV2-richtlijn zoals in juni 2016 politiek is overeengekomen, in afwachting van formele goedkeuring.

Verslag van de Commissie over enkele kernaspecten van Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV-richtlijn) (COM(2009) 203 final, 30.4.2009)

Richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten (PB L 128, 30.4.2014, blz. 1-7)

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 643/2014 van de Commissie van 16 juni 2014 tot vaststelling van technische uitvoeringsnormen met betrekking tot de rapportage overeenkomstig Richtlijn 2003/41/EG van het Europees Parlement en de Raad van nationale bepalingen van prudentiële aard die relevant zijn voor het gebied van bedrijfspensioenregelingen (PB L 177, 17.6.2014, blz. 34-41)

Laatste bijwerking 14.09.2016

Top