Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim

Het gemeenschappelijke Europese luchtruim is een geheel van maatregelen dat tot doel heeft een antwoord te bieden op de toekomstige behoeften inzake de capaciteit en veiligheid van de luchtvaart. De maatregelen voor zowel de burgerluchtvaart als de militaire luchtvaart hebben betrekking op de regelgeving, de economie, de veiligheid, het milieu, de technologie en de instellingen. Het is de bedoeling een einde te maken aan een organisatie van het luchtverkeer waaraan niets wezenlijks is veranderd sinds de jaren zestig en die voor een groot deel ten grondslag ligt aan de huidige problemen van congestie van het luchtverkeer.

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 549/2004 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het kader voor de totstandbrenging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim - Verklaring van de lidstaten over militaire kwesties die verband houden met het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Zie wijzigingsbesluiten].

SAMENVATTING

Deze verordening past in een wetgevingspakket over het beheer van het luchtverkeer dat tot doel heeft met ingang van 31 december 2004 een gemeenschappelijk Europees luchtruim tot stand te brengen. Het gemeenschappelijke Europese luchtruim heeft ten doel het gebruik van het Europese luchtruim te optimaliseren teneinde tegemoet te komen aan de behoeften van alle luchtruimgebruikers.

Het gemeenschappelijk Europees luchtruim-pakket omvat deze kaderverordening en drie technische verordeningen met betrekking tot de verlening van luchtvaartnavigatiediensten, de organisatie en het gebruik van het luchtruim en de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging. Deze verordeningen hebben met name tot doel de veiligheid te verbeteren en te versterken en het luchtruim te herorganiseren om het af te stemmen op het verkeer en niet op de nationale grenzen.

Het doel van deze verordening is de huidige veiligheidsnormen aan te scherpen en de algehele doeltreffendheid voor het algemene luchtverkeer in Europa te vergroten en de capaciteit te optimaliseren, opdat wordt voorzien in de behoeften van alle gebruikers van het luchtruim en de vertragingen tot een minimum worden teruggebracht.

Nationale toezichthoudende instanties

De EU-lidstaten dienen samen of afzonderlijk een of meer organen aan te wijzen of in te stellen die als nationale toezichthoudende instantie belast wordt met de taken welke dergelijke instanties toekomen. De toezichthoudende instanties zijn onafhankelijk van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten.

Het Single Sky Comité

Bij de inwerkingtreding van deze verordening werd een Single Sky Comité opgericht dat tot taak heeft de Commissie bij te staan bij het beheer van het gemeenschappelijke Europese luchtruim en erover te waken dat de belangen van alle categorieën gebruikers van het luchtruim op passende wijze in acht worden genomen. Het comité bestaat uit twee vertegenwoordigers van elke EU-lidstaat en wordt voorgezeten door een vertegenwoordiger van de Commissie.

Militaire kwesties

De EU-lidstaten hebben een algemene verklaring aangenomen over militaire kwesties die verband houden met het gemeenschappelijke Europese luchtruim. Overeenkomstig deze verklaring moeten zij de samenwerking tussen civiele en militaire autoriteiten versterken voor zover alle betrokken EU-landen dit nodig achten.

Raadgevend orgaan voor de luchtvaart

De taak van het Raadgevend orgaan voor de luchtvaart bestaat in het adviseren van de Commissie met betrekking tot de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijke Europese luchtruim.

Het orgaan is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verleners van luchtvaartnavigatiediensten, verenigingen van gebruikers van het luchtruim, luchthavenexploitanten, fabrikanten van luchtvaartuigen en belangenorganisaties van beroepspersoneel.

Uitvoeringsbepalingen

Eurocontrol wordt op basis van door het Single Sky Comité overeengekomen mandaten betrokken bij de uitwerking van de uitvoeringsmaatregelen die op het werkterrein van Eurocontrol liggen.

