Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informatie aan passagiers: de identiteit van luchtvaartmaatschappijen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informatie aan passagiers: de identiteit van luchtvaartmaatschappijen

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EG) nr. 2111/2005 — Lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de EU is opgelegd en de identiteit van exploiterende luchtvaartmaatschappijen

SAMENVATTING

WAT DOET DEZE VERORDENING?

  • Deze verordening stelt een openbare lijst van luchtvaartmaatschappijen vast waaraan een exploitatieverbod binnen de EU is opgelegd omdat zij niet voldoen aan de vereiste veiligheidseisen (Bijlage A) en van luchtvaartmaatschappijen met een beperkt vliegbereik onder bepaalde voorwaarden (Bijlage B).
  • Op basis van deze lijst weten passagiers wat de identiteit is van de luchtvaartmaatschappij waarmee ze vliegen.

KERNPUNTEN

  • Een luchtvaartmaatschappij wordt op de zwarte lijst geplaatst indien er aanwijzingen zijn dat er sprake is van ernstige veiligheidstekortkomingen en verzuimd wordt deze aan te pakken.
  • Er bestaan gemeenschappelijk EU-criteria op basis van relevante veiligheidseisen om vast te stellen of een exploitatieverbod moet worden opgelegd. De Europese Commissie kan deze wijzigen op grond van wetenschappelijke en technische ontwikkelingen.
  • Wanneer zich onvoorzienbare veiligheidsproblemen voordoen, heeft een EU-land de mogelijkheid om met onmiddellijke ingang een exploitatieverbod op te leggen.
  • Luchtvaartmaatschappijen krijgen de gelegenheid te worden gehoord, indien de Commissie besluiten goedkeurt om een luchtvaartmaatschappij op de zwarte lijst te zetten.
  • De lijst wordt gepubliceerd in het Publicatieblad van de EU. De Commissie en EU-landen nemen de nodige maatregelen om de toegang van het publiek tot de lijst te vergemakkelijken, met name door gebruik te maken van internet. Burgerluchtvaartautoriteiten en luchthavens moeten het publiek ook hierover informeren.
  • Ticketverkopers, touroperators en reisagenten moeten passagiers informeren over de identiteit van de luchtvaartmaatschappij die voor hun reis wordt gebruikt op het moment waarop zij boeken. Passagiers moeten zo snel mogelijk en uiterlijk bij check-in of instappen op de hoogte worden gesteld van eventuele latere veranderingen.
  • Passagiers hebben recht op terugbetaling of een andere vlucht indien de luchtvaartmaatschappij op de lijst is gezet nadat ze hun boeking plaatsten.

De Commissie publiceerde in december 2015 een uitgebreide luchtvaartstrategie voor Europa. Naast het streven om het concurrentievermogen van de sector te verbeteren, benadrukt de strategie het belang van hoge veiligheids- en beveiligingsnormen en van de bescherming van de rechten van passagiers.

Voor november 2016 moet iedere niet-EU-luchtvaartmaatschappij die naar bestemmingen binnen de EU vliegt een enkel luchtvaartveiligheidscertificaat hebben dat wordt verstrekt door het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart. Deze certificaten valideren de naleving door luchtvaartmaatschappijen van internationale veiligheidseisen en zijn in de hele EU geldig.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

De verordening is vanaf 16 januari 2006 van toepassing.

ACHTERGROND

Zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen van de EU

BESLUIT

Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2005 betreffende de vaststelling van een communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod binnen de Gemeenschap is opgelegd en het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij, en tot intrekking van artikel 9 van Richtlijn 2004/36/EG (PB L 344 van 27.12.2005, blz. 15-22)

Achtereenvolgende wijzigingen en correcties aan Verordening (EG) nr. 2111/2005 zijn in de basistekst opgenomen. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Verordening (EG) nr. 474/2006 van de Commissie van 22 maart 2006 tot opstelling van de in hoofdstuk II van Verordening (EG) nr. 2111/2005 van het Europees Parlement en de Raad bedoelde communautaire lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan een exploitatieverbod is opgelegd in de Gemeenschap (PB L 84 van 23.3.2006, blz. 14-28). Zie de geconsolideerde versie.

Laatste bijwerking 06.06.2016

Top