Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vrij verkeer van werknemers

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vrij verkeer van werknemers

 

SAMENVATTING VAN:

Verordening (EU) nr. 492/2011 betreffende het recht op vrij verkeer van werknemers binnen de EU

WAT IS HET DOEL VAN DE VERORDENING?

 • Met deze verordening wordt eerdere wetgeving betreffende de mogelijkheid van burgers van de Europese Unie om zich vrij te verplaatsen en om in een ander EU-land te werken, bijgewerkt (en gecodificeerd).
 • Ze is ook bedoeld om te zorgen dat het principe van vrij verkeer dat is verankerd in artikel 45 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) in de praktijk wordt gerespecteerd.

BELANGRIJKSTE PUNTEN

 • Vrij verkeer van arbeid biedt niet enkel voordelen voor de personen die ervoor kiezen om elders te werken, maar ook voor de samenlevingen die hen ontvangen. De betrokken werknemers kunnen hun recht op vrij verkeer uitoefenen en hun persoonlijke en professionele situatie verbeteren, terwijl in de ontvangende samenleving waarin ze terechtkomen vacatures kunnen worden opgevuld en tekorten aan vaardigheden kunnen worden opgeheven.
 • Net zoals iemand die in één EU-land woont het recht heeft om betaald werk te aanvaarden in een andere lidstaat, staat het werkgevers vrij om vacatures in de hele Unie bekend te maken en overeenkomsten met potentiële werknemers uit de hele Unie aan te gaan.
 • Deze wetgeving codificeert en vervangt Verordening (EEG) nr. 1612/68 die reeds meermaals ingrijpend was gewijzigd. Ze waarborgt een goede werking van het systeem door elke vorm van nationaal onderscheid tussen EU-werknemers te verbieden.
 • Ze verbiedt met name:
  • afzonderlijke wervingsprocedures voor personen met een andere nationaliteit, en
  • beperkingen met betrekking tot de verspreiding van vacatures of het opleggen van specifieke voorwaarden zoals de inschrijving bij een arbeidsbureau voor personen die uit een ander EU-land afkomstig zijn.
 • met betrekking tot arbeids- en werkvoorwaarden die betrekking hebben op: Zo is het eveneens onwettig dat werknemers die afkomstig zijn uit een andere lidstaat ten opzichte van nationale werknemers worden gediscrimineerdmet betrekking tot arbeids- en werkvoorwaarden die betrekking hebben op:
  • toegang tot tewerkstelling, zoals assistentie van de werkzoekende door arbeidsbureaus;
  • werkvoorwaarden, zoals beloning, ontslag , terugkeer naar de arbeidsmarkt of sociale en fiscale voordelen;
  • toegang tot onderwijs, zoals vakscholen en herscholingscentra.
 • Hetzelfde principe van toegang tot het onderwijs, leerlingstelsels en beroepsopleidingen geldt voor kinderen van iemand die in een ander EU-land werkt of heeft gewerkt.
 • De wetgeving bestrijkt bepaalde sociale rechten. Werknemers die in een ander EU-land werken, hebben recht op dezelfde potentiële huursubsidies als personen met de nationaliteit van het land en kunnen zich in de regio waarin ze werkzaam zijn, inschrijven op een huisvestingslijst, zo die bestaat.
 • De wetgeving heeft ook betrekking op gelijkheid van behandeling inzake de toetreding tot vakorganisaties en de uitoefening van de syndicale rechten zoals het stemrecht en de toegang tot beleids- en bestuursfuncties van een vakorganisatie.
 • Het is mogelijk dat een zeker niveau van talenkennis vereist is voor een baan, maar alle taalvereisten moeten redelijk zijn en noodzakelijk zijn voor de baan in kwestie.

Eén uitzondering

De enige uitzondering op het non-discriminatiebeginsel heeft betrekking tot toegang tot betrekkingen waarbij de uitoefening van openbaar gezag en taken die bedoeld zijn om de algemene belangen van de staat veilig te stellen aan bod komen. EU-landen mogen dergelijke betrekkingen reserveren voor hun eigen staatsburgers.

Nieuwe EURES-verordening

 • In 2016 werd Verordening (EU) nr. 492/2011 aangepast door Verordening (EU) 2016/589 betreffende de Europese diensten voor arbeidsvoorziening (European Employment Services (EURES)). Bijgevolg vallen de regels rond de uitwisseling van informatie over vacatures, sollicitaties en cv's in de verschillende EU-landen nu onder de nieuwe verordening.
 • Richtlijn 2014/54/EU is bedoeld om de uniforme toepassing en handhaving in de praktijk van het recht verleend door artikel 45 VWEU en door artikel 1-10 van verordening 492/2011 mogelijk te maken.

VANAF WANNEER IS DE VERORDENING VAN TOEPASSING?

Verordening (EU) nr. 492/2011 is de gecodificeerde versie van een originele wet (Verordening (EEG) nr. 1612/68) en de achtereenvolgende aanpassingen daarvan. Ze is van toepassing sinds 16 juni 2011.

ACHTERGROND

Voor meer informatie, zie:

HOOFDDOCUMENT

Verordening (EU) nr. 492/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie (codificatie) (PB L 141, 27.5.2011, blz. 1-12).

De achtereenvolgende aanpassingen aan Verordening (EU) nr. 492/2011 zijn opgenomen in het originele document. Deze geconsolideerde versie is alleen van documentaire waarde.

GERELATEERDE BESLUITEN

Richtlijn 2014/54/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende maatregelen om de uitoefening van de in de context van het vrije verkeer van werknemers aan werknemers verleende rechten te vergemakkelijken (PB L 128, 30.4.2014, blz. 8-14)

Geconsolideerde versie van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie — Derde deel: Het beleid en intern optreden van de Unie — Titel IV: het vrije verkeer van personen, diensten en kapitaal — Hoofdstuk 1: De werknemers — Artikel 45 (oud artikel 39 VEG) (PB C 202, 7.6.2016, blz. 65-66

Laatste bijwerking 13.02.2017

Top