Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sanering en liquidatie van kredietinstellingen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sanering en liquidatie van kredietinstellingen

SAMENVATTING VAN:

Richtlijn 2001/24/EG — eenzelfde faillissementsprocedure voor banken met vestigingen in meerdere EU-landen

SAMENVATTING

WAT DOET DE RICHTLIJN?

De richtlijn heeft ten doel een eenzelfde faillissementsprocedure toe te passen voor alle schuldeisers en beleggers wanneer een kredietinstelling (doorgaans een bank) met vestigingen in andere EU-landen failliet gaat.

KERNPUNTEN

De richtlijn:

laat zich leiden door het beginsel van toezicht van het land van herkomst. Dit betekent dat de regelgeving van het EU-land waar de in gebreke blijvende kredietinstelling haar zetel heeft, wordt toegepast op de volledige faillissementsprocedure;

vereist dat alle betrokken partijen, waaronder de bekende schuldeisers, op de hoogte worden gebracht van de faillissementsprocedure en saneringsmaatregelen. Dit omvat de publicatie in het Publicatieblad van de Europese Unie en in ten minste twee nationale kranten in elk land van herkomst (d.w.z. de landen waarin de bank haar hoofdzetel en vestigingen heeft);

bepaalt dat met betrekking tot de faillissementsprocedures het recht van het land van herkomst van toepassing is, wat met name slaat op kwesties als:

de respectieve bevoegdheden van kredietinstellingen en liquidateurs,

de gevolgen van de faillissementsprocedures op rechtszaken voor individuele vervolgingen en

de verdeling van kosten en uitgaven.

verduidelijkt de impact van faillissementsprocedures en toepasselijk recht met betrekking tot bepaalde contracten en andere wettelijke rechten die door de procedures beïnvloed kunnen worden zoals arbeidscontracten en eigendomsrechten;

vereist dat eenieder die in het kader van de faillissementsprocedures gegevens moet ontvangen of verstrekken het beroepsgeheim waarborgt.

VANAF WANNEER IS DE RICHTLIJN VAN TOEPASSING?

De richtlijn trad op 5 mei 2001 in werking. EU-landen moesten de Richtlijn voor 5 mei 2004.omzetten naar hun nationale wetgeving.

ACHTERGROND

Liquidatie van kredietinstellingen.

BESLUIT

Richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende de sanering en de liquidatie van kredietinstellingen (PB L 125, 5.5.2001, blz. 15–23)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Richtlijn 2001/24/EG werden in de oorspronkelijke tekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is enkel van documentaire waarde.

Laatste bijwerking 05.01.2016

Top