Prestatiebeoordeling

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 390/2013 stelt een prestatieregeling vast dat ten doel heeft de prestaties van luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties in het gemeenschappelijke Europese luchtruim te verbeteren. De regeling omvat:

  • Europese prestatiedoelstellingen op belangrijke terreinen als veiligheid, milieu, capaciteit en kostenefficiëntie;
  • nationale plannen met prestatiedoelstellingen die zijn afgestemd op de Europese prestatiedoelstellingen;
  • een periodieke evaluatie van en toezicht op de prestaties van de luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties.

Vrijwaringsbepalingen

Deze verordening belet een EU-lidstaat niet de nodige maatregelen te nemen om essentiële belangen op het gebied van het veiligheidsbeleid of het defensiebeleid te beschermen.

REFERENTIES

Besluit

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 549/2004

20.4.2004

-

L 96 van 31.3.2004

Wijzigingsbesluit(en)

Datum van inwerkingtreding

Uiterste datum voor omzetting in nationaal recht

Publicatieblad

Verordening (EG) nr. 1070/2009

4.12.2009

-

L 300 van 14.11.2009

GERELATEERDE BESLUITEN

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 390/2013 van de Commissie houdende vaststelling van een prestatieregeling voor luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties [Publicatieblad L 128 van 9.5.2013].

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 391/2013 van de Commissie houdende vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten [Publicatieblad L 128 van 9.5.2013].

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 409/2013 van de Commissie inzake de definitie van gemeenschappelijke projecten, de vaststelling van governance en de identificatie van stimulansen ter ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het Europees masterplan inzake luchtverkeersbeheer [Publicatieblad L 123 van 4.5.2013].

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1216/2011 van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2010 tot vaststelling van een prestatieregeling voor luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties [Publicatieblad L 310 van 25.11.2011].

Verordening (EU) nr. 677/2011 van de Commissie tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van de netwerkfuncties voor luchtverkeersbeheer en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 691/2010 [Publicatieblad L 185 van 15.7.2011].

Verordening (EU) nr. 283/2011 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 633/2007 wat de in artikel 7 vermelde overgangsbepalingen betreft [Publicatieblad L 77 van 23.3.2011].

Besluit van de Commissie van inzake de vaststelling van EU-wijde prestatiedoelen en waarschuwingsdrempels voor het verlenen van luchtvaartnavigatiediensten voor de periode 2012-2014 (2011/121/EU) [Publicatieblad L 48 van 23.2.2011].

Mededeling van de Commissie van 24 januari 2011: verslag inzake de tussentijdse beoordeling van de Gemeenschappelijke Onderneming SESAR en de vooruitgang die SESAR heeft geboekt bij de tenuitvoerlegging van het masterplan voor luchtverkeersbeheer [COM(2011) 14 final - nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Mededeling van de Commissie van 14 november 2011: verslag inzake de tenuitvoerlegging van de wetgeving op gebied van het gemeenschappelijk Europees luchtruim: tijd voor actie [COM(2011) 731 final - nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Verordening (EU) nr. 1191/2010 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1794/2006 tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten [Publicatieblad L 333 van 17.12.2010].

Verordening (EU) nr. 929/2010 van de Commissie houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1033/2006 voor wat de in artikel 3, lid 1, vermelde ICAO-bepalingen betreft [Publicatieblad L 273 van 19.10.2010].

Verordening (EU) nr. 691/2010 van de Commissie tot vaststelling van een prestatieregeling voor luchtvaartnavigatiediensten en netwerkfuncties en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2096/2005 tot vaststelling van de gemeenschappelijke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten [Publicatieblad L 201 van 3.8.2010].

Verordening (EU) nr. 255/2010 van de Commissie tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake de regeling van luchtverkeersstromen [Publicatieblad L 80 van 26.3.2010].

Verordening (EU) nr. 73/2010 van de Commissie tot vaststelling van de kwaliteitseisen voor luchtvaartgegevens en -informatie voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Publicatieblad L 23 van 27.1.2010].

Verordening (EG) nr. 262/2009 van de Commissie tot vaststelling van de eisen inzake de gecoördineerde toewijzing en toepassing van Mode S-ondervragingscodes in het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Publicatieblad L 84 van 31.3.2009].

