Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Gemeenschappelijk Europees luchtruim - EU-regels voor luchtvaartnavigatiediensten

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Gemeenschappelijk Europees luchtruim - EU-regels voor luchtvaartnavigatiediensten

In deze verordening worden eisen vastgesteld inzake de veilige en efficiënte verlening van luchtvaartnavigatiediensten voor algemeen luchtverkeer in de Europese Unie (EU) als onderdeel van het initiatief gemeenschappelijk Europees luchtruim (*). Het is een bindende verordening die van toepassing is op alle EU-landen.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim („de luchtvaartnavigatiediensten-verordening”).

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

In deze verordening worden eisen vastgesteld inzake de veilige en efficiënte verlening van luchtvaartnavigatiediensten voor algemeen luchtverkeer in de Europese Unie (EU) als onderdeel van het initiatief gemeenschappelijk Europees luchtruim (*). Het is een bindende verordening die van toepassing is op alle EU-landen.

KERNPUNTEN

De verordening beschrijft de certificeringsprocedures voor verleners van luchtvaartnavigatiediensten die de toezichthoudende instanties van EU-landen moeten aannemen. In de certificaten, die geldig zijn in alle EU-landen, worden de rechten en plichten van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten aangegeven. Dit omvat o.a. de niet-discriminerende toegang tot diensten voor luchtruimgebruikers (*), met speciale aandacht voor veiligheid, en de mogelijk-heid om diensten aan te bieden aan andere verleners van luchtvaartnavigatie-diensten, luchtruimgebruikers en luchthavens binnen de EU.

Vereisten voor certificering

Deze omvatten:

bekwaamheid en geschiktheid,

systemen voor veiligheids- en kwaliteitsbeheer,

rapportagesystemen en financiële draagkracht,

aansprakelijkheid, verzekering en beveiliging,

eigendom en organisatiestructuur, met inbegrip van het vermijden van belangenconflicten,

personeel, met inbegrip van personeelsplanning.

Nationale toezichthoudende instanties

Nationale toezichthoudende instanties in EU-landen zijn verantwoordelijk voor de aanwijzing van een certificaathouder die op exclusieve basis luchtverkeers-diensten verleent. Deze instanties zien er tevens op toe dat de luchtruimblokken die onder hun verantwoordelijkheid vallen, worden gerespecteerd. Dit vindt plaats in overleg (of middels een overeenkomst) indien een luchtruimblok zich uitstrekt over het luchtruim dat onder de verantwoordelijkheid van meer dan één land valt, of indien een certificaathouder diensten verleent in meer dan één land.

Indien een certificaathouder niet aan de eisen voldoet, kunnen de instanties maatregelen treffen. Deze maatregelen kunnen de intrekking van het certificaat omvatten. De instanties worden dan verantwoordelijk voor waarborging van de continuïteit van de diensten.

Functionele luchtruimblokken

EU- en niet-EU-landen, indien van toepassing, moeten er in onderling overleg voor zorgen dat functionele luchtruimblokken worden geïmplementeerd. Deze luchtruimblokken moeten de nodige capaciteit en efficiëntie hebben om een hoog niveau van veiligheid en een beperkt effect op het milieu te handhaven. Er wordt door de Europese Commissie (EC) een coördinator van het systeem van luchtruimblokken aangesteld om dit proces te ondersteunen.

Nationale instanties kunnen ook een exclusieve verlener van meteorologische diensten aanwijzen.

Voor algemeen luchtverkeer (*) worden operationele gegevens in real time uitsluitend ter bevordering van operationele behoeften uitgewisseld tussen verleners van luchtvaartnavigatiediensten, luchtruimgebruikers en luchthavens. In schriftelijke overeenkomsten worden werkafspraken tussen dienstverleners en met militaire autoriteiten formeel vastgelegd.

De verordening vereist open boekhoudkundige procedures en zet gedetailleerde richtlijnen uiteen voor billijke en transparante prijzen van navigatiediensten voor luchtruimgebruikers.

VANAF WANNEER TREEDT DE VERORDENING IN WERKING?

De verordening trad op 20 april 2004 in werking en werd in 2009 gewijzigd.

KERNBEGRIPPEN

(*) Gemeenschappelijk Europees luchtruim: een initiatief waarmee het ontwerp, het beheer en de regulering van het luchtruim binnen de hele EU wordt gecoördineerd.

(*) Luchtruimgebruikers: exploitanten van voor algemeen luchtverkeer gebruikte luchtvaartuigen.

(*) Algemeen luchtverkeer: vluchten uitgevoerd in overeenstemming met de regels en procedures van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (International Civil Aviation Organization - ICAO). Hiertoe behoren tevens bepaalde militaire vluchten.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 550/2004

20.4.2004

-

PB L 96 van 31.3.2004, blz. 10-19

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad van de Europese Unie

Verordening (EG) nr. 1070/2009

4.12.2009

-

PB L 300 van 14.11.2009, blz. 34-50

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim („de kaderverordening”) (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 1-9).

Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschap-pelijk Europees luchtruim („de luchtruimverordening”) (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 20-25).

Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 10 maart 2004 betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging („de interoperabiliteitsverordening”) (PB L 96 van 31.3.2004, blz. 26-42).

Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PB L 79 van 19.3.2008, blz. 1-49).

Verordening (EG) nr. 482/2008 van de Commissie van 30 mei 2008 betreffende de invoering van een systeem ter verzekering van de softwareveiligheid door verleners van luchtvaartnavigatiediensten en tot wijziging van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 2096/2005 (PB L 141 van 31.5.2008, blz. 5-10).

Verordening (EU) nr. 176/2011 van de Commissie van 24 februari 2011 inzake de informatie die moet worden verstrekt vóór de vaststelling en wijziging van een functioneel luchtruimblok (PB L 51 van 25.2.2011, blz. 2).

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1034/2011 van de Commissie van 17 oktober 2011 betreffende het veiligheidstoezicht op het gebied van luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2010 (PB L 271 van 18.10.2011, blz. 15-22).

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1035/2011 van de Commissie van 17 oktober 2011 tot vaststelling van de gemeenschappelijke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 482/2008 en (EU) nr. 691/2010 (PB L 271 van 18.10.2011, blz. 23-41).

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 390/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende vaststelling van een prestatieregeling voor luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties (PB L 128 van 9.5.2013, blz. 1-30).

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten (PB L 128 van 9.5.2013, blz. 31-58).

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 409/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 inzake de definitie van gemeenschappelijke projecten, de vaststelling van governance en de identificatie van stimulansen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europees masterplan inzake luchtverkeersbeheer (PB L 123 van 4.5.2013, blz. 1-7).

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement - De schepping van een gemeenschappelijk Europees luchtruim (COM(1999) 614 final van 1.12.1999).

Laatste wijziging: 23.07.2015

Top