Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jaarrekeningen van banken en andere financiële instellingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jaarrekeningen van banken en andere financiële instellingen

 

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 86/635/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen

WAT IS HET DOEL VAN DEZE RICHTLIJN?

Deze richtlijn moet de vorm en inhoud van jaarrekeningen, met inbegrip van geconsolideerde jaarrekeningen* van alle financiële instellingen in de Europese Unie (EU) harmoniseren.

KERNPUNTEN

 • De richtlijn is van toepassing op de meeste kredietinstellingen (bijv. banken) en andere financiële instellingen, met enkele uitzonderingen zoals:
  • Griekenland: de ETEBA-instellingen (Nationale investeringsbank voor industriële ontwikkeling);
  • Ierland: de „Industrial and Provident Societies”*;
  • Verenigd Koninkrijk (VK): de „Friendly Societies”* en de „Industrial and Provident Societies”.
 • Standaardindeling van de balans: activa en passiva worden in afnemende volgorde van liquiditeit weergegeven.
 • Er zijn speciale regels voor bepaalde balansposten zoals kas, overheidspapier, vorderingen op kredietinstellingen, schulden aan kredietinstellingen, enz.
 • Er zijn twee standaardindelingen voor winst- en verliesrekeningen: een verticaal schema en een horizontaal schema.
 • Er zijn speciale regels voor bepaalde posten op de winst- en verliesrekening zoals rentebaten, opbrengsten uit waardepapieren, resultaat uit financiële transacties, enz.
 • Er zijn waarderingsregels voor activa, financiële vaste activa, waardepapieren in handen van kredietinstellingen, effecten, vorderingen en voorzieningen, niet-vastrentende waardepapieren* en activa en passiva in vreemde valuta.
 • Er is een uitgebreide lijst met vereiste inhoud voor toelichting op de jaarrekening.
 • Er zijn afzonderlijke regels met betrekking tot het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening.
 • Publicatie van de jaarrekening geschiedt volgens nationale wetgeving. Indien er geen jaarverslag wordt gepubliceerd, moeten er afschriften beschikbaar zijn tegen een prijs die niet hoger is dan de administratieve kosten.
 • Er zijn speciale concessies voor overheidsspaarbanken. Als bijvoorbeeld wettelijke controle aan bestaande controle-instanties is voorbehouden, dan is een afzonderlijke controle niet vereist.
 • Richtlijn 2006/43/EG moet de geloofwaardigheid van financiële informatie verbeteren en de EU beter beschermen tegen financieel schandaal. In deze richtlijn staan onder meer de regels inzake de eis voor externe kwaliteitsborging (deze kwaliteitsborging moet bijv. onafhankelijk zijn van de beoordeelde wettelijke auditors en auditkantoren en aan publiek toezicht worden onderworpen), het gebruik van internationale normen, de plichten van de wettelijke auditors en de beginselen met betrekking tot de onafhankelijkheid van auditors.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

Het besluit is sinds 23 december 1986 van toepassing. EU-landen moesten de richtlijn voor 31 december 1990 omzetten in nationale wetgeving.

* KERNBEGRIPPEN

Geconsolideerde jaarrekening: waar de jaarrekeningen van een groep bedrijven bestaande uit de moedermaatschappij en haar dochterondernemingen zijn gecombineerd.

Industrial and provident societies: in Ierland en het VK: een vorm van onderlinge maatschappij die een juridische entiteit vormt in bezit van de leden en geleid wordt als coöperatie of ten behoeve van de gemeenschap.

Friendly societies: in het VK: een vorm van onderlinge vereniging die haar leden voorziet van voordelen als levensverzekering en uitkering of onderhoud tijdens ziekte, werkloosheid en pensioen.

Niet-vastrentende waardepapieren: waardepapieren waarvan de eigenaren een inkomen ontvangen dat mettertijd kan variëren.

BELANGRIJKSTE DOCUMENT

Richtlijn 86/635/EEG van de Raad van 8 december 1986 betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen (PB L 372, 31.12.1986, blz. 1–17)

Achtereenvolgende wijzigingen in Richtlijn 86/635/EEG zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is uitsluitend bedoeld ter informatie.

AANVERWANTE DOCUMENTEN

Richtlijn 2006/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2006 tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen, 83/349/EEG van de Raad betreffende de geconsolideerde jaarrekening, 86/635/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van banken en andere financiële instellingen en 91/674/EEG van de Raad betreffende de jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen (PB L 224, 16.8.2006, blz. 1–7)

Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PB L 157, 9.6.2006, blz. 87–107)

Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 19.09.2016

Top