Verordening (EG) nr. 30/2009 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1032/2006 met betrekking tot automatische systemen voor de uitwisseling van vluchtgegevens ter ondersteuning van datalinkdiensten [Publicatieblad L 13 van 17.1.2009]

Verordening (EG) nr. 29/2009 van de Commissie tot vaststelling van de eisen inzake datalinkdiensten voor het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Publicatieblad L 13 van 17.1.2009].

Verordening (EG) nr. 1361/2008 van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 219/2007 betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) [Publicatieblad L 352 van 31.12.2008].

Mededeling van de Commissie van 20 december 2007 - Eerste verslag over de tenuitvoerlegging van de wetgeving betreffende het gemeenschappelijk luchtruim: resultaten en toekomstige stappen [COM(2007) 845 final - nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Verordening (EG) nr. 1315/2007 van de Commissie betreffende het veiligheidstoezicht in het luchtverkeersbeheer en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2096/2005 [Publicatieblad L 291 van 9.11.2007].

Verordening (EG) nr. 633/2007 van de Commissie tot vaststelling van de eisen voor de toepassing van een protocol voor de overdracht van vluchtberichten met het oog op de aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten tussen luchtverkeersleidingseenheden.

Verordening (EG) nr. 219/2004 van de Raad betreffende de oprichting van een gemeenschappelijke onderneming voor de realisering van het Europese nieuwe generatie luchtverkeersbeveiligingssysteem (SESAR) [Publicatieblad L 64 van 2.3.2007].

Verordening (EG) nr. 1794/2006 van de Commissie tot vaststelling van een gemeenschappelijk heffingenstelsel voor luchtvaartnavigatiediensten [Publicatieblad L 341 van 7.12.2006].

Verordening (EG) nr. 1032/2006 van de Commissie tot vaststelling van de eisen voor automatische systemen voor de uitwisseling van vluchtgegevens met het oog op de aanmelding, coördinatie en overdracht van vluchten tussen luchtverkeersleidingseenheden [Publicatieblad L 186 van 7.7.2006].

Verordening (EG) nr. 1033/2006 van de Commissie tot vaststelling van de vereisten inzake de procedures voor vliegplannen in de aan de vlucht voorafgaande fase in het gemeenschappelijke Europese luchtruim [Publicatieblad L 186 van 7.7.2006].

Verordening (EG) nr. 730/2006 van de Commissie betreffende de luchtruimclassificatie en de toegang van vluchten volgens zichtvliegvoorschriften boven vliegniveau 195 [Publicatieblad L 128 van 16.5.2006].

Verordening (EG) nr. 2150/2005 van de Commissie 2005 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor een flexibel gebruik van het luchtruim [Publicatieblad L 342 van 24.12.2005].

Verordening (EG) nr. 2096/2005 van de Commissie tot vaststelling van gemeenschappelijke eisen voor de verlening van luchtvaartnavigatiediensten [Publicatieblad L 335 van 21.12.2005].

Verordening (EG) nr. 550/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verlening van luchtvaartnavigatiediensten in het gemeenschappelijk Europees luchtruim (de luchtvaartnavigatiedienstenverordening) [Publicatieblad L 96 van 31.3.2004].

Verordening (EG) nr. 551/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de organisatie en het gebruik van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (de luchtruimverordening) [Publicatieblad L 96 van 31.3.2004].

Verordening (EG) nr. 552/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de interoperabiliteit van het Europese netwerk voor luchtverkeersbeveiliging (de interoperabiliteitsverordening) [Publicatieblad L 96 van 31.3.2004].

Mededeling van de Commissie aan de Raad en het Europees Parlement van 1 december 1999: de schepping van een gemeenschappelijk Europees luchtruim [COM(1999) 614 final - nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

VOORSTELLEN

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk Europees luchtruim (herschikking) [COM(2013) 410 final van 11.6.2013 - nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 216/2008 op het gebied van luchtvaartterreinen, luchtverkeersbeheer en luchtvaartnavigatiediensten [COM(2013) 409 final van 11.6.2013 - nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad].

Laatste wijziging: 09.02.2014

Top