Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jaarstukken van buitenlandse bijkantoren van kredietinstellingen en financiële instellingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jaarstukken van buitenlandse bijkantoren van kredietinstellingen en financiële instellingen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 89/117/EEG — verplichtingen inzake openbaarmaking van jaarstukken voor in een ander EU-land gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en financiële instellingen

WAT IS HET DOEL VAN DE RICHTLIJN?

Door deze richtlijn wordt voorkomen dat bijkantoren van buitenlandse banken en andere financiële instellingen met een hoofdkantoor in een ander land (EU- of derde land) afzonderlijke jaarrekeningen openbaar moeten maken.

KERNPUNTEN

  • De richtlijn is van toepassing op alle bijkantoren van banken en andere financiële instellingen in de EU waarvan het hoofdkantoor zich buiten het EU-land van vestiging van het bijkantoor bevindt.
  • Door de richtlijn wordt de noodzaak voorkomen om afzonderlijke jaarrekeningen voor bijkantoren openbaar te maken. De documenten die bijkantoren van kredietinstellingen en financiële instellingen met een hoofdkantoor in een ander EU-land openbaar moeten maken, bestaan onder meer uit hun jaarrekeningen, geconsolideerde jaarrekeningen, jaarverslagen, enz. Deze moeten worden opgesteld en gecontroleerd overeenkomstig de wetgeving van het EU-land waar het hoofdkantoor is gevestigd. In afwachting van verdere coördinatie kunnen EU-landen van bijkantoren verlangen dat zij aanvullende informatie openbaar maken, zoals baten en lasten en de totale vorderingen en schulden van het bijkantoor.
  • Documenten die bijkantoren van kredietinstellingen en financiële instellingen met hoofdkantoor in een derde land openbaar moeten maken zijn dezelfde documenten als voor bijkantoren met hoofdkantoor in een EU-land. Zij moeten overeenkomstig de wetgeving van het derde land worden opgesteld en gecontroleerd. Indien de betrokken regels echter niet in overeenstemming zijn met de boekhoudkundige vereisten van de EU, kunnen EU-landen van bijkantoren verlangen dat zij jaarrekeningen over hun eigen activiteiten openbaar maken.
  • EU-landen kunnen eisen dat er gelegaliseerde vertalingen van de documenten in hun officiële taal/talen openbaar worden gemaakt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn is vanaf 14 januari 1989 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 1 januari 1991 omzetten in nationale wetgeving.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 89/117/EEG van de Raad van 13 februari 1989 betreffende de verplichtingen inzake openbaarmaking van jaarstukken voor in een Lid-Staat gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen en financiële instellingen die hun hoofdkantoor buiten deze Lid-Staat hebben (PB L 44 van 16.2.1989, blz. 40-42)

Laatste bijwerking 23.10.2017

Top